Novela zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, platná od 1. januára 2016 zvýšila vekovú hranicu pre prijatie uchádzačov z 18 na 21 rokov. Rovnaké pravidlo platí aj pre členov Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Zmena bola do zákona zapracovaná najmä kvôli zvýšeniu vyspelosti a úrovne uchádzačov, a tak priemerný vek policajtov mierne stúpne. Novelizácia
upravuje aj obsadzovanie najvyšších policajných funkcií, prípravu príslušníkov Policajného zboru a niektoré platové i naturálne náležitosti.

Zmeny v zákone sa týkajú príplatkov zdravotníckym pracovníkom Policajného zboru, rôzne lehoty na uloženie disciplinárneho opatrenia nahradí jediná dvojročná lehota a zvyšuje sa tiež príspevok na nákup výstroje z doterajších 40 na 50 percent jej hodnoty. Ďalej sa vypúšťa právomoc dotknutých ministrov na prevedenie alebo preloženie nadriadeného na inú funkciu aj bez uvedenia dôvodu, ale naopak Ministrovi vnútra zostáva právomoc na vymenovanie šéfa inšpekčnej služby, prezidenta a viceprezidenta PZ, rovnako ako právomoc na ich odvolanie bez udania dôvodu.

Obsadzovanie najvyšších policajných funkcií.

Vzhľadom na podriadenosť polície ministrovi vnútra a z toho vyplývajúcu zodpovednosť sa explicitne ustanovuje, že prezidenta a viceprezidenta Policajného zboru i šéfa inšpekčnej služby vymenúva do funkcie minister vnútra Slovenskej republiky. Zároveň sa ponecháva možnosť ministra vnútra odvolať týchto funkcionárov PZ aj bez uvedenia dôvodu.

Príprava príslušníkov Policajného zboru.

Návrhom zákona sa vytvárajú legislatívne podmienky na aktualizovanie štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov pomaturitného kvalifikačného štúdia v stredných odborných školách PZ, poskytujúcich policajné vzdelanie. Cieľom je zvýšenie pripravenosti absolventov policajného vzdelania na výkon štátnej služby.

Dopravný policajt.

Ustanovuje sa, že príslušníci PZ v prípravnej štátnej službe v rámci denného štúdia na splnenie kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania absolvujú základný policajný výcvik, teoreticko-praktickú prípravu, odborný výcvik a odbornú prax.

Príplatok zdravotníckym pracovníkom.

Zavádza sa možnosť priznať príplatok príslušníkovi PZ, ktorý je zdravotníckym pracovníkom, do výšky 50 percent súčtu funkčného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov. Úprava reaguje na snahu PZ zabezpečiť pre jeho potreby kvalitných zdravotníckych pracovníkov. Vychádza sa pri tom aj z právnej úpravy odmeňovania profesionálnych vojakov, v ktorej je takýto príplatok vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom už zavedený.

Zvýšenie príspevku na naturálne náležitosti.

Zvyšuje sa príspevok na naturálne náležitosti príslušníkovi PZ zo 40 na 50 percent hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí. Policajt si tak bude môcť zabezpečiť kvalitnejšie výstrojné súčasti do priameho výkonu služby, ktoré poskytujú zlepšenú ochranu voči nepriaznivým poveternostným vplyvom.

Ďalšie zmeny.

Vypúšťa sa právomoc dotknutých ministrov na prevedenie alebo preloženie nadriadeného na inú funkciu aj bez uvedenia dôvodu. Doterajšie lehoty na uloženie disciplinárneho opatrenia sa nahradia jednou dvojročnou lehotou, ktorá zabezpečí objektívne zistenie skutočného stavu veci rovnako ako u priestupkov. Praxou bolo preukázané, že súčasná subjektívna lehota nepostačuje na objektívne zistenie skutočného stavu veci a vyhotovenie kvalifikovaného rozhodnutia vrátane jeho vyhlásenia, respektíve doručenia. Zavádza sa, aby sa policajt po získaní policajného vzdelania vrátil predovšetkým na svoj pôvodný útvar a na funkciu, do ktorej bol ustanovený pred zaradením do zálohy pre študujúcich policajtov. Toto pravidlo môže byť prelomené iba v prípade plnenia potrieb služobného úradu. Navrhuje sa upraviť lehotu, do kedy možno rozhodnúť o prepustení policajta z určitých dôvodov, z dvoch na šesť mesiacov odo dňa, keď nadriadený zistil dôvod prepustenia, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

-lt/Zdroj: Tlačová správa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972