Connect with us

Aktuality

Podľa Transparency International postup pri zvyšovaní miestnych daní v Piešťanoch budí dojem obchádzania zákona

Published

on

Mesto Piešťany už mesiac vyberá vyššie miestne dane, ktoré schválili v decembri minulého roka poslanci mestského zastupiteľstva, tesne po tom ako sa ujali svojich mandátov. Ide o daň za psa, daň z ubytovania a daň z predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov. Zmena sadzieb nebola v pôvodnom návrhu zmeny VZN, ktorú predkladalo vedenie mesta a neobjavila sa ani v procese pripomienkovania. Na rokovaní zvýšenie daní navrhol poslanec Marián Urbánek (KDH) a takmer všetci poslanci hlasovali za. Pri zásadnej zmene ako je výška sadzieb dane, tak bola verejnosti možnosť pripomienkovania návrhu zmenšená na minimum. Podľa Transparency International Slovensko tento postup nebol transparentný a budí dojem obchádzania zákona.

Návrh zmeny VZN o miestnych daniach zo strany mestského úradu, ktorý bol riadne zverejnený a prerokovaný v komisiách a mestskej rade, riešil iba otázku identifikácie platieb formou variabilného symbolu, ktorým má byť po novom 10 miestne číslo pridelené správcom dane. V rozprave sa prihlásil poslanec Marián Urbánek, ktorý povedal, že má iba drobné zmeny a navýšenia niektorých sadzieb o infláciu. Jednotlivé sadzby boli jeho návrhom zvýšené o 40 centov až 18 eur. Na otázku, či takého zásadné zmeny vo všeobecnom záväznom nariadení nemali byť zverejnené a prerokované aj s odbornou verejnosťou M. Urbánek reagoval slovami: „Zásadné zmeny v tomto určite nie sú. Je to len navýšenie o výšku, ktorou sa znehodnotila mena.“ Sadzba dane z ubytovania však bola navýšená z 1,1 eur na 1,5 eura, čo je výrazne viac ako inflácia. „Áno je to viac ako inflácia, ale myslím si, že mesto Piešťany si zaslúži, aby malo skutočne poplatky také, ktoré sa približujú Bratislave a nie mestám, ktoré nemajú takú návštevnosť ako Piešťany,“ povedal poslanec Urbánek. V roku 2012 pri pokuse zdvihnúť daň z ubytovania, o výrazne menej ako 40 centov, sa stretol návrh so silným odporom ubytovateľov. Tento raz sa pre postup akým bola zmena VZN realizovaná, nemali žiadnu možnosť vyjadriť sa k návrhu.

Primátor Peter Jančovič po rokovaní o zmene VZN reagoval, že nové zastupiteľstvo funguje len chvíľu a priestor na prerokovávanie a diskusie zatiaľ veľmi nebol. „Je to návrh poslanca, s ktorým sa ostatní stotožnili. Návrh vyšiel v diskusii a nebolo veľa priestoru na prerokovanie, neviem ako veľmi si ho medzi sebou prerokovali poslanci, ja viem o tomto návrhu od včerajška,“ povedal primátor Peter Jančovič.

Transparency International vidí v postupe obchádzanie zákona

„Náležitosti prijímania a zmien VZN v obci upravuje zákon číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ktorý v podrobnostiach odkazuje na rokovací poriadok obce. Ani jeden z týchto predpisov v podrobnostiach neustanovuje, čoho sa môžu týkať pozmeňujúce návrhy poslancov mestského zastupiteľstva v priebehu rozpravy. Rokovací poriadok mesta Piešťany, zverejnený na stránke mesta v tejto súvislosti uvádza iba, že poslanec môže v rozprave podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Návrhy musia byť vyhotovené písomne, riadne sformulované a odovzdané návrhovej komisii, ktorá po ukončení rokovania mestského zastupiteľstva tieto odovzdá zapisovateľovi. Ďalej hovorí v §10 o tom, že sa hlasuje verejne–pomocou hlasovacieho zariadenia alebo v prípade, ak nie je k dispozícii hlasovacie zariadenie zdvihnutím ruky, pričom najprv sa hlasuje o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Postup prijatia zmien vo VZN mesta Piešťany nie je v priamom rozpore s citovaným zákonom, ani rokovacím poriadkom mesta Piešťany (pokiaľ boli dodržané ich ostatné ustanovenia), domnievame sa, že zmena VZN nebola prijatá v rozpore s právnymi predpismi,“ reagoval na naše otázky ohľadom zákonnosti postupu Ján Ivančík z Transparency International Slovensko.

„Postup prijatia VZN však rozhodne nepovažujeme za transparentný, pričom takto prijímané zásadné zmeny v daňovej a poplatkovej politike mesta budia dojem obchádzania zákona a rokovacieho poriadku mesta. Oba predpisy totiž obsahujú ustanovenia o tom, akým spôsobom majú byť zverejňované plánované zmeny vo všeobecne záväzných nariadeniach mesta tak, aby bola v čo najväčšej miere zabezpečená participácia širokej verejnosti. Opísaným spôsobom z nášho pohľadu dochádza k obchádzaniu zákona, nakoľko bola verejnosti možnosť pripomienkovania návrhu zmenšená na minimum (s ohľadom na to, že zasadania mestského zastupiteľstva sú verejné),“ hovorí J. Ivančík. V prípade takto zásadného poslaneckého návrhu by Transparency Interantional odporúčalo odročiť prijatie zmien VZN tak, aby sa k nim mohla vyjadriť aj verejnosť, a to po zverejnení pozmeňovacieho návrhu štandardným spôsobom.

Podľa hlavného kontrolóra bol postup zákonný, i keď neboli naplnené požiadavky rokovacieho poriadku

Hlavný kontrolór počas rokovania na žiadny problém s postupom prijatia VZN neupozornil. Podľa jeho vyjadrenia bol návrh zmeny VZN riadne zverejnený v dostatočnom časovom predstihu ešte v októbri. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany hovorí: „Ak je na programe rokovania prerokovanie všeobecne záväzného nariadenia mesta alebo vnútornej normy mesta, musí písomný materiál obsahovať dôvodovú správu, ktorá musí obsahovať zhodnotenie súčasného stavu najmä z ekonomickej a právnej stránky, ale tiež zo spoločenskej stránky, spôsob jej vykonávania, hospodársky a finančný dopad na rozpočet v primeranom časovom členení výdavkov a príjmov vyplývajúcich z návrhu, prípadné nároky na pracovné miesta…“

„Dôvodová správa k predloženému návrhu VZN je stručná a spracovateľ materiálu v nej neuviedol všetky požadované náležitosti v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, predovšetkým zhodnotenie súčasného stavu najmä z ekonomickej a právnej stránky, ale tiež zo spoločenskej stránky, spôsob jej vykonávania, hospodársky a finančný dopad na rozpočet,“ vyjadril sa neskôr Martin Svorad, hlavný kontrolór Mesta Piešťany. Spracovateľ, ktorým bol Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb MsÚ, v pôvodnom návrhu riešil iba zavedenie identifikácie platby dane pomocou variabilného symbolu. So zásadnými zmenami prišli na rokovaní až poslanci a žiadnu s požiadaviek vlastného rokovacieho poriadku nesplnili.

„Poslanec je oprávnený predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy. Právo predkladať návrhy, ku ktorému poslanca mestského zastupiteľstva oprávňuje zákon o obecnom zriadení, nemožno poslancovi uprieť. Zákon nerieši situáciu, kedy k zákonne zverejnenému návrhu nariadenia, ktorý prešiel procesom pripomienkovania a vyhodnotenia pripomienok, dá poslanec zastupiteľstva pozmeňujúci návrh priamo na zasadnutí zastupiteľstva. Zákon o obecnom zriadení nestanovuje, že takýto pozmeňujúci návrh poslanca zastupiteľstva k nariadeniu je potrebné opakovane zverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle, že takýto návrh opakovane musí prejsť procesom pripomienkovania a vyhodnotenia pripomienok. Ak by takýto postup zákon o obecnom zriadení pripúšťal, opakovanými návrhmi poslancov by dochádzalo k obštrukciám, ktorými by sa opakovane marilo prijatie nariadenia obce,“ myslí si Martin Svorad a dodáva: „Podľa môjho názoru v zmysle vyššie uvedených skutočností bol proces pri rokovaní o zmene predmetného VZN zákonný. Bol dodržaný zákon o obecnom zriadení aj Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Poslanec mestského zastupiteľstva na rokovaní predložil návrh, ktorý bol v zmysle rokovacieho poriadku schválený.“

-th-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články