Centrum mesta Piešťany čaká na budúci rok rekonštrukcia plynovodov, dotknúť by sa mala Nálepkovej ulice od Kiosku Perla po Winterovu ulicu, pokračovať bude od Nemocnice Alexandra Wintera po hotel Slovan a tiež v lokalite od hotela Lipa po Pribinovu ulicu. Obyvatelia sa kvôli prácam budú musieť pripraviť na obmedzenia dodávok plynu i rozkopávky. Práce by mali byť rozdelené na viaceré etapy a ukončené budú mimo letných mesiacov júl a august, kvôli letnej kúpeľnej sezóne. Akciová spoločnosť SPP – distribúcia k obnove potrubí pristúpila z dôvodov zvýšenia ich bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok plynu.

IMG_6761_resize

„Zákon o energetike zaväzuje našu spoločnosť, ako prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu, udržiavať plynovody v stave, aby dodávky plynu do domácností boli vždy bezpečné a spoľahlivé. Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete plynu vykonávame pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov. Na základe spomínaného hodnotenia pristupuje naša spoločnosť aj k rekonštrukciám plynovodov v Piešťanoch,“ informoval nás o dôvodoch rekonštrukcie manažér externej komunikácie spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. Milan VANGA.

Rekonštrukcia plynovodov bude zrejme rozdelená na dve etapy pretože úsek ulice Winterova od Pribinovej po Kukučínovu ulicu a úsek spájajúci ulice Nálepkova – Winterova so sadom Andreja Kmeťa sú samostatné a je možné realizovať ich nezávisle. Časová postupnosť realizácie bude akciovou spoločnosťou SPP – distribúcia stanovená po výbere zhotoviteľa pred začiatkom realizácie. Viaceré časti by pritom mali byť riešené technológiou vťahovania, pri ktorej nedochádza k výrazným zásahom do cestných komunikácií a mestskej zelene.IMG_4197_nemocnica-640x427

K stavebnému povoleniu sa vyjadrovali aj viaceré orgány a spoločnosti, ktorých by sa práce mohli dotknúť, medzi inými i Krajský pamiatkový úrad Trnava, Ministerstvo zdravotníctva SR, inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava, Slovenský pozemkový fond Bratislava, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Trnava, Trnavská vodárenská spoločnosť, Okresný úrad Piešťany a Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava.

„Všetky rozvodné skrine, ktoré budú nahradené novými je žiadúce osadiť tak, aby nedošlo k nadmernému poškodeniu omietkových vrstiev a murív, skrinky boli zapustené tak, aby lícovali s fasádou a spolu s rozvodmi boli opatrené vhodnou farebnou úpravou zhodnou s fasádou. Akékoľvek narušenie fasád ( omietka, náter ) bude vrátené do pôvodného stavu. Je nutné prehodnotiť pôvodné trasy plynovodov, ktoré sú umiestnené v blízkosti vzrastlých stromov tak, aby rozkopaním trás neboli narušené korene týchto stromov. Požadujeme pri trasovaní túto skutočnosť zohľadniť a zabezpečiť, aby neboli dreviny stavebnými prácami dotknuté. Upozorňujeme investora, že nebudeme súhlasiť s výrubom stromov v žiadnom z úsekov,“ píše okrem iného v stanovisku Krajský pamiatkový úrad Trnava.IMG_5325_resize

Pri technickom riešení vťahovania novobudovaného plynovodu do jestvujúceho potrubia a pri prepájaní na nový plynovod bude potrebné prerušiť odberateľom distribúciu plynu, informovaní o odstávke budú minimálne 15 dní vopred. Akciová spoločnosť SPP – distribúcia realizuje práce mimo vykurovacieho obdobia a v našom meste sa musí prispôsobiť aj jeho kúpeľnému charakteru. Jednotlivé etapy rekonštrukcie budú teda podľa stavebného povolenia realizované mimo mesiacov júl a august, práve vzhľadom na kúpeľnú sezónu.

„Našu spoločnosť mrzí, že musí zasahovať do terénneho vzhľadu ulíc a komfortu odberateľov, uvedená rekonštrukcia plynovodov je však nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov, ochrany ich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do domácností. Situáciu vnímame veľmi citlivo, preto robíme všetko pre to, aby sme rekonštrukčné práce, ako aj realizáciu spätných povrchových úprav, čo najviac urýchlili a povrchy odovzdali v požadovanej kvalite. Prosíme obyvateľov dotknutých lokalít o trpezlivosť a zhovievavosť počas doby rekonštrukčných prác, doplnil Milan Vanga.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, SPP – distribúcia, a. s./Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972