Connect with us

Aktuality

Piešťany stál stavebný úrad Hubina za rok viac, ako úrad Banka za tri predchádzajúce roky

Published

on

Činnosť stavebného úradu pre Mesto Piešťany vykonávala do januára minulého roka Obec Banka. Od februára ju na základe novej zmluvy podpísanej primátorom Milošom Tamajkom začala vykonávať Obec Hubina. Zmluvy ktoré uzavreli primátori Cicutto (2012) a Tamajka (2015) majú identické podmienky, avšak náklady u nového „dodávateľa“ boli v minulom roku viac ako trojnásobné v porovnaní s rokom predchádzajúcim. Podľa hovorkyne piešťanskej radnice je v cene za činnosť stavebného úradu poštovné, obálky, písacie potreby, hodinová sadzba za výkony úradu, dopravné náklady a subdodávateľská faktúra za právnu pomoc s 15% obstarávacou prirážkou. Kto právnu pomoc poskytoval, sme sa pýtali starostky Hubiny Jany Myjavcovej. Priamu odpoveď sme nedostali, avšak veľa povedali vlastnosti dokumentu, podobne ako to bolo v prípade Kostka – Trošková.

Na rok 2015 mala piešťanská radnica v rozpočte na činnosť stavebného úradu 1500 eur. Tie mali pokryť výdavky na rozhodnutia, keď je Mesto v pozícii navrhovateľa, či stavebníka a realizuje si svoje projekty. Náklady sa však vlani vyšplhali podľa faktúr zverejnených na portáli digitalnemesto.sk na 6381,90 eur, ktoré si vyfakturovala Obec Hubina. Ročné platby Obci Banka, ktorá poskytovala tieto služby v predošlých rokoch boli podľa zverejnených faktúr výrazne nižšie. V roku 2014 to bolo 1916,30 eur a rok predtým 1277,1 eur a v roku 2012 242,40 eur, čiže súčet za tri roky je 3435,8 eur.2014-12-04-1506201-560x2801[1]

Na webstránke Mesta Piešťany sa nám podarilo nájsť len dve rozhodnutia vydané Obcou Hubina. Jedno sa týka tréningovej hokejovej haly a druhé revitalizácie potoka Dubová. V rámci odpovede na naše otázky aké konkrétne činnosti vykonávala Obec Hubina a koľko rozhodnutí vydala, nám hovorkyňa Eva Bereczová nám zaslala nasledujúci sumár rozhodnutí:

Tréningová hokejová hala – začatie konania

Rozšírenie parkovacích plôch – športová hala v Piešťanoch – vyjadrenie k začatiu konania/ súhlasy pre špeciálne stavebné úrady (MsÚ Piešťany – doprava, OÚŽP Piešťany)

Zimný štadión – kolaudačné konanie II. časť

Prístavba a nadstavba MŠ Dubčeka – začatie územného konania

Oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste – začatie stavebného konania

Tréningová hokejová hala – zimný štadión – prerušenie konania

Revitalizácia potoka Dubová – konanie: rozhodnutie o využití územia

Vybudovanie plochy pre ihrisko MŠ Detvianska – ohláška

MŠ Považská – udržiavacie práce

MŠ Detvianska – udržiavacie práce

Športová plocha pre Street Workout ihrisko – doplnenie mobiliáru – ohláška

Tréningová hala zimný štadión – rozhodnutie

Rekonštrukcia šatní a posilňovne Teplická ul. – začatie konania

Nadstavba MŠ Dubčeka – rozhodnutie o umiestnení stavby

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Piešťany – vystavenie potvrdenia.

Právna pomoc, ktorú obec zabezpečuje subdodávateľsky, sa podľa hovorkyne E. Bereczovej týkala tréningovej haly zimný štadión, kolaudácie zimný štadión – dodatočné stavebné povolenie, asanácie domu Teplická (p.Šibraová) a nadstavba MŠ Dubčeka.

Vzhľadom na zvýšené náklady oproti minulým rokom nás zaujímalo, kto právnu pomoc poskytol. Preto sme poslali starostke Jane Myjavcovej, konkrétnu otázku: „Kto právnu pomoc fakturoval a čoho konkrétne sa daná právna pomoc týkala.“ Namiesto mena, či názvu firmy sme dostali nasledovné vyjadrenie: „Podľa § 117 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. Ak je na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a je zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie terénnych úprav, prác alebo zariadení, ktoré sú predmetom konania, krajský stavebný úrad určí, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie. Pre mesto Piešťany je týmto určeným stavebným úradom Obec Hubina. Stavebné konania o ktoré žiada mesto Piešťany sú náročné tak po stavebnej ako aj právnej stránke s veľkým počtom účastníkov a dotknutých osôb (napr. Zimný štadión, Plaváreň a pod.) pričom tieto rozhodnutia sú preskúmateľné aj súdom a preto je nutné aby boli vyhotovené po formálnej ako aj obsahovej stránke tak, aby spĺňali všetky zákonné náležitosti. Rovnako slúžia aj ako podklad pre žiadosti o dotácie. Obec Hubina nemá v pracovnom pomere žiadneho právnika, tak preto si pre túto činnosť zabezpečuje právnu pomoc od externých advokátskych kancelárii pôsobiacich v oblasti stavebného práva. Treba však ešte poukázať na to, že mesto Piešťany neplatí za vydávanie rozhodnutí v stavebnom konaní žiadne správne poplatky a  sú mu na základe vzájomnej dohody preúčtované za túto činnosť len skutočné náklady a administratívna réžia (15%).“

Čo sa týka informácie o tom, kto právnu pomoc poskytoval, boli ďaleko otvorenejšie vlastnosti zaslaného wordovského dokumentu. Ten podľa nich vytvoril ráno v deň zaslania redakcii JUDr. Gembický.

hubina

 

Pre rok 2016 si do návrhu rozpočtu naplánovalo vedenie Mesta Piešťany 2500 eur, čo by malo podľa komentáru a kvantifikatívnych ukazovateľov pokryť 10 rozhodnutí.

-lt-/-th-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články