Piešťany majú vlastnú kompostáreň, kompost si z  nej môžu ľudia brať

Piešťany majú vlastnú kompostáreň, kompost si z nej môžu ľudia brať

19. novembra 2020 Off Od PNKYSK

Takmer rok od začatia výstavby areálu je kompostáreň pripravená spracovávať prvý bioodpad.

Slávnostným prestrihnutím pásky vo štvrtok 19. novembra 2020 primátor mesta Peter Jančovič spolu s riaditeľkou Služieb mesta Piešťany Hanou Dupkaničovou otvorili jej prevádzku.

Projekt bol financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celková suma výstavby kompostárne bola 1 545 126,52 eur. Mesto Piešťany sa na realizácii podieľalo 5-percentným spolufinancovaním vo výške 77 256,33 eur a zvyšná suma 1 467 870,19 eur bola financovaná z eurofondov. Cieľom projektu bolo zabezpečiť zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Piešťany za účelom znižovania množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktoré je zneškodňované skládkovaním.

Ročne by sa malo v kompostárni spracovať až 4800 ton biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý už nebudeme musieť odvážať na skládku mimo mesta. Kompostovanie bude prebiehať v polouzavretom systéme aeróbnym procesom.

Kompostáreň bude slúžiť na spracovanie bioodpadu vyzbieraného Službami mesta Piešťany počas údržby mestskej zelene, ale tiež dovezeného občanmi mesta. Výsledný kompost, ktorý tu vznikne, bude opäť využitý pre starostlivosť o mestskú zeleň, ale budú si ho môcť zobrať aj ľudia pre svoje potreby. Prvý vyzretý kompost bude k dispozícii v lete 2021 a obyvatelia nášho mesta si ho budú môcť odoberať zadarmo.

Dokončením výstavby kompostárne sa zároveň vytvára v organizačnej štruktúre Služieb mesta Piešťany nové stredisko, ktoré sa bude volať Stredisko odpadového hospodárstva a jeho súčasťou okrem kompostárne bude aj Zberný dvor mesta Piešťany. Kompostáreň je situovaná v areáli „bývalého Zväzarmu“ v objekte zberného dvora.

V prevádzke budú pracovať dvaja zamestnanci. Kompostáreň bude mať otváracie hodiny ako zberný dvor, pondelok až piatok od 6:30 do 18:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod.

Text: Tlačová správa – Mesto Piešťany Foto: Martin Palkovič