Na záver májového rokovania piešťanského mestského zastupiteľstva prednostka Dáša Reháková informovala poslancov, že Piešťany grant na rekonštrukciu Kolonádového mosta, v druhom kole výzvy operačného programu Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov intervencia do nehnuteľných kultúrnych pamiatok, nedostanú. Ministerstvo pôdohospodárstva neschválilo projekt približne za 1,5 mil. eur v podstate z rovnakých dôvodov ako vlani. Žiadateľ podľa ministerstva nepreukázal, že ide nevyužívanú pamiatku a rovnako malo ministerstvo pochybnosti o účelnosti vynaloženia prostriedkov v súlade s výzvou.

Podaný projekt bol zameraný na využitie Kolonádového mostu v cestovnom ruchu. Zámer však zahŕňal i opravu mostovky, chodníkov, okien, stavebnej konštrukcie a elektroinštalácie. Po jeho dokončení mal na moste vzniknúť pitný pavilón aj informačné centrum.

kolonadovy most

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 maj18
Ministerstvo pôdohospodárstva informovalo o neschválení žiadosti listom, ktorý bol doručený na MsÚ 18. mája. Odôvodnením neúspešnosti bolo, že projekt nezískal dostatočný počet bodov v kritériu vhodnosť a účelnosť projektu a v kritériu rozpočet a nákladová efektívnosť. Podľa ministerstva je predmetom žiadosti národná kultúrna pamiatka, ktorá je plne funkčná a využívaná na účel na ktorý bola vybudovaná. „Účelom národnej kultúrnej pamiatky je prepojenie brehov rieky a zároveň slúži ako promenáda s predajňami. Realizáciou projektu by hlavný účel NKP zostal zachovaný. Žiadateľ dostatočne nepreukázal, že ide o nevyužívanú, resp. nevhodne využívanú NKP. Hodnota benchmarku presahuje limit stanovený výzvou viac ako štvornásobne. Výdavky projektu by neboli v prípade realizácie projektu vhodne a účelne vynaložené v súlade s výzvou,“ píše sa v liste z ministerstva.

Už po neúspešnom vlaňajšom kole sa Peter Hajnala z ministerstva pôdohospodárstva vyjadril, že výzva bola zameraná na intervencie do významných nevyužitých alebo nevhodne využitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok a Kolonádový most toto podla ministerstva nespĺňa.

-th- Vizualizácia: MsÚ PN

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972