Connect with us

Aktuality

Obyvateľov Trajana prekvapila stavba čerpačky, pomohla by petícia?  

Published

on

Obyvateľov sídliska Adam Trajan zaskočila stavba novej čerpacej stanice, ktorá niektorým vyrastá rovno pod oknami a svoj nesúhlas vyjadrovali najmä na sociálnej sieti. Nepáčilo sa im najmä to, že ich v súvislosti s pripravovanou stavbou nikto neoslovil o vyjadrenie. Podľa stanoviska z Mestského úradu v Piešťanoch sa však v stavebnom konaní vyjadrovali iba priamo dotknuté organizácie a vlastníci pozemkov. Informácia tak nebola vyvesená ani na úradnej tabuli, Obyvatelia sa preto o stavbe nemali ako dozvedieť, či sa do procesu povoľovania sa zapojiť, Niektorí ozmýšľajú o proteste formou petície. Ani tá však podľa odborníkov nemusí mať dostatočnú váhu.

„Ako je možné, že tak blízko obytnej zóny urobia ďalšiu benzínku…poslanci sú kým volení????,“ rozčúlila sa v komentári na sociálnej sieti jedna z obyvateliek Piešťan. „Prečo sa to neprerokovávalo, pozerám tie zasadnutia a nič som si nevšimla, či zase sa to pekne potichu schválilo? Aj keď je to majetok Kauflandu, tak keď tam budú chcieť postaviť bordel, tak im to mesto schváli??? To kde sme toto? Kde sa dá spísať nejakú petíciu?“ Ďalšia sa pýta: „Prečo mesto vynechalo pred vydaním stavebného povolenia obyvateľov bývajúcich v blízkosti? Veď je to podraz voči nim…“.

IMG_0576Poslanecký zbor však stavbu neschvaľoval, stavebné povolenie vydával priamo úrad. Zámer nebol vyvesený ani na úradnej tabuli, čo mesto zdôvodnilo tým, že sa k nemu vyjadrili iba dotknuté organizácie či majitelia pozemkov.

cerpacka
„Nakoľko stavebnému úradu bol známy okruh účastníkov územného a stavebného konania, oznámenia o ich začatí a vydané rozhodnutia neboli vyvesované v úradných tabuliach (v tabuliach sa vyvesujú oznámenia a rozhodnutia v prípade, že účastníci konania – napr. vlastníci susediacich parciel nie sú známi, na susedné parcely nie je založený list vlastníctva, pri zvlášť rozsiahlych stavbách, pri veľkom počte účastníkov konania, v prípade líniovej stavby ….),“ píše v stanovisku hovorkyňa mesta Piešťany Eva Bereczová.

IMG_0562Podľa ďalších informácií bolo prvotné rozhodnutie o umiestnení stavby „Čerpacia stanica pohonných látok OLIVA“  tunajším stavebným úradom vydané 14. mája 2015 a stavebné povolenie  nadobudlo právoplatnosť  začiatkom roka 2016.  „K vydaniu vyššie uvedených rozhodnutí sa vyjadrovali dotknuté orgány a organizácie (Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o ŽP – 4 oddelenia:  odd. ochrany prírody a krajiny, odd. odpadového hospodárstva, odd. ochrany ovzdušia, odd. štátnej vodnej správy,  Okresný úrad Piešťany – odbor krízového riadenia, Slovenská správa ciest, Okresný úrad Trnava – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Trnava – Okresný dopravný inšpektorát Trnava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch,  SPP- distribúcia, a.s., Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s., Telefónica Slovakia s.r.o., Technický skúšobný ústav, š.p., Krajský pamiatkový úrad Trnava),“ uvádza sa ďalej v informácii od radnice.

IMG_0560V prípade, že výstavba je v súlade s územným plánom mesta, stavebný úrad nemá dôvod vydať povolenie. „Prípustnou funkčnou náplňou v území sú sprievodné funkcie k dominantnému funkčnému využitiu, ktoré svojím rozsahom, množstvom a prevádzkou nenarúšajú charakter územia,“ vyjadruje sa hovorkyňa. Čerpacia stanica má byť určená výhradne pre osobné a malé úžitkové vozidlá a plniť doplnkovú službu pre návštevníkov OC Kaufland.  „S prihliadnutím na skutočnosť, že navrhovaná prevádzka čerpacej stanice bude tvoriť doplnkovú funkciu k obchodnému centru, je z územnoplánovacieho hľadiska umiestnenie ČSPL akceptovateľné a  prípustné ako sprievodná funkcia k dominantnému  funkčnému využitiu,“ znie stanovisko úradu.

Podľa vyjadrenia Michealy Janíkovej z Kauflandu čerpačku nestavia priamo obchodné centrum, ale časť parkoviska v Piešťanoch prenajali prevádzkovateľovi čerpacej stanice. „Jedná sa o malokapacitnú čerpaciu stanicu, v prevádzke sú už na parkoviskách Kauflandu napr. v Galante, Košiciach na Popradskej ulici, Liptovskom Mikuláši atď. Všetkým záujemcom, nielen zákazníkom Kauflandu, bude ponúkať výhodné ceny palív a kvapaliny do ostrekovačov,“ uviedla.  Spoločnosť, ktorá stavia čerpačky Oliva, tvrdí, že ide o malé, úsporné stavby v okolí ktorých  vysádzajú zeleň a pri prevádzke šetria energiou.

image(Zdroj: cerpackyoliva.tumblr.com)

Ako uvádza na svojom portáli nezisková organizácia VIA IURIS, zaoberajúca sa právnou pomocou pre obyvateľov, ktorí nesúhlasia s investičnými zámermi vo svojom okolí: „petícia môže rozprúdiť diskusiu v obci či v štáte, ale má v mnohých prípadoch malú právnu silu na to, aby bola použitá ako jediný prostriedok nápravy pri porušovaní verejného záujmu či práv jednotlivcov alebo skupín. Orgán verejnej správy ju totiž môže vybaviť aj negatívne a organizátori petície nemajú právo namietať jej vybavenie. Z toho dôvodu pri riešení problému, ako je napr. porušovanie životného prostredia musí dotknutá skupina osôb využiť okrem petície aj práva účastníka konania v povoľovacom procese, podávať opravné prostriedky v bežiacich konaniach, podávať podnety na preskúmanie priestupku či podnet na začatie trestného konania.“

prior

Okrem čerpačky pri Kaufalnde plánuje podobné zariadenie na svojom pozemku aj obchodný dom Prior. Stavbu však zatiaľ zabrzdila potreba zmeny územného plánu. „Pre dané územie má Mesto Piešťany spracovaný Územný plán centrálnej mestskej zóny Piešťany, ktorý výstavbu čerpacej stanice v danej lokalite  – v  rámci bloku zástavby B 30 – nedovoľuje,“ znie časť stanoviska mesta. Záujemca o stavbu preto ešte v máji minulého roka požiadal o zmenu územného plánu. „Žiadosť bola zatiaľ zaradená medzi evidované  podnety na zmenu ÚPN CMZ a bude riešená pri najbližšie obstarávaných Zmenách a doplnkoch ÚPN CMZ Piešťany (s predpokladom začatia obstarávania  ešte v tomto roku),“ dopĺňa v správe hovorkyňa.

Zmeny územného plánu však už podliehajú prerokovaniu v orgánoch samosprávy, ako prvé by sa ním mali zaoberať príslušné komisie pri mestskom zastupiteľstve, rada a v závere aj poslanecký zbor, do procesu sa môžu zapojiť aj občania.

-ad-, Zdroj: www.iaiuris.sk

 

 

 

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články