Občania môžu opäť navrhnúť prospešné projekty, ktoré zrealizuje Mesto Piešťany

Občania môžu opäť navrhnúť prospešné projekty, ktoré zrealizuje Mesto Piešťany

15. februára 2018 Off Od PNky.sk

Obyvatelia Piešťan budú môcť aj tento rok predkladať svoje návrhy projektov pre realizáciu vrámci participatívneho rozpočtu. Vyčlenených je na tento účel 20-tisíc eur na päť projektov do 2000 eur a dva projekty do 5000 eur. Participatívny rozpočet sa v tejto podobe realizuje už po tretí raz.

Jedným z projektov participatívneho rozpočtu zrealizovaným v minulých rokoch je aj verejná cyklopumpa

Participatívny rozpočet mesta Piešťany na rok 2018 je proces, ktorý umožňuje obyvateľom
mesta Piešťany, s trvalým pobytom na území mesta Piešťany starším viac ako 16 rokov,
navrhnúť pridelenie časti rozpočtu na základe projektov obyvateľov.

Projekty bude možné predkladať od 17. februára do 18. marca prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke www.piestany.sk. Nasledovať bude hodnotenie projektov pracovnou skupinou na základe kritérií stanovených v štatúte participatívneho rozpočtu. Projekty spĺňajúce kritériá sa následne zverejnia na webovej stránke mesta, kde bude prebiehať hlasovanie verejnosti, ktoré sa uskutoční od 29. marca do 22. apríla, pričom je taktiež možná online diskusia o predložených projektoch. Mestský úrad zorganizuje tiež verejné stretnutie predkladateľov projektov, ktoré schválila pracovná skupina, za účelom osobnej prezentácie verejnosti.

Projekt môže zahŕňať budovy, pozemky, ulice, chodníky a iné na území mesta Piešťany
a jeho časti Kocurice. Projekt sa môže vzťahovať na všetky oblasti (doprava, komunitný
rozvoj, transparentnosť, šport, kultúra, sociálna starostlivosť, seniori, mládež, voľnočasové aktivity, rodičia s deťmi, školstvo a vzdelávanie, životné prostredie, zeleň v meste, ekológia, bezdomovectvo, a iné.), musí však ísť o kapitálové výdavky.

Novinkou oproti minulým rokom je, že projekty sa nebudú môcť realizovať na majetku mesta v správe rozpočtových organizácií. Po novom rovnako v prípade, že po realizácii úspešných projektov nebude vyčerpaná celá suma 20 000 €, pracovná skupina rozhodne o realizácii ďalšieho projektu v poradí, ktorý získal najväčší počet hlasov, podľa výšky zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Zmeny do ďalšieho obdobia

Pred schvaľovaním participatívneho rozpočtu na rok 2018 prebehla o jeho ďalšom fungovaní diskusia vrámci komisií MsZ Piešťany. Tie odporučili zvýšenie objemu prostriedkov prerozdeľovaných týmto spôsobom, ale aj hlasovanie o projektoch, ktoré chystá Mesto Piešťany a presah riešenia participatívneho rozpočtu cez dva roky, tak aby sa na jeseň jedného roka zrealizovali výber projektov a od začiatku ďalšieho mohlo prísť k jeho realizácii.

Na podnet nezávislého poslanca Petra Tremboša (klub SpP) prijalo zastupiteľstvo uznesenie, ktorým ukladá MsÚ pripraviť pre rok 2019 nový štatút participatívneho rozpočtu v zmysle pripomienok komisií a poslancov, tak aby sa začalo s jeho realizáciou už v druhej polovici roku 2018.

-th- Ilustr. foto: -lt-