Trnavský samosprávny kraj zverejnil ešte koncom roka 2015 na svojej stránke päť výziev na predkladanie žiadostí o dotácie. Ak organizujete podujatie alebo máte záujem o podporu svojho projektu, môžete požiadať kraj o spolufinancovanie. Projekt by sa mal týkať dotačných programov podporujúcich kultúrne, mládežnícke aktivity, pomoc pre sociálne odkázaných občanov, zdravie a prevenciu chorôb a športové aktivity. V týchto piatich programoch rozdelí kraj po 30 tisíc eur. Žiadosti treba poslať na kraj spolu s potrebnými prílohami do 5. februára 2016. Termíny uskutočnenia projektov sú od 1. januára do 8. decembra a na jednu žiadosť môže fyzická alebo právnická osoba získať od 200  do 3500 eur.

holubice olks

 

Prvá výzva sa týka programu „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít v roku 2016“ a jej cieľom je ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt v rámci Trnavského samosprávneho kraja. Účel vyhlasovateľ definuje takto: Podpora kultúrnych aktivít, podpora vydávania pôvodnej tvorby a skvalitnenie organizovaného využitia voľného času obyvateľov na území TTSK.

Výzvou č. 2 je „Podpora mládežníckych aktivít v roku 2016“ a má za cieľ podporiť organizovanie aktivít voľného času mládeže v Trnavskom samosprávnom kraji.

„Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“  má názov výzva s číslom tri. Je zameraná na sociálne programy na ochranu práv detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov, integrácia občanov so zdravotným postihnutím a skvalitnenie života seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti. Cieľové skupiny v programe: deti s poruchami správania, s nariadenou ústavnou výchovou, obete trestnej činnosti, drogovej závislosti, ľudia bez prístrešia, občania so zdravotným postihnutím, seniori a ostatní znevýhodnení obyvatelia miest a obcí na území TTSK.

9aksenŠtvrtou výzvou je program pre všetkých obyvateľov kraja: „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK“ Cieľom projektov by malo byť  znížiť chorobnosť na ochorenia srdca a ciev, nádory, cukrovku, chronické obštrukčné choroby pľúc, záduch ovplyvnením rizikového správania sa občanov s vylúčením rizikových faktorov posilniť prevenciu chorôb, zvýšiť zdravotné povedomie obyvateľov, zavádzania nových diagnostických metód, zlepšenia kvality poskytovaných služieb v oblasti zdravotníctva .

Beh 1Posledná piata sa venuje športu a jej cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia kraja  v programe „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2016“ bude kraj rozdávať dotácie na organizovanie športových a pohybových aktivít pre svojich obyvateľov.

Podmienky sú pre predkladateľov vo všetkých programoch podobné.  Žiadosť o dotáciu musí byť podaná v jednom origináli a obsahovať:  Presnú identifikáciu žiadateľa (prijímateľa) – jeho názov, vrátane právnej formy, sídlo, IČO, DIČ  Bankové spojenie, číslo účtu v tvare IBAN, štatutárny orgán žiadateľa (meno, priezvisko, bydlisko, funkcia, kontakt), ďalej garanta projektu (meno, priezvisko, bydlisko, kontakt).

Ostatnými náležitosťami žiadosti sú:

Názov programu na financovanie projektov

Číslo výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie

Názov projektu, na ktorý sa žiada dotácia

Stručný popis projektu (najmä jeho zameranie, miesto realizácie, dátum začatia, dátum ukončenia, ciele projektu, participácia partnerov na projekte, predpokladaný resp. skutočný prínos projektu pre žiadateľa, pre obyvateľov a pre rozvoj územnej oblasti)

Detailný rozpočet projektu (u projektov už ukončených skutočné príjmya výdavky) preukazujúci potrebu dotácie, v príjmovej (zdrojovej) časti rozpočtu uviesť zapojenie vlastných zdrojov financovania projektu, participáciu partnerov, iné príjmy, výdavkovú časť rozpočtu rozdeliť na oprávnené náklady (vrátane výdavkov na propagáciu vyhlasovateľa programu) a ostatné výdavky a špecifikovať ju

Požadovanú výšku dotácie( Žiadateľ zabezpečí spolufinancovanie projektu z vlastných , resp. iných zdrojov – minimálna výška 50 % z celkových nákladov projektu)

Prílohy k žiadosti tvoria:- kópia Zmluvy o účte žiadateľa v banke – kópia dokladu o ustanovení, resp. voľbe štatutárneho orgánu kópia výpisu z príslušného registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný, nie staršia ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti o dotáciu / živnostenský, obchodný, neziskových organizácií, register záujmových združení, ap./ resp. kópia potvrdenia o pridelení IČO ( Štatistický úrad SR ), DIČ pre účely DPH ak bolo pridelené, alebo čestné prehlásenie podpísané štatutárnym orgánom, ak DIČ pridelené nebolo – pri združeniach kópia stanov, resp. iný doklad, z ktorého je zrejmé, o aký typ združenia sa jedná – projekt (vrátane rozpočtu) – iné písomnosti podporujúce kvalitu projektu

Žiadosti treba podať do 5. februára a posudzovať ich budú do 25. februára riadiace komisie jednotlivých programov. Jeden žiadateľ môže podať iba jednu žiadosť a v prípade schválenia dotácie do 663 € nemusí ísť do procesu schvaľovania zastupiteľstvom. Zmluvy by mali byť uzatvorené najneskôr do 30. júna. Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.trnava-vuc.sk, ilutr. foto: archív PNky

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972