Connect with us

Aktuality

O dotáciu z kraja treba požiadať do 5. februára

Published

on

Trnavský samosprávny kraj zverejnil ešte koncom roka 2015 na svojej stránke päť výziev na predkladanie žiadostí o dotácie. Ak organizujete podujatie alebo máte záujem o podporu svojho projektu, môžete požiadať kraj o spolufinancovanie. Projekt by sa mal týkať dotačných programov podporujúcich kultúrne, mládežnícke aktivity, pomoc pre sociálne odkázaných občanov, zdravie a prevenciu chorôb a športové aktivity. V týchto piatich programoch rozdelí kraj po 30 tisíc eur. Žiadosti treba poslať na kraj spolu s potrebnými prílohami do 5. februára 2016. Termíny uskutočnenia projektov sú od 1. januára do 8. decembra a na jednu žiadosť môže fyzická alebo právnická osoba získať od 200  do 3500 eur.

holubice olks

 

Prvá výzva sa týka programu „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít v roku 2016“ a jej cieľom je ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt v rámci Trnavského samosprávneho kraja. Účel vyhlasovateľ definuje takto: Podpora kultúrnych aktivít, podpora vydávania pôvodnej tvorby a skvalitnenie organizovaného využitia voľného času obyvateľov na území TTSK.

Výzvou č. 2 je „Podpora mládežníckych aktivít v roku 2016“ a má za cieľ podporiť organizovanie aktivít voľného času mládeže v Trnavskom samosprávnom kraji.

„Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“  má názov výzva s číslom tri. Je zameraná na sociálne programy na ochranu práv detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov, integrácia občanov so zdravotným postihnutím a skvalitnenie života seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti. Cieľové skupiny v programe: deti s poruchami správania, s nariadenou ústavnou výchovou, obete trestnej činnosti, drogovej závislosti, ľudia bez prístrešia, občania so zdravotným postihnutím, seniori a ostatní znevýhodnení obyvatelia miest a obcí na území TTSK.

9aksenŠtvrtou výzvou je program pre všetkých obyvateľov kraja: „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK“ Cieľom projektov by malo byť  znížiť chorobnosť na ochorenia srdca a ciev, nádory, cukrovku, chronické obštrukčné choroby pľúc, záduch ovplyvnením rizikového správania sa občanov s vylúčením rizikových faktorov posilniť prevenciu chorôb, zvýšiť zdravotné povedomie obyvateľov, zavádzania nových diagnostických metód, zlepšenia kvality poskytovaných služieb v oblasti zdravotníctva .

Beh 1Posledná piata sa venuje športu a jej cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia kraja  v programe „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2016“ bude kraj rozdávať dotácie na organizovanie športových a pohybových aktivít pre svojich obyvateľov.

Podmienky sú pre predkladateľov vo všetkých programoch podobné.  Žiadosť o dotáciu musí byť podaná v jednom origináli a obsahovať:  Presnú identifikáciu žiadateľa (prijímateľa) – jeho názov, vrátane právnej formy, sídlo, IČO, DIČ  Bankové spojenie, číslo účtu v tvare IBAN, štatutárny orgán žiadateľa (meno, priezvisko, bydlisko, funkcia, kontakt), ďalej garanta projektu (meno, priezvisko, bydlisko, kontakt).

Ostatnými náležitosťami žiadosti sú:

Názov programu na financovanie projektov

Číslo výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie

Názov projektu, na ktorý sa žiada dotácia

Stručný popis projektu (najmä jeho zameranie, miesto realizácie, dátum začatia, dátum ukončenia, ciele projektu, participácia partnerov na projekte, predpokladaný resp. skutočný prínos projektu pre žiadateľa, pre obyvateľov a pre rozvoj územnej oblasti)

Detailný rozpočet projektu (u projektov už ukončených skutočné príjmya výdavky) preukazujúci potrebu dotácie, v príjmovej (zdrojovej) časti rozpočtu uviesť zapojenie vlastných zdrojov financovania projektu, participáciu partnerov, iné príjmy, výdavkovú časť rozpočtu rozdeliť na oprávnené náklady (vrátane výdavkov na propagáciu vyhlasovateľa programu) a ostatné výdavky a špecifikovať ju

Požadovanú výšku dotácie( Žiadateľ zabezpečí spolufinancovanie projektu z vlastných , resp. iných zdrojov – minimálna výška 50 % z celkových nákladov projektu)

Prílohy k žiadosti tvoria:- kópia Zmluvy o účte žiadateľa v banke – kópia dokladu o ustanovení, resp. voľbe štatutárneho orgánu kópia výpisu z príslušného registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný, nie staršia ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti o dotáciu / živnostenský, obchodný, neziskových organizácií, register záujmových združení, ap./ resp. kópia potvrdenia o pridelení IČO ( Štatistický úrad SR ), DIČ pre účely DPH ak bolo pridelené, alebo čestné prehlásenie podpísané štatutárnym orgánom, ak DIČ pridelené nebolo – pri združeniach kópia stanov, resp. iný doklad, z ktorého je zrejmé, o aký typ združenia sa jedná – projekt (vrátane rozpočtu) – iné písomnosti podporujúce kvalitu projektu

Žiadosti treba podať do 5. februára a posudzovať ich budú do 25. februára riadiace komisie jednotlivých programov. Jeden žiadateľ môže podať iba jednu žiadosť a v prípade schválenia dotácie do 663 € nemusí ísť do procesu schvaľovania zastupiteľstvom. Zmluvy by mali byť uzatvorené najneskôr do 30. júna. Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.trnava-vuc.sk, ilutr. foto: archív PNky

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články