Uloženie spopolnených ľudských pozostatkov na vsypovej lúčke aj odpustenie platby za niektoré hrobové miesta. Tieto a ďalšie zmeny schválili poslanci na mestskom zastupiteľstve 27. augusta 2020.

V meste Piešťany sa zavádza nový spôsob pochovávania, kedy bude možnosť vsypať spopolnené ľudské pozostatky do vyhĺbenej anonymnej jamky na vsypovej lúčke na pohrebisku. Vsypová lúčka je vyhradené pietne miesto v urnovom háji, ktoré slúži na ukladanie spopolnených ľudských pozostatkov do anonymných jamiek. Na trávnatú plochu vsypovej lúčky bude z dôvodu zachovania piety zákaz vstupu. Zapaľovať sviečky, kahance a ukladať kvety bude možné iba na vyhradené miesto na okraji lúčky.

Ďalšou zmenou je, že už zavedený zákaz jazdy na pohrebiskách na bicykloch sa rozšíril o zákaz jazdy na kolobežkách, kolieskových korčuliach a iných športových dopravných prostriedkoch. K tomuto nariadeniu sa pristúpilo z dôvodu, že na cintorínoch dochádzalo k častým stretom cyklistov s pešími návštevníkmi a častokrát aj s účastníkmi pohrebného sprievodu.

Hrobové miesta zaradené do evidencie pamätihodností mesta Piešťany a vojnové hroby budú oslobodené od platenia nájomného. Do zoznamu týchto hrobov sa doplnil i hrob Ferdinanda Goldsteina, ktorý sa nachádza v židovskej časti cintorína na Bratislavskej ceste a za Národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený v roku 1963. V súčasnej dobe je v zozname hrobových miest zaradených medzi pamätihodnosti mesta Piešťany, pätnásť hrobov. Okrem iných, aj hrob rodiny Winterovcov, alebo hrob Alexandra Šindelára, bývalého starostu mesta Piešťany.

V týchto dňoch sú viaceré hroby označené nálepkou, ktorá vyzýva nájomcov hrobových miest, prípadne pozostalých, aby sa skontaktovali s prevádzkovateľom pohrebiska. Je potrebné overiť uzatvorenie nájomnej zmluvy k príslušnému hrobovému miestu i úhradu za jeho užívanie.

Spomínané zmeny vyplynuli z novely zákona o pohrebníctve alebo ich priniesol čas a snaha prevádzkovateľa piešťanských pohrebísk o skvalitnenie ponúkaných služieb. Nemožno tiež zabúdať na pietny charakter pohrebiska a dôstojné správanie sa na jeho území.

Zdroj: piestany.sk

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972