Noví vedúci oddelení Mestského úradu, ktorí budú poverení riadením do vyhlásenia výberového konania sú už známi. Informoval o tom primátor v liste poslancov minulý piatok 11. septembra, kde tiež uviedol že podrobnejšie informácie dostanú volení zástupcovia verejnosti na rokovaní 1. októbra.

primátor mesta_resize„Hlavnou zmenou v organizačnej štruktúre účinnej od 1.9.2015 je zrušenie trojstupňového riadenia a zavedenie dvojstupňového riadenia pod vedením prednostky MsÚ. Zrušilo sa 14 vedúcich pozícií referátov a 4 vedúce pozície odborov. Namiesto toho bolo vytvorených 6 nových oddelení a teda 6 vedúcich pozícií. Novovytvorené oddelenia riadia na základe poverenia súčasní zamestnanci MsÚ do doby, kým budú ukončené výberové konania na tieto pozície, najdlhšie však na 6 mesiacov,“ uvádza v liste Miloš Tamajka.

Novými oddeleniami MsÚ s poverenými vedúcimi a v zátvorke uvedenými druhmi poskytovaných služieb, sú:

  • Oddelenie IT a majetkových služieb, poverený vedúci Ing. Peter Mihalik (IT, Majetkové služby a VO, Služby prevádzky a údržby, služby podnikateľom),
  • Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, poverený vedúci pán Ivan Pauer (Stavebné služby a doprava, Výkon ŠFRB, Životné prostredie, Projektové služby, Zberné stredisko),
  • Oddelenie sociálnych a školských služieb, poverená vedúca PhDr. Ema Žáčková (Sociálne služby, Školstvo, kultúra a šport, Zariadenia sociálnych služieb),
  • Oddelenie právnych a klientskych služieb, poverená vedúca JUDr. Lívia Damboráková (Právne služby, Klientske centrum, Organizačné služby, Súpisné čísla, int. predpisy, Evidencia obyvateľov, Matričný úrad, Ostatné klientske služby, Podateľňa, Archív),
  • Oddelenie finančných služieb, poverená vedúca prednostka MsÚ Ing. Dáša Reháková (Príprava, kontrola finančných podkladov a finančný manažment, Účtovníctvo, Dane a poplatky, Fakturácia, Pokladňa),
  • Oddelenie personálnych služieb, poverená vedúca Ing. Viera Mičurová (Mzdy a personalistika).

Taktiež sa zrušila Kancelária prednostky MsÚ a Kancelária primátora a vytvorila sa spoločná Kancelária vedenia mesta, ktorej riaditeľkou sa stala Ing. Ľudmila Kiššová.

Zdroj: List primátora poslancom z 11.9.2015, foto: L. Turňa

Čítajte tiež: Zamestnanci mesta sedia doma a poberajú plat, poslanci sa obávajú aj dopadu na rozpočet

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972