Po minulotýždňovom ustanovujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva dnes čaká nových poslancov a primátora prvé ostré pracovné rokovanie. Jedným z najdôležitejších bodov bude schvaľovanie rozpočtu mesta a taktiež organizácií pre rok 2019.

Poslanci by podľa zverejneného programu mali prerokovať materiály, ktoré sa mali pôvodne schvaľovať už na konci októbra. Potom, čo však bývalý primátor Miloš Tamajka presunul rokovanie na termín po voľbách a objavili sa otázky o možných dôsledkoch schvaľovania VZN a iných materiálov zastupiteľstvom, ktoré končí, nechali minulí poslanci rozhodovanie na nové MsZ.

Zastupiteľstvo teda dnes čaká rokovanie o zmenách v niekoľkých VZN, návrh na obstaranie zmien územného plánu v lokalite Heinola, rozpočty, ale aj majetkové body. Vrámci rokovania o rozpočte bude zaujímavé ako sa poslanci postavia k zámeru bývalého primátora zobrať viac ako 4-miliónový úver na realizáciu krytej plavárne vedľa futbalového štadiónu, ktorej kvalitu projektu a cenu kritizovalo bývalé MsZ.

 

Program:

9. zasadnutie MsZ 2018 dňa 13.12.2018 o 14.00 h

1.   Otvorenie

  • schválenie programu zasadnutia
  • určenie overovateľov
  • určenie zapisovateľov zápisnice
  • voľba návrhovej komisie

2.    Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného  dňa 27.09.2018

3.    Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí

5.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

6.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 12/2014 o dani z nehnuteľností

7.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 12/2012 o miestnych daniach

REKLAMA

 

8.    Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu zóny HEINOLA – PIEŠŤANY – Sekcia „I“ (v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb) 

9.    Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

10. Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a  2021

11.  Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany  na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

12.   Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021

13.   Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu na ul. Dopravná v Piešťanoch

14.   Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Fighter s. r. o., lokalita Dopravná ul., Piešťany

15.   Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku, lokalita Pod Párovcami, Piešťany

16.   Návrh na uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č.215005 uzavretej medzi Mestom  Piešťany a Regionálnym centrom Sloboda zvierat, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany

17.   Návrh na prevod vlastníctva a pozemku pre MS Finance5, s. r. o., Dlhá ulica, lokalita, Piešťany a návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4591705

18.   Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Krajinská cesta, Piešťany

19.   Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Rekreačná, Piešťany

20.   Návrh na odkúpenie pozemku Mestom Piešťany lokalita Hurbanova, Piešťany

21.   Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu  8. zasadnutia MsZ r. 2018

22.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2019

23.  Rôzne

24.  Interpelácie poslancov

25.  Záver

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972