Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách pripadá tento rok na piatok 25. novembra. Podľa Deklarácie OSN sa za násilie páchané na ženách považuje „akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzenia slobody, a to vo verejnom či súkromnom živote“.

Za násilie považujeme, ak je človeku ubližované akoukoľvek formou či už fyzicky, psychicky alebo sexuálne, ak niekto núti iného robiť to, čo nechce alebo ak mu zakazuje robiť to, čo chce a svojim prejavom v človeku vyvoláva strach. Je to zásah do ľudskej dôstojnosti a postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách sa konala kampaň zameraná na problematiku násilia na ženách s cieľom zvyšovať informovanosť a právne vedomie v tejto oblasti. V priebehu celého týždňa vykonali policajtky zaradené na úseku prevencie kriminality v rámci KR PZ Trnava sériu prednášok a aktivít súvisiacich s touto témou. Ženám vysvetlili, že násilie sa najčastejšie vyskytuje v rodinách a partnerských vzťahoch, väčšinou sa odohráva skryte a obete majú strach o ňom rozprávať. Nezriedka sa upokojujú tým, že to, čo sa im deje, je v poriadku. Násilník zvykne svoju obeť izolovať od priateľov, rodiny a okolitého prostredia.

Počas kampane dostali stovky žien návod, ako rozpoznať násilie, ako a kde môžu podať trestné oznámenie. Jedným z postupov, ktoré môže polícia využiť je aj vykázanie násilníka zo spoločného obydlia. Ženy, ktoré zažívajú násilie môžu využiť bezplatnú non-stop linku 0800 212 212, v prípade ak sa ocitnú v tiesni, odporúčame volať policajnú linku 158.

-TS Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave/Foto: ilustračné, archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972