Počas Svetového dňa vody minulý týždeň vo štvrtok 22. marca sa mohol každý záujemca zúčastniť prehliadky čističky odpadových vôd Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a tiež priniesť vzorky na bezplatný rozbor. V konečnom súčte bolo prinesených dvesto vzoriek. Prehliadkou čističky sprevádzala Martina Švorcová, ktorá podala podrobný výklad o fungovaní tohto zariadenia.

IMG_7450_resize

Čistička odpadových vôd, ktorá sa nachádza pri vstupe do Piešťan od Drahoviec prešla v rokoch 2005 až 2007 kompletnou rekonštrukciou, predtým fungovala na zastaranej technológií biofiltrov. Súčasná ČOV v Piešťanoch je mechanicko-biologická a putuje do nej komunálna voda nielen z Piešťan, ale aj z Kocuríc, Veľkého Orvišťa, Banky, Ostrova a Moravian nad Váhom. Obce, ktoré nie sú napojené na kanalizačný systém, zvážajú svoje odpadové vody cisternami, pre ktoré je postavená príjmová stanica žumpových vôd. Bežný prietok cez čističku sa pohybuje v objeme viac ako štrnásťtisíc metrov kubických za deň.

IMG_7486_resize

Veľkým problémom pre čističku sú napríklad vlhčené utierky, ktoré sa z vody naozaj ťažko odstraňujú. Ľudia do kanálov spláchnu alebo natlačia často úplne nezmyselné veci. V období jarného čistenia a orezávania stromčekov sa do čističky dostáva rastlinný materiál, pokiaľ nezostane zaseknutý v kanalizačnom systéme a pracovníci vodární ho nemusia náročne odstraňovať. Na Slovensku pritom obce poskytujú počas jarného upratovania veľkoobjemové kontajnery pre svojich občanov zdarma. Pchať odpad do kanalizácie teda nemá žiadny dôvod.

IMG_7458_resize

 

REKLAMA

kia-042015-500

Proces čistenia vody pozostáva z niekoľkých stupňov. Mechanické predčistenie, ku ktorému patrí aj spomenutá príjmová stanica žumpových vôd, pomáha pri odstraňovaní najväčších nečistôt. Pozostáva z hrubých a jemných hrablíc a lapačov piesku. Zo systému sa postupne dostáva štrk a väčšie kusy odpadu, ktoré by mohli poškodiť stroje a zariadenia čističky. V lapačoch piesku sa dostávajú z vody jemnejšie nečistoty a piesok. Zhrabky, teda zachytený materiál, sú potom vytiahnuté do kontajnerov, kde sú dezinfikované a neskôr odvezené k spracovaniu na skládke.

IMG_7468_resize

Predčistená voda ďalej odteká cez Venturiho žľaby a spoločné odtokové potrubie do mokrej komory vstupnej čerpacej stanice čističky odpadových vôd. Pomocou čerpadiel sa dostane do primárnej sedimentačnej nádrže, kde sa usadzuje a sú tu odstránené sedimentujúce nerozpustné látky.

Následné biologické čistenie pozostáva z regeneračnej nádrže kalu, anaeróbnych nádrží a dvojlinky aktivačných nádrží. Odpadová voda sa dostáva do kontaktu s aktivovaným kalom a dochádza k procesom biologického čistenia. Aktivovaný kal obsahuje mikroorganizmy schopné pri vhodných podmienkach odstrániť podstatnú časť znečistenia.

IMG_7494_resize

V biologickom čistení prebieha čistenie za oxických, anoxických a anaeróbnych podmienok, pri ktorých dochádza postupne k biologickej mineralizácii organického znečistenia, denitrifikácii, teda premene dusičnanov a dusitanov na plynný dusík. Za anaeróbnych podmienok sa selektujú mikroorganizmy, ktoré po aktivácii kyslíkom asimilujú zvýšené množstvo fosforečnanov, čo znižuje náklady na dávkovanie chemikálií. Zvyšok fosforu je odstránený v procese zrážania, ktoré je uskutočnené dávkovaním síranu železitého priamo do nádrží.

Chemický kal je potom odstraňovaný a spracovávaný spolu s prebytočným aktivovaným kalom v rámci kalového hospodárstva. Separácia vyčistenej odpadovej vody od aktivovaného kalu prebieha v dosadzovacích nádržiach gravitačne usadzovaním. Vyčistená voda, ktorá je číra a vyzerá úplne inak ako voda, ktorá do čističky priteká, je cez merný objekt vypúšťaná do potoku Dubová. Zaujímavosťou je fakt, že kal sa dá po spracovaní použiť ako palivo a čistička produkuje aj dostatok plynu na vykurovanie vlastných priestorov.

IMG_7521_resize

Na čističke odpadových vôd Piešťany spracujú za rok priemerne päť a pol milióna kubických metrov odpadových vôd. Kvalita vyčistenej tekutiny je prísne kontrolovaná obvodným úradom životného prostredia.  Pitná voda tvorí len 2,6 percenta svetového objemu. Dnes sa denná spotreba jedného človeka pohybuje okolo stošesťdesiat litrov. Deň vody má pripomenúť, že zásoby vody nie sú nevyčerpateľné, navzdory čomu jej spotreba a aj neuvážené znečisťovanie stále stúpa. Čističky vody sú tak dôležitým prvkom v zachovaní kolobehu vody a ochranou proti jej kontinuálnemu znehodnocovaniu.

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972