Na území Slovenskej republiky vzniklo tento rok za mesiac máj 832 požiarov, ktorými bola spôsobená priama materiálna škoda vo výške 1 795 975 eur. V porovnaní s tým istým obdobím predchádzajúceho roka došlo k zvýšeniu počtu požiarov o 207 prípadov, avšak priama škoda bola nižšia o 1 260 965 eur. Pri požiaroch boli usmrtené 3 osoby a 9 osôb bolo zranených. Oproti minulému roku klesol počet zranených o 11 osôb, naopak počet usmrtených sa zvýšil o jednu osobu.

Najviac požiarov a zároveň najvyššie škody spôsobené požiarmi vznikli v máji 2017 v Bratislavskom a Trnavskom kraji. V Bratislavskom kraji vzniklo 154 požiarov a výška škody dosiahla 359 750 eur, v Trnavskom kraji bolo zaevidovaných 143 požiarov so škodami vo výške 306 780 eur. V máji 2017 najčastejšie horelo v pondelok (144 požiarov) a utorok (138 požiarov). Z hľadiska času vzniku najviac požiarov bolo zaevidovaných v časovom intervale od 15. do 16. hodiny (77).

Vzhľadom na sledované odvetvia ekonomických činností najviac požiarov vzniklo pri nakladaní s odpadom (150). V tomto odvetví sa však škody v porovnaní rovnakým obdobím minulého roka znížili z 325 795 eur na 22 395 eur. Požiarovosť v máji 2017 výrazne ovplyvnilo aj bytové hospodárstvo, a to nielen počtom požiarov (115), ale aj výškou škody (646 540 eur), počtom usmrtených (3) a počtom zranených (4). Oproti máju 2016 sa počet požiarov znížil o 7 prípadov a počet zranených o 5 osôb, avšak výška škody vzrástla takmer 2,5 násobne a počet usmrtených sa zvýšil o 2 osoby.

V rodinných domoch vzniklo 45 požiarov so škodou 554 840 eur, dve osoby boli usmrtené. V bytových domoch bolo zaevidovaných 52 požiarov, pričom škody spôsobené týmito požiarmi predstavujú 38 240 eur, jedna osoba bola usmrtená a štyri boli zranené. Na požiarovosti sa taktiež významne podieľalo odvetvie cestnej dopravy, kde pri 93 požiaroch vznikli škody vo výške 410 420 eur a tri osoby boli zranené. V porovnaní s vlaňajškom je bilancia požiarovosti v tomto odvetví priaznivejšia, nakoľko vo všetkých základných ukazovateľoch došlo k poklesu – v počte požiarov o 11 prípadov, vo výške škody o 49 140 €, v počte zranených o 7 osôb, strata na ľudskom živote v dôsledku požiaru v odvetví cestnej dopravy nebola zaznamenaná. Najviac horeli osobné a dodávkové automobily (74 požiarov), pričom najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bolo úmyselné zapálenie (19 prípadov) a iné prevádzkovo-technické poruchy (17 prípadov).

Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb, pričom v tejto kategórii evidujeme 430 požiarov, čo v porovnaní s vlaňajškom predstavuje nárast o 50 %. Z toho najväčší podiel tvoria požiare spôsobené následkom vypaľovania trávy a suchých porastov (87), manipulácie s otvoreným ohňom (82) a fajčenia (80). Úmyselne bolo založených 123 požiarov (o 14 viac ako vlani).

-TS Hasičský a záchranný zbor-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972