Mestský úrad má v najbližších dňoch prejsť kompletnou premenou. Po podpísaní dodatku ku Kolektívnej zmluve medzi Mestom Piešťany a Odborovou organizáciou SLOVES v stredu 26. augusta primátor zástupcom odborovej organizácie oznámil organizačné zmeny na Mestskom úrade v Piešťanoch. Avizované zmeny by mali nastať už od septembra.

Podľa tlačovej správy Mestského úradu s účinnosťou od 31. augusta prestanú existovať organizačné jednotky: Kancelária primátora, Referát CO, PO, POZP, O, Kancelária prednostu a referát stratégie. Zrušené budú aj všetky odbory vrátane referátov – odbor správy (referát životného prostredia, referát majetku mesta, referát územnej správy), odbor služieb (referát sociálnych vecí, referát podnikania, služieb a cestovného ruchu, referát školstva, referát kultúry, športu a mládeže), odbor ekonomický (referát financií, referát daní a poplatkov, referát personálny a mzdový) a odbor organizačno-právny (referát právny, referát organizačný, referát Klientske centrum).

Podľa hovorkyne mesta Evy Bereczovej väčšinu pracovných miest zo zrušených referátov ako aj zrušených miest vedúcich odborov včlenia do novozriadených oddelení ako pracovné miesta referentov.

Na mestskom úrade bude po novom fungovať Kancelária vedenia mesta a 6 nových oddelení – Oddelenie IT a majetkových služieb (IT, Majetkové služby a verejné obstarávanie, Služby prevádzky a údržby, služby podnikateľom), Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta (Stavebné služby a doprava, Výkon ŠFRB, Životné prostredie, Projektové služby), Oddelenie sociálnych a školských služieb (Sociálne služby, Školstvo, kultúra a šport), Oddelenie právnych a klientskych služieb (Právne služby, Klientske centrum, Organizačné služby, Súpisné čísla, interné predpisy, Evidencia obyvateľov, Matričný úrad, Ostatné klientske služby, Podateľňa, Archív), Oddelenie finančných služieb (Príprava, kontrola finančných podkladov a finančný manažment, Účtovníctvo, Dane a poplatky, Fakturácia, Pokladňa) a Oddelenie personálnych služieb (Mzdy a personalistika).

mestský úrad 2_resizeMiesta vedúcich oddelení budú podliehať výberovému konaniu. Do skončenia výberového konania budú na výkon funkcií vedúcich oddelení poverení vybraní zamestnanci.

Dvanásť pracovných miest do novej organizačnej štruktúry včlenených nebude – z toho dve sú tohto času neobsadené. S dotknutými zamestnancami prebiehajú od štvrtka 27. augusta pohovory sa účelom ich oboznámenia o voľných pracovných miestach, ktoré by mohli vykonávať s prihliadnutím na ich zdravotnú spôsobilosť, odborné predpoklady a požiadavky kladené pre výkon práce na voľných pracovných miestach. V prípade negatívneho výsledku sú dotknutí zamestnanci oboznamovaní s možnosťou skončenia ich pracovného pomeru dohodou z dôvodu nadbytočnosti alebo výpoveďou z toho istého dôvodu vrátane práva na odstupné,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Nová organizačná štruktúra je podľa hovorkyne výsledkom niekoľkých mesiacov príprav a vedenie mesta k nej pristúpilo po viacerých rokovaniach so zástupcami miest s podobným počtom obyvateľov, aký majú Piešťany. Od zmeny organizačnej štruktúry si vedenie mesta sľubuje zefektívnenie chodu úradu, zlepšenie služieb pre obyvateľov a v neposlednom rade aj šetrenie finančných prostriedkov v budúcnosti.

Zdroj: Tlačová správa ( www.piestany.sk)

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972