Na podporu športu, kultúry, zdravotníctva a iných oblastí ide tento rok viac ako 50-tisíc eur

Na podporu športu, kultúry, zdravotníctva a iných oblastí ide tento rok viac ako 50-tisíc eur

13. januára 2018 Off Od PNky.sk

Mesto Piešťany v zmysle schváleného rozpočtu podporí dotáciami šport, kultúru, zdravotníctvo, charitu, školstvo, ekológiu a regionálny rozvoj sumou viac ako 50-tisíc eur. Môžu sa o ne uchádzať právnické osoby, fyzické osoby a podnikatelia v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o ich poskytovaní. Žiadosti je tento rok možné predkladať najneskôr do 14. februára. V článku nájdete oblasti, v ktorých je možné žiadať o podporu.

V oblasti telovýchovy, športu a rekreácie možno žiadať finančné prostriedky na rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovne – športových podujatí, realizáciu netradičných telovýchovne – športových aktivít a reprezentáciu mesta v oblasti športu a telovýchovy. Pre túto oblasť je v rozpočte schválená suma 15 000 eur. Žiadosti o finančné prostriedky na aktivity pre uvedenú oblasť prerokuje Komisia pre šport a rekreáciu. Finančné prostriedky budú rozdelené tak, aby 80% bolo použitých pre mládežnícky šport a 20% na všetky ostatné športové aktivity.

Na umeleckú činnosť a kultúrne aktivity je  v rozpočte na rok 2018 schválená suma 6 500 eur a na podporu činnosti ju môžu využiť záujmovo umelecké skupiny alebo jednotlivci, zameraní na tradičné, ale aj nové a netradičné formy kultúrnych aktivít. Finančné prostriedky môžu byť použité na reprezentáciu mesta doma i v zahraničí, ale aj edičnú činnosť, vydávanie publikácií s tematikou mesta Piešťany, či cirkevné a náboženské aktivity. Záujemcovia sa môžu uchádzať aj o peňažnú podporu významných kultúrnych podujatí v meste i vlastnej umeleckej tvorby.

Ďalšou dotačnou oblasťou je zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia. Financie je možné použiť na podporu aktivít združení občanov so zdravotným postihnutím smerujúcich k integrácii do normálneho života, na účely protidrogovej prevencie, prevencie závislostí vôbec a činnosti v oblasti ochrany zdravia. Mesto Piešťany bude v tejto oblasti prerozdeľovať sumu 6 640 eur a využiť ich bude možné aj na organizáciu konferencií, kongresov a seminárov so zameraním na zdravotníctvo, ale aj podporu nových, respektíve rozvíjajúcich sa aktivít a podujatí v tejto oblasti v našom meste

Mesto Piešťany vyčlenilo pre oblasť charity, humanitárnej a sociálnej oblasti v rozpočte 10 000 eur. Žiadatelia sa môžu uchádzať o podpora aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre Piešťancov. Finančné prostriedky v prípade úspechu môžu využiť aj pre činnosť organizovanú pre deti a rodiny nezamestnaných, zo sociálne slabých rodín, detí v detských domovoch, občanov mesta Piešťany v zariadeniach sociálnych služieb, respektíve občanov v sociálnej a hmotnej núdzi. Ďalšími oblasťami, v ktorých môžu žiadať o finančné prostriedky, je podpora novovznikajúcich subjektov v sociálnej oblasti na území mesta, aktivity zamerané na upevňovanie vzťahov v rodinách a vytváranie zdravého rodinného zázemia pre deti a rodičov, ale aj na prevenciu sociálno-patologických javov, či konferencie, kongresy a semináre so zameraním na charitatívnu, humanitárnu a sociálnu oblasť.

Finančná podpora bude prerozdelená aj pre rozvoj školstva a vzdelávania, využiť ju bude možné na tradičné aj netradičné aktivity, projekty zamerané na skvalitnenie výučby a vzdelávania, ale aj rozvoj informatizácie a informačných služieb a organizáciu konferencií, kongresov a seminárov v oblasti školstva. Pre oblasť rozvoja školstva a vzdelávania bola v rozpočte na rok 2018 schválená suma 6 640 eur.

Mesto Piešťany vyčlenilo pre podporu aktivistov v oblasti ekológie a environmentalistiky 2 000 eur. Žiadatelia sa môžu uchádzať o prostriedky v oblastiach zlepšovania životného prostredia na území mesta, ochrany prírody a prírodných hodnôt i aktivít združení v oblasti skrášľovania životného prostredia. Použité môžu byť na podporu vzdelávacích aktivít a spracovanie projektov v oblasti životného prostredia, humanizáciu sídlisk a mestských častí i podporu udržateľného rozvoja. Poslúžiť môžu aj na ekologickú architektúru teda solárnu energiu, zelené strechy, zelené fasády a podobne, ale aj na zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom a aktivity na podporu triedeného zberu odpadu.

Ďalšou oblasťou, v ktorej je možné získať finančné prostriedky sú aktivity v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja. Pre oblasť podpory regionálneho a miestneho rozvoja bola v rozpočte na rok 2018 schválená suma 6 600 eur. Žiadatelia budú môcť financie využiť pre účely službieb na podporu regionálneho a miestneho rozvoja a zamestnanosti, organizáciu odborných podujatí v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja, ale aj zlepšenie informovanosti občanov o problematike regionálneho a miestneho rozvoja. Pomôcť im môžu aj pri realizácii vzdelávania, výskumu, vedecko-technických služieb a informačných služieb v oblastiach regionálneho a miestneho rozvoja, ale aj tvorby koncepčných a strategických materiálov, dokumentov a podkladov pre strategické rozhodovanie.

Formulár žiadostí o dotáciu je prílohou VZN č. 13/2016 a nachádza sa na www.piestany.sk – samospráva – mestská legislatíva – VZN – financovanie – VZN č. 13/2016 spolu s požadovanými náležitosťami, ktoré možno doručiť na adresu: Mestský úrad, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany alebo do podateľne MsÚ v termíne do 14. februára 2018. Nekompletné a načas nedoručené žiadosti budú vylúčené, nebudú sa prerokovávať a budú vrátené žiadateľovi. Viac informácií nájdete na webových stránkach Mesta Piešťany.

-red/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-