Od prvého júla dostali stavitelia, majitelia a správcovia nehnuteľností nové povinnosti. Napríklad o pridelenie súpisného a orientačného čísla musí požiadať ten, kto je uvedený v kolaudačnom rozhodnutí, k žiadosti priložiť okrem iného aj takzvané zameranie adresného bodu a každý dom musí byť označený tabuľkami s číslom. Za ich nesplnenie môže mesto uložiť pokutu viac ako 6 tisíc eur. Nové povinnosti súvisia s pripravovaným štátnym registrom adries.

Ako uvádza tlačová správa Mesta Piešťany, dňom 1. júla 2015 nadobúda účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries  o zmene a doplnení niektorých zákonov. Medzi najvýznamnejšie nové povinnosti patrí:

1.Zákon ukladá úplne novú povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, mesto určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti.

2.Pri doterajších kolaudačných rozhodnutiach, pokiaľ nebude do 30.06.2015 určené súpisné číslo a orientačné číslo, je vlastník budovy povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla do 31.12.2015.

3.Zároveň sa ukladá povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Porušením niektorých z týchto vyššie uvedených povinnosti sa osoba dopúšťa správneho deliktu, pričom právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi – mesto uloží pokutu až do 6 638 eur.

Podrobnejšie informácie poskytne Klientske centrum Mestského úradu a tlačivo žiadosti si môžu obyvatelia stiahnuť aj z web stránky www.piestany.sk, kde sú uvedené aj povinné prílohy.

mestský úrad 2_resize

Nový zákon o registri adries totiž rozširuje aj povinné prílohy k žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla. Žiadatelia teda musia priniesť okrem vyplnenej žiadosti aj doklad o vlastníctve k pozemku, či o inom práve k pozemku, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán zamerania stavby a po novom aj zameranie adresného bodu, ktoré bude vykonávať autorizovaná osoba z oblasti geodézie a kartografie.  Ďalej uvedie údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach,  na ktorých sa byty nachádzajú.

Všetky tieto zmeny súvisia s novou štátnou evidenciou registra adries, ktorá bude obsahovať informácie o všetkých adresách, adresných bodoch a ich vizualizáciu na mape SR.

Pripomeňme si aj:

Súpisné číslo sa určuje každej budove. Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru.

Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému hlavnému vstupu. Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa začína číslom 1. Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od stredu obce na ľavej strane ulice nepárne čísla a na pravej strane ulice párne čísla číselného radu orientačných čísiel. Pri bodovej zástavbe sa orientačné číslo určí tak, aby bolo čo najvýhodnejšie z orientačného hľadiska, ako aj z hľadiska jeho začlenenia do číselného radu orientačných čísiel ulice. Ak sú na ulici pozemky určené na zastavanie, je potrebné vyčleniť v číselnom rade orientačné čísla pre budúce budovy.

Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý tiež zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady. Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Zdroj: Tlačová správa mesta Piešťany/red, ilustr.foto: archív PNky

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972