Mestské zastupiteľstvo aj o participatívnom rozpočte, cintorínoch i kontrolách

Mestské zastupiteľstvo aj o participatívnom rozpočte, cintorínoch i kontrolách

28. septembra 2016 Off Od PNky.sk

Mestskú knižnicu čaká vo štvrtok 28. septembra tohtoročné riadne 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Začiatok je na pláne o 14:00 a na programe rokovania poslancov bude napríklad Návrh optimalizácie poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov, správy o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za I. polrok 2016 a o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany, ale aj Návrh na prevod vlastníctva bývalého Rodinného detského domova v Kocuriciach obchodnou verejnou súťažou. Celý materiál na rokovanie nájdete tu.

Zastupiteľstvo 26 (1)

Program:
1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia
– určenie overovateľov
– určenie zapisovateľov zápisnice
– voľba návrhovej komisie
2. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany
Voľba predsedu Komisie pre bezpečnosť verejný poriadok
3. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
konaného dňa 27.07.2016
4. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
5. Návrh optimalizácie poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje prevádzkový
poriadok pohrebísk v meste Piešťany
7. Návrh na upustenie od vymáhania poplatku z omeškania od Milana Antala a Hany
Antalovej
8. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta Piešťany
9. Delegovanie zástupcu mesta Piešťany do Rady školy pri Základnej škole M. R.
Štefánika, Vajanského 35, Piešťany, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
10. Informácia o predložených projektoch podľa Štatútu participatívneho rozpočtu mesta
Piešťany na rok 2016
11. Návrh možností na vyriešenie duplicity vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – MŠ
Valová, Piešťany
12. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre MUDr. Martina Mrázika a
Petru Mrázikovú, lokalita Holubyho, Piešťany
13. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre MS Finance 5, s. r. o., lokalita Skalná,
Krajinská cesta, Piešťany a návrh na prevod vlastníctva pozemkov obchodnou verejnou
súťažou
14. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Aupark Piešťany
15. Návrh na nájom časti pozemku pre Ing. Annu Grolmusovú, lokalita A. Hlinku, Piešťany
16. Návrh na prevod vlastníctva majetku mesta Piešťany k. ú. Kocurice (bývalý Rodinný
detský domov Kocurice) obchodnou verejnou súťažou
17. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú
distribučnú, a. s., lokalita Lodenica
18. Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita
Žilinská
19. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2016
20. Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za I. polrok 2016
21. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu
6. zasadnutia MsZ r. 2016
22. Rôzne
23. Interpelácie poslancov
24. Záver

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-