Siedme verejné zasadnutie Mestskej rady sa malo konať už zajtra,  primátor ho však dnes preložil na budúci utorok 10. novembra. Program zatiaľ uvádza na stránke mesto v pôvodnej verzii. Radní sa na ňom majú zaoberať viacerými dôležitými témami zo života mesta, ako napríklad možnosti poskytnutia dobrovoľného príspevku do Rezortu Piešťany či analýze odkúpenia pozemkov v Malej Vrbine a Heinole. Okrem iného sa tiež budú venovať návrhu oddĺženia letiska formou vkladu do akciovej spoločnosti a tiež otázke postupu pri riešení cyklotrasy Piešťany – Vrbové. Posledné dve témy uvedieme v samostatných článkoch.

letisko3Program rokovania MR má 19 oficiálnych bodov. Na úvod si členovia pripomenú plnenie prijatých uznesení z minulých rokovaní, venovať sa budú aj Návrhu strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025, a tiež novému VZN-ku o určení miesta a času zápisu detí do školy.  Hovorkyňa mesta podá správu o nových členoch redakčnej rady periodika Radnica informuje. Podľa návrhu by nimi mali byť za poslanecký zbor Peter Tremboš (nezávislý – klub Spoločne pre Piešťany) a Andrej Klapica (KDH). Radu seniorov zastupuje Božena Grgáčová, seniorský parlament Jiří Rais a mládežnícky parlament Rastislav Gablovič. Predsedom rady je primátor a posledným členom by mal byť nezávislý žurnalista, ktorého sa podľa vyjadrenia v dôvodovej správe mestu doteraz nepodarilo nájsť.

Zaujímavou témou bude i Poskytnutie dobrovoľného príspevku zo strany Mesta Piešťany pre OO CR Rezort  Piešťany. Materiál k nemu na stránke mesta nie je, ale podľa neoverených zdrojov by malo dôjsť k zvýšeniu členského. Výhodou zvýšenia vkladu mesta je, že by podľa zákona do Rezortu mohol vložiť i vyššiu sumu formou dotácie i štát.

Diskusiu určite vyvolá aj bod programu, zaradený pod číslom 16. Analýza nákladov na odkúpenie pozemkov v lokalite Malá vrbina a Heinola – informácia. Majitelia pozemkov, ktoré boli v Územnom pláne zaradené ako plochy ekostabilizačnej zelene totiž navrhujú mestu ich odkúpeniu za sumu 100 €/m2, čo by celkovo predstavovalo sumu až okolo 8 miliónov eur. Podľa znaleckého posudku sa cena pozemkov v tejto lokalite pohybuje okolo 60 €/m2. Keďže je napríklad Malá Vrbina cenným biokoridorom, vlastníci na pozemkoch nemôžu stavať, ale zároveň majú povinnosť podľa mestskej legislatívy zelené plochy udržiavať, starať sa o ne a dbať na ich ochranu.

P6201790wĎalšie dôležité body rokovania ako sú napríklad Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. a Situovanie cyklistickej trasy Piešťany – Vrbové, vám predstavíme v samostatných článkoch.

Celý program rokovania Mestskej rady nájdete tu.

-red-/Zdroj: www.piestany.sk, foto: L. Turňa. T. Hudcovič

Čítajte tiež: Na verzii cyklotrasy sa členovia komisií nezhodli

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972