Connect with us

Aktuality

Mestská rada o hospodárení mesta za 2015, ale aj ďalších peniazoch pre hokejistov či využití amfiteátra

Published

on

Mestská rada má na pláne rokovania v pondelok 20. júna o 15-tej hodine vo veľkej zasadačke dvadsiatku bodov. Okrem iného sa bude venovať vyhodnoteniam hospodárenia mestských organizácií, ale i plneniu Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – Záverečnému účtu.  Na stôl dostanú jej členovia aj návrh nového dodatku k zmluve s ŠHK 37, ktoré v tomto roku žiada doplatiť za energie 50-tisíc eur k zmluvne dohodnutej sume necelých 150-tisíc. Čaká ich tiež Návrh na určenie spôsobu nakladania s majetkom mesta Piešťany – Amfiteáter. Zasadnutie mestskej rady je verejné.

Mestská rada november (1)Návrhmi na riešenie spomenutých bodov sa zaoberali aj jednotlivé komisie pri Mestskom zastupiteľstve, ktoré vyslovili svoje pripomienky. K žiadosti o dofinancovanie energií na prevádzku Zimného štadióna od spoločnosti ŠHK 37 s.r.o. o sumu 50-tisíc eur naviac oproti zmluvne dohodnutým 149 373 € a prijatie už 10. dodatku k pôvodnej zmluve medzi mestom a nájomcom, zaujali niektoré z nich – finančná, kultúrna a športová (opr. red.), negatívne stanovisko. Okrem Komisie pre školstvo a mládež, ktorá k materiálu výhrady nemala, ďalšie dve ho schválili s pripomienkami.

Legislatívno-právna napríklad odporúčala doplniť „navýšenie časového harmonogramu užívania ľadovej plochy deťmi a mládežou v popoludňajších a podvečerných hodinách“, poskytnúť pre rok 2016 dofinancovanie  výdavkov za energie v polovičnej výške, teda 25-tisíc eur, a tiež preveriť platby energií za priestory, ktoré nie sú využívané na športové účely. Členovia komisie pre životné prostredie zasa žiadajú jednoznačné vyjadrenie vedenia ŠHK 37 Piešťany s.r.o.: „či bude hrať klub v sezóne 2016/2017 extraligu“, ďalej aký je plán práce s mládežou, návrh zvýšenia množstva hodín verejného korčuľovania zadarmo pre obyvateľov mesta Piešťany, preveriť, či v prípade navýšenia financovania energií zo strany mesta by mohlo dôjsť k zníženiu poplatkov v mládežníckom hokeji, a tiež,  aké sa očakávajú investície do údržby zimného štadióna v budúcnosti.

hokej pn ppVedenie mesta bude opätovne čakať aj rozhodnutie, čo ďalej s amfiteátrom. O priestory prejavila záujem piešťanská podnikateľka Andrea Kolmačková. Mesto je však v prípade predaja viazané rozhodnutím zastupiteľstva – vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž. V minulosti sa amfiteáter radnica snažila ponúknuť do dlhodobého prenájmu, avšak bezvýsledne. Komisie, ktoré návrh materiálu ohľadom amfiteátra dostali, žiadajú od vedenia mesta vyjadrenie, či má pre túto prírodnú scénu zámer na jeho využitie, a podľa toho sa zrejme poslanci na najbližšom zasadaní zastupiteľstva rozhodnú.

Mestská rada sa tiež bude zaoberať hospodárením mestských organizácií a mesta v roku 2015. Podľa predkladaného materiálu mesto skončilo s prebytkom bežného rozpočtu, ale so schodkom kapitálového rozpočtu, celkovo tak bolo v mínuse o 237 670 €. Zároveň však mestu vznikla rezerva z finančných operácií vo výške viac ako 500-tisíc, ktorá bude vložená do rezervného fondu. Záverečný účet mesta je zverejnený  na úradnej tabuli a obyvatelia ho môžu pripomienkovať do 15 dní od jeho vyvesenia.

Všetky materiály na pondelkové 4. riadne zasadnutie Mestskej rady nájdu záujemcovia na web stránke mesta na stiahnutie tu.

Program: 

 1. Otvorenie. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice
 2. Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa  10.05.2016 a mimoriadnej Mestskej rady konaného dňa 26.05.2016
 3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2015
 4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2015
 5. Vyhodnotenie rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2015
 6. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome služieb na ulici A. Hlinku  v Piešťanoch pre Materské centrum Úsmev
 7. Nákup 2 kusov nových kosačiek z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p. o.
 8. Obstarávanie zmien a doplnkov ÚPN CMZ Piešťany – Úprava záväznej časti  ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov
 9. Návrh dodatku č. 10 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 3090605, uzatvorenej  medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s. r. o. (Zimný štadión)
 10. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – Záverečný  účet
 11. Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2015
 12. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom č. 1479/7, lokalita  ul. Nám. SNP, Piešťany,
 13. Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany – Amfiteáter, lokalita Mestský park
 14. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Pod Párovcami
 15. Návrh na nájom pozemku pre Dušana Švancaru a manželku Jarmilu Švancarovú, lokalita Zavretý kút
 16. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Pavlínu Jamborovú, lokalita Skalná, Piešťany
 17. Obchodná verejná súťaž v lokalite Vodárenská – návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti
 18. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., lokalita Holubyho, Piešťany. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre MUDr. Martina Mrázika a Petru Mrázikovú, lokalita Holubyho, Piešťany
 19. Rôzne
 20. Záver

-red-, ilustr. foto: archív PNky

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články