Primátor Miloš Tamajka ešte 26. októbra odvolal z funkcie prednostky Mestského úradu Piešťany Dášu Rehákovú. Rozviazanie pracovného pomeru odôvodňoval na stránke mesta aj zisteniami hlavného kontrolóra. Správa o kontrole bola zverejnená v závere minulého týždňa a prerokovávať ju budú poslanci na nadchádzajúcom zasadnutí vo štvrtok 26. novembra. Podľa nej mala D. Reháková viackrát vybrať a vrátiť zálohu do pokladne bez vyúčtovania. Exprednostka sa dnes v rozhovore pre Piešťanský týždeň vyjadrila, že takýto postup bol podľa nej bežnou praxou a rovnako postupoval napríklad aj viceprimátor Michal Hynek.

IMG_5002_resize-560x373Podľa zistení hlavného kontrolóra prednostka od januára do augusta viackrát vybrala hotovosť z mestskej pokladnice ako zálohu bez udania dôvodu. Peniaze nevyúčtovala, ale vrátila späť do pokladne, pričom na príjmových dokladoch chýbal aj podpis v kolónke schválil.

„Kontrolou pokladničných dokladov bolo zistené, že v období od III/2015 do termínu vykonania kontroly bola prednostke MsÚ z pokladne vyplácaná peňažná hotovosť formou zálohových platieb. Tieto zálohové platby boli vyplácané pravidelne a pravidelne boli po niekoľkých týždňoch vrátené do pokladne, pričom vždy v ten istý deň, alebo najbližší pracovný deň ako bola záloha do pokladne vrátená, jej bola opäť a to ešte vo vyššej sume vyplatená. Vo dvoch prípadoch nebol predbežnou finančnou kontrolou overený súlad s osobitnými predpismi a vnútornými aktmi riadenia, a tiež nebolo realizované overenie zo strany vedúceho zamestnanca pri poskytnutí a vyúčtovaní záloh. Tieto zálohy boli vyplatené a vrátené nasledovne, pričom posledné dve vyplatené zálohy boli vrátené k termínu ukončenia kontroly, t. j dňa 26. 10. 2015,“ uvádza v správe hlavný kontrolór Peter Konečný.

Podľa kontrolóra takýmto konaním porušila zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ako aj vnútornú smernicu, ktorá hovorí, že zálohu z mestskej pokladne je možné poskytnúť iba na cestovné výdavky, nákup tovaru či zaplatenie služieb.

primátor mesta_resizeV článku Prednostka D. Reháková na úrade končí, ktorý sme publikovali deň po jej odvolaní pre PNky uviedla: “Pracovný pomer skončil vzájomnou dohodou na moju žiadosť. Vraciam sa späť do súkromného sektora.”  Piešťanský týždeň, ktorý vyšiel dnes, uverejnil s bývalou prednostkou rozhovor, kde okrem iného hovorí: „Zálohu som vždy zobrala proti podpisu a rovnakým spôsobom som ju aj vrátila, čo je v samospráve bežná prax, využívaná pre prípad nepredvídaných situácií. Zaujímalo by ma, prečo sa kontrolovali iba moje zálohy, a nie aj iných, napríklad pána viceprimátora Michala Hyneka?“ Ďalej uviedla, že ju primátor nútil tolerovať konanie vedenia mesta „doslova na hrane zákona“ a tiež, že nesúhlasila s marcovou bezpečnostnou kontrolou. Potvrdila aj, že organizačné zmeny na úrade boli nesystémové a išlo pri nich o to, aby sa vedenie mesta zbavilo vybraných osôb. Podľa D. Rehákovej musela pod hrozbou trestného oznámenia pred odchodom podpísať dohodu, že neposkytne žiadne informácie o tom, čo sa na úrade deje. Pod tlakom ďalších udalostí sa však rozhodla, že dohodu prestane rešpektovať. O dôvodoch sa dočítate v spomínanom rozhovore.

-ad-, foto: archív PNky

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972