Mesto zverejnilo závery kontroly, ktorá mala stáť miesto prednostku

Mesto zverejnilo závery kontroly, ktorá mala stáť miesto prednostku

24. novembra 2015 Off Od PNky.sk

Primátor Miloš Tamajka ešte 26. októbra odvolal z funkcie prednostky Mestského úradu Piešťany Dášu Rehákovú. Rozviazanie pracovného pomeru odôvodňoval na stránke mesta aj zisteniami hlavného kontrolóra. Správa o kontrole bola zverejnená v závere minulého týždňa a prerokovávať ju budú poslanci na nadchádzajúcom zasadnutí vo štvrtok 26. novembra. Podľa nej mala D. Reháková viackrát vybrať a vrátiť zálohu do pokladne bez vyúčtovania. Exprednostka sa dnes v rozhovore pre Piešťanský týždeň vyjadrila, že takýto postup bol podľa nej bežnou praxou a rovnako postupoval napríklad aj viceprimátor Michal Hynek.

IMG_5002_resize-560x373Podľa zistení hlavného kontrolóra prednostka od januára do augusta viackrát vybrala hotovosť z mestskej pokladnice ako zálohu bez udania dôvodu. Peniaze nevyúčtovala, ale vrátila späť do pokladne, pričom na príjmových dokladoch chýbal aj podpis v kolónke schválil.

„Kontrolou pokladničných dokladov bolo zistené, že v období od III/2015 do termínu vykonania kontroly bola prednostke MsÚ z pokladne vyplácaná peňažná hotovosť formou zálohových platieb. Tieto zálohové platby boli vyplácané pravidelne a pravidelne boli po niekoľkých týždňoch vrátené do pokladne, pričom vždy v ten istý deň, alebo najbližší pracovný deň ako bola záloha do pokladne vrátená, jej bola opäť a to ešte vo vyššej sume vyplatená. Vo dvoch prípadoch nebol predbežnou finančnou kontrolou overený súlad s osobitnými predpismi a vnútornými aktmi riadenia, a tiež nebolo realizované overenie zo strany vedúceho zamestnanca pri poskytnutí a vyúčtovaní záloh. Tieto zálohy boli vyplatené a vrátené nasledovne, pričom posledné dve vyplatené zálohy boli vrátené k termínu ukončenia kontroly, t. j dňa 26. 10. 2015,“ uvádza v správe hlavný kontrolór Peter Konečný.

Podľa kontrolóra takýmto konaním porušila zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ako aj vnútornú smernicu, ktorá hovorí, že zálohu z mestskej pokladne je možné poskytnúť iba na cestovné výdavky, nákup tovaru či zaplatenie služieb.

primátor mesta_resizeV článku Prednostka D. Reháková na úrade končí, ktorý sme publikovali deň po jej odvolaní pre PNky uviedla: “Pracovný pomer skončil vzájomnou dohodou na moju žiadosť. Vraciam sa späť do súkromného sektora.”  Piešťanský týždeň, ktorý vyšiel dnes, uverejnil s bývalou prednostkou rozhovor, kde okrem iného hovorí: „Zálohu som vždy zobrala proti podpisu a rovnakým spôsobom som ju aj vrátila, čo je v samospráve bežná prax, využívaná pre prípad nepredvídaných situácií. Zaujímalo by ma, prečo sa kontrolovali iba moje zálohy, a nie aj iných, napríklad pána viceprimátora Michala Hyneka?“ Ďalej uviedla, že ju primátor nútil tolerovať konanie vedenia mesta „doslova na hrane zákona“ a tiež, že nesúhlasila s marcovou bezpečnostnou kontrolou. Potvrdila aj, že organizačné zmeny na úrade boli nesystémové a išlo pri nich o to, aby sa vedenie mesta zbavilo vybraných osôb. Podľa D. Rehákovej musela pod hrozbou trestného oznámenia pred odchodom podpísať dohodu, že neposkytne žiadne informácie o tom, čo sa na úrade deje. Pod tlakom ďalších udalostí sa však rozhodla, že dohodu prestane rešpektovať. O dôvodoch sa dočítate v spomínanom rozhovore.

-ad-, foto: archív PNky