Connect with us

Aktuality

Mesto zverejnilo výzvu na dotácie, niektoré oblasti si prilepšili

Published

on

Mesto Piešťany dnes, vo štvrtok 24. marca na svojej webovej stránke zverejnilo výzvu na dotácie pre rok 2016. Financie poskytne žiadateľom na projekty opäť v rámci ôsmich oblastí – šport, kultúra, zdravotníctvo, sociálna oblasť, zamestnanecké aktivity, ekológia a podpora regionálneho rozvoja. Na predloženie žiadostí podľa VZN č. 3/2015 majú právnické osoby alebo živnostníci iba necelý mesiac – podať ich môžu do 21. apríla. Podľa rozpočtu by mala medzi žiadateľov rozdeliť samospráva  111 271 eur.

plavanie

Podľa výzvy sa dotácie poskytujú pre nasledovné vybrané východiskové okruhy a podľa podmienok, ktoré stanovili príslušné komisie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.

Advertisement
Hello GPT

a) Aktivity v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie: – rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovne – športových podujatí – realizácia netradičných telovýchovne – športových aktivít – reprezentácia mesta v oblasti športu a telovýchovy. Pre oblasť telovýchovy, športu a rekreácie bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 15 000,- Eur. Žiadosti o finančné prostriedky na aktivity pre uvedenú oblasť prerokuje komisia pre Šport a rekreáciu. Finančné prostriedky budú rozdelené tak, aby 80% bolo použitých pre mládežnícky šport a 20% na všetky ostatné športové aktivity.

olks-2013-29b) Aktivity v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrne aktivity: – podpora činnosti záujmovo umeleckých skupín alebo jednotlivcov, zameranej na tradičné formy kultúrnych aktivít – podpora činnosti záujmovo umeleckých skupín alebo jednotlivcov, zameranej na netradičné a nové formy kultúrnych aktivít – reprezentácia mesta doma i v zahraničí – edičná činnosť, vydávanie publikácií s tematikou mesta Piešťany – podpora cirkevných a náboženských aktivít – podpora významných kultúrnych podujatí v meste – podpora vlastnej umeleckej tvorby Pre oblasť záujmovej umeleckej činnosti bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 29 651,- Eur. Ako uviedla predsedníčka komisie, zvýšenie dotácie predstavuje 7 % z príspevku mesta Piešťany na činnosť Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany, ktoré poslanci ubrali z rozpočtu MsKs a pridali na dotácie pre ďalšie subjekty. Zároveň môžu členovia komisie u žiadostí nad 1000 eur použiť pri výbere podpornú metodiku – hodnotiaci hárok s bodovou stupnicou, ktorý počíta aj s dobrou prípravou či pokračovaním projektu.

 c) zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia: – podpora aktivít združení občanov so zdravotným postihnutím smerujúcich k integrácii do normálneho života – podpora aktivít so zameraním na protidrogovú prevenciu, prevenciu závislostí vôbec a prevenciu v oblasti ochrany zdravia – podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít a podujatí v zdravotníctve v meste Piešťany – konferencie, kongresy a semináre so zameraním na oblasť zdravotníctva Pre oblasť zdravotníctvo, podporu a ochranu zdravia bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 6 640,- Eur.

Advertisement
Hello GPT

d) charita, humanitárna a sociálna oblasť: – podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre obyvateľov mesta – podpora aktivít organizovaných pre deti a rodiny nezamestnaných, zo sociálne slabých rodín, detí v detských domovoch, občanov mesta Piešťany v zariadeniach sociálnych služieb, resp. občanov v sociálnej a hmotnej núdzi – podpora novovznikajúcich subjektov v sociálnej oblasti na území mesta Piešťany – podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách, resp. vytvárania zdravého rodinného zázemia pre deti a rodičov – podpora aktivít zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov – konferencie, kongresy a semináre so zameraním na charitatívnu, humanitárnu a sociálnu oblasť Pre oblasť charita, humanitárna a sociálna oblasť bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 10 000,- Eur.

výstava 5.roč fe) rozvoj školstva a vzdelávania:   realizácia netradičných aktivít – podujatia zamerané na tradície – projekty zamerané na skvalitnenie výučby a vzdelávania – rozvoj informatizácie a informačných služieb – konferencie, kongresy a semináre v oblasti školstva Pre oblasť rozvoj školstva a vzdelávania bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 6 640,- Eur.

f) aktivity v oblasti špecifických podnikateľských a zamestnaneckých aktivít:  aktivity na zvýšenie informovanosti občanov mesta o možnostiach zamestnanosti – aktivity na podporu podnikania na území mesta Piešťany – aktivity na zvýšenie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest v meste Piešťany Pre túto oblasť bola v rozpočte schválená suma 35 000,- Eur.

Advertisement
Hello GPT

Vážsky ostrov

g) aktivity v oblasti ekológie a environmentalistiky: podpora aktivít na zlepšovanie životného prostredia na území mesta Piešťany – ochrana prírody a prírodných hodnôt na území mesta Piešťany – podpora aktivít združení v oblasti skrášľovania životného prostredia – podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia – podpora spracovania projektov na ochranu životného prostredia na území mesta Piešťany – podpora humanizácie sídlisk a mestských častí – podpora udržateľného rozvoja – ekologická architektúra (solárna energia, zelené strechy, zelené fasády a pod.) – zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom a aktivity na podporu triedeného zberu odpadu Pre oblasť ekológie a environmentalistiky bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 1 700,- Eur.

h) aktivity v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja: služby na podporu regionálneho a miestneho rozvoja a zamestnanosti – organizácia odborných podujatí (konferencií, seminárov) v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja – zlepšenie informovanosti občanov o problematike regionálneho a miestneho rozvoja – vzdelávanie, výskum, vedecko-technické služby a informačné služby v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja – tvorba koncepčných a strategických materiálov, dokumentov a podkladov pre strategické rozhodovanie Pre oblasť podpory regionálneho a miestneho rozvoja bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 6 640,- Eur.

Advertisement
Hello GPT

Formuláre žiadostí, rozdelené na žiadosti do 1000 eur a nad 1000 eur sú  prílohou VZN č. 3/2015 a nachádza sa na tu. Spolu s požadovanými náležitosťami ich treba doručiť na adresu Mestský úrad, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany alebo do podateľne MsÚ v termíne do 21.04.2016.

V minulom roku podporilo mesto okolo päťdesiat projektov sumou viac ako 152 tisíc eur, pričom asi dve tretiny z tejto sumy smerovali do športu.

Advertisement
Hello GPT

-red-, foto: archív PNky

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články