Connect with us

Aktuality

Mesto zverejnilo výzvu na dotácie, niektoré oblasti si prilepšili

Published

on

Mesto Piešťany dnes, vo štvrtok 24. marca na svojej webovej stránke zverejnilo výzvu na dotácie pre rok 2016. Financie poskytne žiadateľom na projekty opäť v rámci ôsmich oblastí – šport, kultúra, zdravotníctvo, sociálna oblasť, zamestnanecké aktivity, ekológia a podpora regionálneho rozvoja. Na predloženie žiadostí podľa VZN č. 3/2015 majú právnické osoby alebo živnostníci iba necelý mesiac – podať ich môžu do 21. apríla. Podľa rozpočtu by mala medzi žiadateľov rozdeliť samospráva  111 271 eur.

plavanie

Podľa výzvy sa dotácie poskytujú pre nasledovné vybrané východiskové okruhy a podľa podmienok, ktoré stanovili príslušné komisie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.

a) Aktivity v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie: – rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovne – športových podujatí – realizácia netradičných telovýchovne – športových aktivít – reprezentácia mesta v oblasti športu a telovýchovy. Pre oblasť telovýchovy, športu a rekreácie bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 15 000,- Eur. Žiadosti o finančné prostriedky na aktivity pre uvedenú oblasť prerokuje komisia pre Šport a rekreáciu. Finančné prostriedky budú rozdelené tak, aby 80% bolo použitých pre mládežnícky šport a 20% na všetky ostatné športové aktivity.

olks-2013-29b) Aktivity v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrne aktivity: – podpora činnosti záujmovo umeleckých skupín alebo jednotlivcov, zameranej na tradičné formy kultúrnych aktivít – podpora činnosti záujmovo umeleckých skupín alebo jednotlivcov, zameranej na netradičné a nové formy kultúrnych aktivít – reprezentácia mesta doma i v zahraničí – edičná činnosť, vydávanie publikácií s tematikou mesta Piešťany – podpora cirkevných a náboženských aktivít – podpora významných kultúrnych podujatí v meste – podpora vlastnej umeleckej tvorby Pre oblasť záujmovej umeleckej činnosti bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 29 651,- Eur. Ako uviedla predsedníčka komisie, zvýšenie dotácie predstavuje 7 % z príspevku mesta Piešťany na činnosť Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany, ktoré poslanci ubrali z rozpočtu MsKs a pridali na dotácie pre ďalšie subjekty. Zároveň môžu členovia komisie u žiadostí nad 1000 eur použiť pri výbere podpornú metodiku – hodnotiaci hárok s bodovou stupnicou, ktorý počíta aj s dobrou prípravou či pokračovaním projektu.

 c) zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia: – podpora aktivít združení občanov so zdravotným postihnutím smerujúcich k integrácii do normálneho života – podpora aktivít so zameraním na protidrogovú prevenciu, prevenciu závislostí vôbec a prevenciu v oblasti ochrany zdravia – podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít a podujatí v zdravotníctve v meste Piešťany – konferencie, kongresy a semináre so zameraním na oblasť zdravotníctva Pre oblasť zdravotníctvo, podporu a ochranu zdravia bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 6 640,- Eur.

d) charita, humanitárna a sociálna oblasť: – podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre obyvateľov mesta – podpora aktivít organizovaných pre deti a rodiny nezamestnaných, zo sociálne slabých rodín, detí v detských domovoch, občanov mesta Piešťany v zariadeniach sociálnych služieb, resp. občanov v sociálnej a hmotnej núdzi – podpora novovznikajúcich subjektov v sociálnej oblasti na území mesta Piešťany – podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách, resp. vytvárania zdravého rodinného zázemia pre deti a rodičov – podpora aktivít zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov – konferencie, kongresy a semináre so zameraním na charitatívnu, humanitárnu a sociálnu oblasť Pre oblasť charita, humanitárna a sociálna oblasť bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 10 000,- Eur.

výstava 5.roč fe) rozvoj školstva a vzdelávania:   realizácia netradičných aktivít – podujatia zamerané na tradície – projekty zamerané na skvalitnenie výučby a vzdelávania – rozvoj informatizácie a informačných služieb – konferencie, kongresy a semináre v oblasti školstva Pre oblasť rozvoj školstva a vzdelávania bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 6 640,- Eur.

f) aktivity v oblasti špecifických podnikateľských a zamestnaneckých aktivít:  aktivity na zvýšenie informovanosti občanov mesta o možnostiach zamestnanosti – aktivity na podporu podnikania na území mesta Piešťany – aktivity na zvýšenie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest v meste Piešťany Pre túto oblasť bola v rozpočte schválená suma 35 000,- Eur.

Vážsky ostrov

g) aktivity v oblasti ekológie a environmentalistiky: podpora aktivít na zlepšovanie životného prostredia na území mesta Piešťany – ochrana prírody a prírodných hodnôt na území mesta Piešťany – podpora aktivít združení v oblasti skrášľovania životného prostredia – podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia – podpora spracovania projektov na ochranu životného prostredia na území mesta Piešťany – podpora humanizácie sídlisk a mestských častí – podpora udržateľného rozvoja – ekologická architektúra (solárna energia, zelené strechy, zelené fasády a pod.) – zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom a aktivity na podporu triedeného zberu odpadu Pre oblasť ekológie a environmentalistiky bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 1 700,- Eur.

h) aktivity v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja: služby na podporu regionálneho a miestneho rozvoja a zamestnanosti – organizácia odborných podujatí (konferencií, seminárov) v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja – zlepšenie informovanosti občanov o problematike regionálneho a miestneho rozvoja – vzdelávanie, výskum, vedecko-technické služby a informačné služby v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja – tvorba koncepčných a strategických materiálov, dokumentov a podkladov pre strategické rozhodovanie Pre oblasť podpory regionálneho a miestneho rozvoja bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 6 640,- Eur.

Formuláre žiadostí, rozdelené na žiadosti do 1000 eur a nad 1000 eur sú  prílohou VZN č. 3/2015 a nachádza sa na tu. Spolu s požadovanými náležitosťami ich treba doručiť na adresu Mestský úrad, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany alebo do podateľne MsÚ v termíne do 21.04.2016.

V minulom roku podporilo mesto okolo päťdesiat projektov sumou viac ako 152 tisíc eur, pričom asi dve tretiny z tejto sumy smerovali do športu.

-red-, foto: archív PNky

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články