Mesto Piešťany dnes, vo štvrtok 24. marca na svojej webovej stránke zverejnilo výzvu na dotácie pre rok 2016. Financie poskytne žiadateľom na projekty opäť v rámci ôsmich oblastí – šport, kultúra, zdravotníctvo, sociálna oblasť, zamestnanecké aktivity, ekológia a podpora regionálneho rozvoja. Na predloženie žiadostí podľa VZN č. 3/2015 majú právnické osoby alebo živnostníci iba necelý mesiac – podať ich môžu do 21. apríla. Podľa rozpočtu by mala medzi žiadateľov rozdeliť samospráva  111 271 eur.

plavanie

Podľa výzvy sa dotácie poskytujú pre nasledovné vybrané východiskové okruhy a podľa podmienok, ktoré stanovili príslušné komisie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.

a) Aktivity v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie: – rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovne – športových podujatí – realizácia netradičných telovýchovne – športových aktivít – reprezentácia mesta v oblasti športu a telovýchovy. Pre oblasť telovýchovy, športu a rekreácie bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 15 000,- Eur. Žiadosti o finančné prostriedky na aktivity pre uvedenú oblasť prerokuje komisia pre Šport a rekreáciu. Finančné prostriedky budú rozdelené tak, aby 80% bolo použitých pre mládežnícky šport a 20% na všetky ostatné športové aktivity.

olks-2013-29b) Aktivity v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrne aktivity: – podpora činnosti záujmovo umeleckých skupín alebo jednotlivcov, zameranej na tradičné formy kultúrnych aktivít – podpora činnosti záujmovo umeleckých skupín alebo jednotlivcov, zameranej na netradičné a nové formy kultúrnych aktivít – reprezentácia mesta doma i v zahraničí – edičná činnosť, vydávanie publikácií s tematikou mesta Piešťany – podpora cirkevných a náboženských aktivít – podpora významných kultúrnych podujatí v meste – podpora vlastnej umeleckej tvorby Pre oblasť záujmovej umeleckej činnosti bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 29 651,- Eur. Ako uviedla predsedníčka komisie, zvýšenie dotácie predstavuje 7 % z príspevku mesta Piešťany na činnosť Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany, ktoré poslanci ubrali z rozpočtu MsKs a pridali na dotácie pre ďalšie subjekty. Zároveň môžu členovia komisie u žiadostí nad 1000 eur použiť pri výbere podpornú metodiku – hodnotiaci hárok s bodovou stupnicou, ktorý počíta aj s dobrou prípravou či pokračovaním projektu.

 c) zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia: – podpora aktivít združení občanov so zdravotným postihnutím smerujúcich k integrácii do normálneho života – podpora aktivít so zameraním na protidrogovú prevenciu, prevenciu závislostí vôbec a prevenciu v oblasti ochrany zdravia – podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít a podujatí v zdravotníctve v meste Piešťany – konferencie, kongresy a semináre so zameraním na oblasť zdravotníctva Pre oblasť zdravotníctvo, podporu a ochranu zdravia bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 6 640,- Eur.

d) charita, humanitárna a sociálna oblasť: – podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre obyvateľov mesta – podpora aktivít organizovaných pre deti a rodiny nezamestnaných, zo sociálne slabých rodín, detí v detských domovoch, občanov mesta Piešťany v zariadeniach sociálnych služieb, resp. občanov v sociálnej a hmotnej núdzi – podpora novovznikajúcich subjektov v sociálnej oblasti na území mesta Piešťany – podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách, resp. vytvárania zdravého rodinného zázemia pre deti a rodičov – podpora aktivít zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov – konferencie, kongresy a semináre so zameraním na charitatívnu, humanitárnu a sociálnu oblasť Pre oblasť charita, humanitárna a sociálna oblasť bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 10 000,- Eur.

výstava 5.roč fe) rozvoj školstva a vzdelávania:   realizácia netradičných aktivít – podujatia zamerané na tradície – projekty zamerané na skvalitnenie výučby a vzdelávania – rozvoj informatizácie a informačných služieb – konferencie, kongresy a semináre v oblasti školstva Pre oblasť rozvoj školstva a vzdelávania bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 6 640,- Eur.

f) aktivity v oblasti špecifických podnikateľských a zamestnaneckých aktivít:  aktivity na zvýšenie informovanosti občanov mesta o možnostiach zamestnanosti – aktivity na podporu podnikania na území mesta Piešťany – aktivity na zvýšenie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest v meste Piešťany Pre túto oblasť bola v rozpočte schválená suma 35 000,- Eur.

Vážsky ostrov

g) aktivity v oblasti ekológie a environmentalistiky: podpora aktivít na zlepšovanie životného prostredia na území mesta Piešťany – ochrana prírody a prírodných hodnôt na území mesta Piešťany – podpora aktivít združení v oblasti skrášľovania životného prostredia – podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia – podpora spracovania projektov na ochranu životného prostredia na území mesta Piešťany – podpora humanizácie sídlisk a mestských častí – podpora udržateľného rozvoja – ekologická architektúra (solárna energia, zelené strechy, zelené fasády a pod.) – zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom a aktivity na podporu triedeného zberu odpadu Pre oblasť ekológie a environmentalistiky bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 1 700,- Eur.

h) aktivity v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja: služby na podporu regionálneho a miestneho rozvoja a zamestnanosti – organizácia odborných podujatí (konferencií, seminárov) v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja – zlepšenie informovanosti občanov o problematike regionálneho a miestneho rozvoja – vzdelávanie, výskum, vedecko-technické služby a informačné služby v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja – tvorba koncepčných a strategických materiálov, dokumentov a podkladov pre strategické rozhodovanie Pre oblasť podpory regionálneho a miestneho rozvoja bola v rozpočte na rok 2016 schválená suma 6 640,- Eur.

Formuláre žiadostí, rozdelené na žiadosti do 1000 eur a nad 1000 eur sú  prílohou VZN č. 3/2015 a nachádza sa na tu. Spolu s požadovanými náležitosťami ich treba doručiť na adresu Mestský úrad, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany alebo do podateľne MsÚ v termíne do 21.04.2016.

V minulom roku podporilo mesto okolo päťdesiat projektov sumou viac ako 152 tisíc eur, pričom asi dve tretiny z tejto sumy smerovali do športu.

-red-, foto: archív PNky

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972