Mesto Piešťany v spolupráci s tvorcami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) ponúka obyvateľom možnosť navrhnúť vlastný projekt na zvýšenie kvality života v Piešťanoch. Urobiť by tak mali prostredníctvom internetového dotazníku v zásobníku projektov do 19. októbra. Ten je však koncipovaný pomerne zložito a pýta sa aj na detaily, ktoré často neobsahujú ani už hotové projekty. Tvorcovia chcú vedieť okrem osobných údajov žiadateľa a súm na projekt napríklad aj Indikátory monitoringu, výstupy, zmluvné podmienky, či riziká, a tiež ukazovatele ako mernú jednotku a jej východiskovú a cieľovú hodnotu.

„Keby som chcel čo najviac ľudí odradiť, aby sa do niečoho zapojili, presne takto by ten dotazník vyzeral,“ znie komentár jedného z obyvateľov na FB stránke Mesta Piešťany. Hoci sú pod otázkami aj vysvetlivky, dotazník v takejto forme zrejme vyplní len ten, kto má s tvorbou projektov konkrétne skúsenosti. Na poslednom stretnutí s členmi pracovných skupín koncom septembra však spracovatelia PHSR prezentovali snahu o zapojenie čo najširšieho spektra obyvateľov mesta.

O tom, ako zber nápadov dopadol, budú zástupcovia firmy Centire, ktorá je spracovateľom PHSR, informovať na ďalšom stretnutí pracovnej skupiny v utorok 20. októbra o 16,00 h v knižnici. Stretnutie bude zamerané na prezentáciu doposiaľ zozbieraných návrhov projektových zámerov a možnostiach ich financovania.

-ad-, Zdroj a foto: www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972