Mesto požiadalo o príspevok na zateplenie „päťky“

Mesto požiadalo o príspevok na zateplenie „päťky“

20. októbra 2015 Off Od PNky.sk

Základná škola na Mojmírovej ulici by mohla na budúci rok dostať novú fasádu. Mesto poslalo začiatkom októbra žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, ktorú prideľuje štát z Environmentálneho fondu. Na zateplenie a nové omietky pre bývalú piatu základnú školu alebo „päťku“, ako ju familiárne volajú Piešťanci, žiada radnica od rezortu životného prostredia 192 789 eur.

„Projekt počíta so zateplením a novými vonkajšími omietkami na všetkých štyroch pavilónoch. Z dotácie by sa zaplatila aj výmena okien a zasklených plôch na fasáde telocvične. Ďalej by škola opravila vstupné vchody, odkvapové chodníky, strechy prekrytia vstupov a realizovali bezbariérové vstupy na troch objektoch,“ uvádza tlačová správa.

Podľa Mesta Piešťany je energetická záťaž objektov piatej základnej školy veľmi vysoká. „Prevádzkové náklady na spotrebu energie – zemného plynu sú ročne vo výške asi 50 tisíc eur. Po realizácii projektu sa počíta s úsporou približne polovica až 23 tisíc eur ročne,“ uvádza v príspevku na svojej web stránke.

Celý projekt počíta so sumou 202 936 eur vrátane DPH. Radnica sa podľa podmienok výzvy bude na opravách podieľať päťpercentným spolufinancovaním vo výške 10 147 eur.

Základná škola na Mojmírovej ulici bola uvedená do prevádzky v roku 1968 a v súčasnosti je v nevyhovujúcom technickom aj hygienickom stave. V priebehu viac ako štyridsiatich rokov boli totiž na budovách vykonané len nevyhnutné opravy pre zachovanie funkčnosti.

V rokoch 2002-2004 boli vykonané opravy strechy na pavilóne A, vyhotovenie sedlových striech s odvedením zrážkových vôd do kanalizácie. V roku 2012 boli vykonané výmeny výplní otvorov na fasádach budov A, B, C.

IMG_7956V roku 2013 získalo Mesto Piešťany dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na výmenu okien v troch pavilónoch. Telocvičňa je v pôvodnom stave. Jednotlivé objekty majú poškodené časti obvodového plášťa, vonkajšie omietky a klampiarske výrobky.

O tom, či Piešťany dostanú požadované financie, rozhodne rezort životného prostredia. Po odbornom posúdení bude o predloženej žiadosti najskôr rokovať Rada Environmentálneho fondu, ktorá odporučí ministrovi zoznam všetkých žiadateľov, spĺňajúcich podmienky pre získanie dotácie. Rozhodnutia o jej poskytnutí potom zverejní Ministerstvo životného prostredia SR na svojej web stránke.

Zdroj: www.piestany.sk, www. envirofond.sk