Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany mali na svojom rokovaní vo štvrtok 12. decembra na programe aj prijatie všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností. Po dlhej rozprave, aj napriek nesúhlasu niekoľkých poslancov, napokon zastupiteľstvo schválilo i ďalšie zvýšenia oproti zverejnenému VZN pred rokovaním.

Podľa zdôvodnenia samosprávy je jedným z hlavných dôvodov zvyšovania daní snaha o udržanie nastoleného štandardu mesta Piešťany v poskytovaní verejnoprospešných, kultúrnych, športových, sociálnych a vzdelávacích služieb. „Aj keď príjem z majetkových daní na Slovensku je pomerne nízky, pre samosprávy predstavuje významný zdroj príjmov rozpočtu. Všetky samosprávy na Slovensku momentálne hľadajú spôsoby zvýšenia príjmu rozpočtu najmä z dôvodu avizovaného poklesu príjmov pre samosprávy od roku 2020. Pokles príjmovej časti rozpočtu nastane predovšetkým z dôvodu prijatia novely zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,“ informovali predkladatelia nového VZN. Primátor Peter Jančovič povedal, že v nasledujúcom roku dôjde k zníženiu nárastov podielových daní, pričom výpadok sa odhaduje na 500 až 600 tisíc eur.

Pri rokovaní ako prvý z poslancov vystúpil Marián Urbánek, ktorý prišiel s viacerými návrhmi na zvýšenie dane oproti predloženému VZN, čím chcel dosiahnuť navýšenie tak ako to zamýšľal mestský úrad. Aby kompenzoval požadované zvýšenia prišiel tiež s návrhom úľav pre ľudí v hmotnej núdzi a pre seniorov nad 70 rokov. Navrhol i zrušenie oslobodenia od platby dane za stavby slúžiace verejnej doprave, čo by znamenalo, že Mesto Piešťany by opätovne pýtalo daň napríklad od Letiska Piešťany. Poslanec Urbánek nepredložil svoje návrhy písomne so zdôvodnením a dopadmi, čo prekážalo napríklad jeho kolegovi z KDH Andrejovi Klapicovi. Poslanci sa napokon s návrhmi M. Urbánka vo veľkej miere nestotožnili a z jeho návrhov akceptovali len prvý, ktorým zvýšili sadzbu dane za záhrady v Piešťanoch na 0,85 % a v Kocuriciach na 0,45 % zo základu 4,64 eura, čo predstavuje oproti minulosti zvýšenie o 0,05 percenta. O rovnakú hodnotu sa zdvihne aj platba za zastavané plochy a nádvoria v Piešťanoch i Kocuriciach. Na návrh radnice sa rovnako zdvihnú o 0,05 % dane za všetky ostatné druhy pozemkov.

Poslankyňa Zuzana Svrčeková sa vyjadrila, že je zásadne proti zvyšovaniu daní. Podľa jej slov pripravený rozpočet nie je nasmerovaný na rozvoj, ale len na udržiavacie práce. „Zvýšenie daní pôjde na bežné výdavky a všetko to prejeme. Navrhujem, aby sme si pozreli, čo máme doma v špajzi, a až keď si upraceme doma, poďme hovoriť o zvyšovaní daní,“ povedala Z. Svrčeková. Reflektovala tak to, čo sa hovorí už niekoľko rokov, avšak vedenia mesta neboli ochotné výrazne riešiť vlastnú spotrebu.  Podobne reagoval Ján Stachura, ktorý navrhoval hľadať peniaze realizáciou úspor.

Poslankyňa Iveta Babičová zhodnotila pri diskusii o daniach pripravovaný rozpočet podobne ako jej kolegyňa. Podľa jej slov je pripravený rozpočet málo rozvojový a prostriedky idú len na spotrebu. Zároveň však konštatovala, že sa k veciam treba postaviť zodpovedne a zvýšiť dane. Vo svojom príspevku hovorila o tom, že celá rodina bývajúca v trojizbovom byte o výmere 70 m2 platí momentálne 21 eur. Po zvýšení daní bude platiť 35 eur, čo nepovažuje za vysoké číslo a za získané prostriedky možno zrekonštruovať jednu menšiu ulicu, alebo dokončiť rekonštrukciu ZŠ Scherera. 

Za celkové VZN navyšujúce daň z nehnuteľností celkovo hlasovalo 10 poslancov, jeden bol proti a štyria sa zdržali. 

Zmeny v sadzbách poplatkov dane z nehnuteľností

Daň z pozemkov Hodnota Sadzba stará Sadzba nová
       
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady Piešťany 0,7628 eur/m2 0,60% 0,65%
  Kocurice 0,7906 eur/m2 0,60% 0,65%
trvalé trávnaté porasty Piešťany 0,2224 eur/m2 0,60% 0,65%
  Kocurice 0,0556 eur/m2 0,60% 0,65%
       
b) záhrady Piešťany 4,64 eur/m2 0,80% 0,85%
  Kocurice 4,64 eur/m2 0,40% 0,45%
       
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy Piešťany 4,64 eur/m2 0,80% 0,85%
  Kocurice 4,64 eur/m2 0,40% 0,45%
       
d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané plochy
Piešťany 0,2224 eur/m2 0,60% 0,65%
  Kocurice 0,0556 eur/m2 0,60% 0,65%
       
e) stavebné pozemky, pozemky na ktorých sa nachádza
transformačná stanica alebo predajný stáno
Piešťany 46,47 eur/m2 1,00% 1,05%
  Kocurice 46,47 eur/m2 0,80% 0,85%
       
Daň zo stavieb      
       
Kocurice      
a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
platba za každý aj začatý m2 0,22 eur 0,26 eur
       
b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
  0,29 eur 0,49 eur
       
c) za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu   0,30 eur 0,50 eur
       
d) za samostatne stojace garáže   0,40 eur 0,60 eur
       
e) za stavby hromadných garáží   0,40 eur 0,60 eur
       
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou   0,30 eur 0,50 eur
       
g) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
  1,50 eur 1,70 eur
       
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou
  1,70 eur 1,90 eur
       
i) za ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)   0,90 eur 1,10 eur
       
Piešťany      
a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
platba za každý aj začatý m2 0,30 eur 0,34 eur
       
b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
  0,40 eur 0,60 eur
       
c) za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu   0,60 eur 0,80 eur
       
d) za samostatne stojace garáže   0,90 eur 1,10 eur
       
e) za stavby hromadných garáží   0,90 eur 1,10 eur
       
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou   0,70 eur 0,90 eur
       
g) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
  3,50 eur 3,70 eur
       
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou
  3,50 eur 3,70 eur
       
i) za ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)   2,30 eur 2,50 eur
       
       
Daň z bytov      
       
Piešťany, Kocurice      
a) za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu   0,30 eur 0,34 eur
       
b) za každý aj začatý m2 nebytového priestoru využívaného na
garážovanie motorového vozidla
  0,70 eur 0,90 eur
       
c) za každý aj začatý m2 nebytového priestoru využívaného ako
zdravotnícke zariadenie
  2,00 eur 2,20 eur
       
d) za každý aj začatý m2 nebytového priestoru nevyužívaného   2,30 eur 2,50 eur
       
e) za každý aj začatý m2 nebytového priestoru využívaného na
Podnikanie
  3,50 eur 3,70 eur
       
f) za každý aj začatý m² nebytového priestoru – apartmánu v
stavbe špecifikovanej ako apartmánový dom alebo polyfunkčný apartmánový dom
  3,50 eur 3,70 eur

 

Oslobodenie od dane a zníženie dane

(1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov a stavieb sú oslobodené:
– pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje.
(2) Správca dane poskytne zníženie dane z pozemkov vo výške 50 % z ročnej
dane na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia na ich osobnú potrebu.
(3) Správca dane určuje sumu dane, ktorú nebude vyrubovať a to v úhrne dane
5 €.
(4) Správca dane poskytne oslobodenie od dane z pozemkov na pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.
(5) Správca dane poskytne zníženie dane zo stavieb na bývanie a bytov vo výške 50 % z ročnej dane zo stavieb a bytov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi staršie ako 70 rokov , ak tieto slúžia na ich trvalé bývanie.
(6) Správca dane poskytne zníženie dane za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo výške 50 % z ročnej dane vo vlastníctve fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
(7) Doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie daňového zníženia predloží daňovník správcovi dane najneskôr do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia, inak sa zníženie neposkytne.
(8) Daňovníkovi, ktorému patrí zníženie dane v zmysle § 9 ods. 2), 4) a 5) tohto VZN v prípade spoluvlastníctva k nehnuteľnosti, správca dane zníži daň vo výške pripadajúcej na spoluvlastnícky podiel predmetnej nehnuteľnosti.
(9) Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností, alebo čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie , na ktoré mu  prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane , najneskôr v lehote na podanie daňového priznania.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972