Connect with us

Aktuality

Mesto Piešťany zvyšuje všetky položky dane z nehnuteľností

Published

on

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany mali na svojom rokovaní vo štvrtok 12. decembra na programe aj prijatie všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností. Po dlhej rozprave, aj napriek nesúhlasu niekoľkých poslancov, napokon zastupiteľstvo schválilo i ďalšie zvýšenia oproti zverejnenému VZN pred rokovaním.

Podľa zdôvodnenia samosprávy je jedným z hlavných dôvodov zvyšovania daní snaha o udržanie nastoleného štandardu mesta Piešťany v poskytovaní verejnoprospešných, kultúrnych, športových, sociálnych a vzdelávacích služieb. „Aj keď príjem z majetkových daní na Slovensku je pomerne nízky, pre samosprávy predstavuje významný zdroj príjmov rozpočtu. Všetky samosprávy na Slovensku momentálne hľadajú spôsoby zvýšenia príjmu rozpočtu najmä z dôvodu avizovaného poklesu príjmov pre samosprávy od roku 2020. Pokles príjmovej časti rozpočtu nastane predovšetkým z dôvodu prijatia novely zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,“ informovali predkladatelia nového VZN. Primátor Peter Jančovič povedal, že v nasledujúcom roku dôjde k zníženiu nárastov podielových daní, pričom výpadok sa odhaduje na 500 až 600 tisíc eur.

Pri rokovaní ako prvý z poslancov vystúpil Marián Urbánek, ktorý prišiel s viacerými návrhmi na zvýšenie dane oproti predloženému VZN, čím chcel dosiahnuť navýšenie tak ako to zamýšľal mestský úrad. Aby kompenzoval požadované zvýšenia prišiel tiež s návrhom úľav pre ľudí v hmotnej núdzi a pre seniorov nad 70 rokov. Navrhol i zrušenie oslobodenia od platby dane za stavby slúžiace verejnej doprave, čo by znamenalo, že Mesto Piešťany by opätovne pýtalo daň napríklad od Letiska Piešťany. Poslanec Urbánek nepredložil svoje návrhy písomne so zdôvodnením a dopadmi, čo prekážalo napríklad jeho kolegovi z KDH Andrejovi Klapicovi. Poslanci sa napokon s návrhmi M. Urbánka vo veľkej miere nestotožnili a z jeho návrhov akceptovali len prvý, ktorým zvýšili sadzbu dane za záhrady v Piešťanoch na 0,85 % a v Kocuriciach na 0,45 % zo základu 4,64 eura, čo predstavuje oproti minulosti zvýšenie o 0,05 percenta. O rovnakú hodnotu sa zdvihne aj platba za zastavané plochy a nádvoria v Piešťanoch i Kocuriciach. Na návrh radnice sa rovnako zdvihnú o 0,05 % dane za všetky ostatné druhy pozemkov.

Poslankyňa Zuzana Svrčeková sa vyjadrila, že je zásadne proti zvyšovaniu daní. Podľa jej slov pripravený rozpočet nie je nasmerovaný na rozvoj, ale len na udržiavacie práce. „Zvýšenie daní pôjde na bežné výdavky a všetko to prejeme. Navrhujem, aby sme si pozreli, čo máme doma v špajzi, a až keď si upraceme doma, poďme hovoriť o zvyšovaní daní,“ povedala Z. Svrčeková. Reflektovala tak to, čo sa hovorí už niekoľko rokov, avšak vedenia mesta neboli ochotné výrazne riešiť vlastnú spotrebu.  Podobne reagoval Ján Stachura, ktorý navrhoval hľadať peniaze realizáciou úspor.

Poslankyňa Iveta Babičová zhodnotila pri diskusii o daniach pripravovaný rozpočet podobne ako jej kolegyňa. Podľa jej slov je pripravený rozpočet málo rozvojový a prostriedky idú len na spotrebu. Zároveň však konštatovala, že sa k veciam treba postaviť zodpovedne a zvýšiť dane. Vo svojom príspevku hovorila o tom, že celá rodina bývajúca v trojizbovom byte o výmere 70 m2 platí momentálne 21 eur. Po zvýšení daní bude platiť 35 eur, čo nepovažuje za vysoké číslo a za získané prostriedky možno zrekonštruovať jednu menšiu ulicu, alebo dokončiť rekonštrukciu ZŠ Scherera. 

Za celkové VZN navyšujúce daň z nehnuteľností celkovo hlasovalo 10 poslancov, jeden bol proti a štyria sa zdržali. 

Zmeny v sadzbách poplatkov dane z nehnuteľností

Daň z pozemkov Hodnota Sadzba stará Sadzba nová
       
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady Piešťany 0,7628 eur/m2 0,60% 0,65%
  Kocurice 0,7906 eur/m2 0,60% 0,65%
trvalé trávnaté porasty Piešťany 0,2224 eur/m2 0,60% 0,65%
  Kocurice 0,0556 eur/m2 0,60% 0,65%
       
b) záhrady Piešťany 4,64 eur/m2 0,80% 0,85%
  Kocurice 4,64 eur/m2 0,40% 0,45%
       
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy Piešťany 4,64 eur/m2 0,80% 0,85%
  Kocurice 4,64 eur/m2 0,40% 0,45%
       
d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané plochy
Piešťany 0,2224 eur/m2 0,60% 0,65%
  Kocurice 0,0556 eur/m2 0,60% 0,65%
       
e) stavebné pozemky, pozemky na ktorých sa nachádza
transformačná stanica alebo predajný stáno
Piešťany 46,47 eur/m2 1,00% 1,05%
  Kocurice 46,47 eur/m2 0,80% 0,85%
       
Daň zo stavieb      
       
Kocurice      
a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
platba za každý aj začatý m2 0,22 eur 0,26 eur
       
b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
  0,29 eur 0,49 eur
       
c) za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu   0,30 eur 0,50 eur
       
d) za samostatne stojace garáže   0,40 eur 0,60 eur
       
e) za stavby hromadných garáží   0,40 eur 0,60 eur
       
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou   0,30 eur 0,50 eur
       
g) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
  1,50 eur 1,70 eur
       
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou
  1,70 eur 1,90 eur
       
i) za ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)   0,90 eur 1,10 eur
       
Piešťany      
a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
platba za každý aj začatý m2 0,30 eur 0,34 eur
       
b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
  0,40 eur 0,60 eur
       
c) za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu   0,60 eur 0,80 eur
       
d) za samostatne stojace garáže   0,90 eur 1,10 eur
       
e) za stavby hromadných garáží   0,90 eur 1,10 eur
       
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou   0,70 eur 0,90 eur
       
g) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
  3,50 eur 3,70 eur
       
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou
  3,50 eur 3,70 eur
       
i) za ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)   2,30 eur 2,50 eur
       
       
Daň z bytov      
       
Piešťany, Kocurice      
a) za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu   0,30 eur 0,34 eur
       
b) za každý aj začatý m2 nebytového priestoru využívaného na
garážovanie motorového vozidla
  0,70 eur 0,90 eur
       
c) za každý aj začatý m2 nebytového priestoru využívaného ako
zdravotnícke zariadenie
  2,00 eur 2,20 eur
       
d) za každý aj začatý m2 nebytového priestoru nevyužívaného   2,30 eur 2,50 eur
       
e) za každý aj začatý m2 nebytového priestoru využívaného na
Podnikanie
  3,50 eur 3,70 eur
       
f) za každý aj začatý m² nebytového priestoru – apartmánu v
stavbe špecifikovanej ako apartmánový dom alebo polyfunkčný apartmánový dom
  3,50 eur 3,70 eur

 

Oslobodenie od dane a zníženie dane

(1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov a stavieb sú oslobodené:
– pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje.
(2) Správca dane poskytne zníženie dane z pozemkov vo výške 50 % z ročnej
dane na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia na ich osobnú potrebu.
(3) Správca dane určuje sumu dane, ktorú nebude vyrubovať a to v úhrne dane
5 €.
(4) Správca dane poskytne oslobodenie od dane z pozemkov na pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.
(5) Správca dane poskytne zníženie dane zo stavieb na bývanie a bytov vo výške 50 % z ročnej dane zo stavieb a bytov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi staršie ako 70 rokov , ak tieto slúžia na ich trvalé bývanie.
(6) Správca dane poskytne zníženie dane za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo výške 50 % z ročnej dane vo vlastníctve fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
(7) Doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie daňového zníženia predloží daňovník správcovi dane najneskôr do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia, inak sa zníženie neposkytne.
(8) Daňovníkovi, ktorému patrí zníženie dane v zmysle § 9 ods. 2), 4) a 5) tohto VZN v prípade spoluvlastníctva k nehnuteľnosti, správca dane zníži daň vo výške pripadajúcej na spoluvlastnícky podiel predmetnej nehnuteľnosti.
(9) Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností, alebo čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie , na ktoré mu  prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane , najneskôr v lehote na podanie daňového priznania.

-th-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články