Mesto Piešťany spustilo verejné obstarávanie pre nadlimitnú zákazku, jej predmetom je združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu. Celková odhadovaná hodnota nákupu je 600 000 eur bez DPH a potenciálni dodávatelia majú na predkladanie svojich ponúk čas do 26. januára. Okrem iných podmienok budú musieť akceptovať aj podmienku prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta. Rámcová dohoda by mala platiť od 1. marca 2018, respektíve od podpísania a nadobudnutia jej platnosti, jej účinnosť by mala trvať až do roku 2021.

Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti, jedna sa týka nákupu palív, teda združenej dodávky elektrickej energie vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa v súlade s nariadením vlády SR č. 317/2007 Z.z. Súčasťou dodávky elektrickej energie je aj zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a služby spojené s využitím distribučnej sústavy pre odberné miesta. Druhá časť určuje, že nový dodávateľ zemného plynu sa zaväzuje k preneseniu zodpovednosti za odchýlku, k skoordinovaniu a zabezpečeniu prepravy a distribúcie plynu i k poskytovaniu systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre mesto Piešťany.

Mesto Piešťany odhaduje hodnotu pre nákup elektrickej energie na sumu 250 000 eur, zvyšných približne 350 000 eur bez DPH by mala radnica zaplatiť za zemný plyn. Uchádzači sa do verejného obstarávania zapájajú v listinnej forme a musia predložiť viaceré doklady a dokumenty. Okrem vyplneného dotazníka má ich súčasťou byť napríklad aj čestné vyhlásenie, že dodávateľ nie je aj členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, predložiť musí aj informácie o subdodávateľoch a zamýšľané percentuálne vyjadrenie ich dodávky z celého predmetu zákazky.

-red/Zdroj: uvo.gov.sk/Foto: pixabay.com-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972