Mesto bude žiadať prostriedky na cyklochodníky z fondov

Mesto bude žiadať prostriedky na cyklochodníky z fondov

17. marca 2017 Off Od PNky.sk

Mesto Piešťany sa chce uchádzať o prostriedky z fondov na realizáciu cyklotrás. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka totiž vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zatraktívnenie cyklistickej dopravy. Poslanci zámer na mimoriadnom zastupiteľstve schválili. Vzhľadom na to, že niektoré pozemky na Krajinskej ceste  nie sú právne vysporiadané, do žiadosti bol na Krajinskej ceste zaradený iba úsek od Dlhej ulice po križovatku Bratislavská.

Vedúca oddelenia stavebných služieb a rozvoju mesta Alena Horešová predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany. Mesto sa má finančne podieľať piatimi percentami, čo predstavuje 30 581,73 eur. Projekt v rámci prioritnej osi Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch má priniesť zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy).

Predmetom projektu je vybudovanie cyklistickej trasy medzi ulicami Dopravná a Sasinkova a cyklistického chodníka na Krajinskej ceste. Prvý zmienený cyklistický chodník by mal viesť od autobusovej a železničnej stanice pozdĺž Ulice Andreja Hlinku po už zrealizovaný chodník popri potoku Dubová. Chodník by mal byť zrealizovaný po oboch stranách Ulice Andreja Hlinku s tým, že by došlo k rozšíreniu jestvujúceho chodníka pre peších. Navrhovaná trasa križuje cestu prvej triedy (Žilinská cesta) na svetelnej križovatke. Po križovatke by mala trasa pokračovať po oboch stranách cesty, za obchodným domom Prior sa má napojiť na už vybudovaný cyklistický a peší chodník. Na opačnej strane cesty chodník vyústi do existujúceho priechodu pre peších, ktorý bude podobne ako ostatné dotknuté priechody upravený na prejazd cyklistov.

Cyklistický chodník vedený pozdĺž Krajinskej cesty má prepojiť Sídlisko Juh a Ulicu Alexandra Dubčeka, na ktorej už cyklistické cestičky existujú. Trasa pozostáva zo štyroch celkov: Sídlisko Juh – Komenského ulica; Komenského ulica – Dlhá ulica; Dlhá ulica – Kupeckého ulica a Kupeckého ulica – Ulica Alexandra Dubčeka. Keďže tretí a štvrtý úsek cyklotrasy prechádza nevysporiadanými pozemkami, realizovať sa majú len prvé dve časti.

Celá trasa sa začína na pešej ploche pred bytovkami na Bratislavskej ulici. Na sídlisku Juh by mala pribudnúť samostatná cyklistická cestička široká dva metre, na Komenského ulici bude trasa združená s chodníkom pre peších. Druhá časť cyklochodníka sa začína v križovatke s Komenského ulicou a predstavuje spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov, ktorú bude rozdeľovať deliaci pás. Úsek sa napája na existujúce cyklotrasy a trasy pre peších pri potoku Dubová. Tretia časť pozostáva zo spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov bez oddelenia. Začínať sa má na križovatke s Dlhou ulicou a ústiť má na Kupeckého ulici. Posledná časť trasy bude pozostávať zo spoločnej cestičky pre cyklistov a chodcov, ktorí budú oddelení deliacim pásom. Úsek sa má napájať na jestvujúce trasy v križovatke s Ulicou Alexandra Dubčeka.

Za uznesenie o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok hlasovali všetci prítomní poslanci (19). Realizácia projektu je stanovená na termín od júna 2017 do júna 2018, no podľa spracovateľky sa pre dlhotrvajúce verejné obstarávania môže reálna hranica ukončenia o dva či tri mesiace posunúť.

Rovnako mestské zastupiteľstvo po prerokovaní odporučilo mestskému úradu pripraviť v spolupráci s Povodím Váhu do dvoch mesiacov nájomnú zmluvu na pozemky pre projekt Kolokruh Sĺňava v súvislosti s prípravami žiadostí z fondov Európskej únie. S odporúčaním sa opäť stotožnili všetci devätnásti prítomní poslanci.

-vv; reprofoto: Mesto Piešťany