Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách je vyhlásený na 25. novembra. Podľa Deklarácie OSN sa za násilie páchané na ženách považuje „akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzenia slobody, a to vo verejnom či súkromnom živote“. Za násilie považujeme, ak je človeku ubližované akoukoľvek formou či už fyzicky, psychicky alebo sexuálne, ak niekto núti iného robiť to, čo nechce alebo ak mu zakazuje robiť to, čo chce a svojim prejavom v človeku vyvoláva strach.

Je známe, že násilie postihuje hlavne ženy a to v každom veku, bezohľadne na to z akej sociálnej vrstvy, kultúry, prípadne etnickej skupiny pochádzajú. Najčastejšie sa vyskytuje v rodinách a partnerských vzťahoch. Často sa násilie odohráva skryte a obete majú strach rozprávať o tom, čo sa deje, prípadne sa upokojujú tým, že to čo sa im deje je v poriadku. To však správne nie je.

Násilie je trestné. Nikto nemá právo zneužívať svoju moc či postavenie a páchať násilie. V dnešnej dobe väčšinou každý pozerá len na seba a nevšíma si svoje okolie. Preto pri tejto príležitosti chceme osloviť občanov, aby si všímali svoje okolie a neignorovali páchané násilie. Často môžeme obeti násilia nielen pomôcť ale dokonca aj zachrániť život.

-lt/Zdroj: TS  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante, Miriam Praženková/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972