Pred niekoľkými týždňami sa piešťanská verejnosť dozvedela, že 29. novembrasa bude konať Valné zhromaždenie spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., ktorého hlavným bodom bude hlasovanie akcionárov o návrhu na jeho likvidáciu. Akciová spoločnosť, ktorá prevádzkuje a vlastní objekt i pozemky piešťanského letiska má troch akcionárov, ktorými sú Trnavský samosprávny kraj, Mesto Piešťany a Slovenská republika, reprezentovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Seniorský parlament mesta Piešťany vychádza z presvedčenia, že Slovenská republika chce patriť do rodiny vyspelých národov Európy, a preto je potrebné za každú cenu zastaviť svojvoľné šafárenie so zvereným spoločným majetkom našich obcí, regiónov a nášho štátu, ktorý sme krok za krokom, vlastnými silami neúnavne budovali. Petíciu môžete podporiť buď podpisom petičného hárku, alebo priamo na webe vyplnením jednoduchého formulára

Verejnosť je znepokojená informáciami o vývoji situácie v spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. a jej hroziacom zániku. Reflektujúc tieto nálady sa Seniorský parlament mesta Piešťany obrátil s otvorenými listami na akcionárov spoločnosti so žiadosťou o zastavenie likvidácie letiska v Piešťanoch. Na základe spontánnych protestov verejnosti sa začala organizovať petícia za zachovanie fungovania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. a činností, spojených s prevádzkou tejto spoločnosti.

Jednorazové oddlženie spoločnosti, napríklad z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja tiež nie je finančne nereálne. Oddlženie, reštrukturalizácia a nastavenie normálneho biznis modelu by umožnilo ďalšie fungovanie letiska či už vo forme štátom vlastnenej a.s., pripadne v spolupráci so súkromným strategickým investorom.

Letisko v Piešťanoch má tieto atribúty:
1) Preinvestovaná infraštruktúra
Letisko disponuje vybudovanou infraštruktúrou a technológiou, spĺňajúcou prísne podmienky pre prevádzku medzinárodného letiska. V prípade likvidácie je ďalšie využitie tejto infraštruktúry problematické.

2) Strategický význam letiska
Záložné letisko pre bratislavské medzinárodné letisko a ďalšie letiská v regióne. V období nárastu cestovného ruchu v SR ponúka konkurenčnú výhodu pre mesto Piešťany, ale aj región. Môže pozitívne ovplyvniť prílev turistov do kúpeľov v Piešťanoch a regióne a ďalšie podnikateľské aktivity v regióne. Kompletizuje infraštruktúru Piešťan ako moderného dopravného uzla v SR.

3) Bezpečnostné aspekty
Armáda, ktorá letisko v minulosti využívala, momentálne na letisku nie je prítomná, ale v strednodobom meradle sa význam letiska v kontexte s obrannými záujmami Slovenskej republiky a vývojom medzinárodnej situácie môže zásadne zmeniť.

4) Marketingový význam
Medzinárodné letisko, nachádzajúce sa v medzinárodných leteckých mapách. Občasne je využívané VIP klientelou a na biznis lety. Pomáha budovať tzv. „brand image“ mestu Piešťany, regiónu a štátu ako letecky dostupnej destinácie.

5) Havarijný manažment
Zmluva, uzavretá medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Nemocnicou Alexandra Wintera ustanovuje Nemocnicu ako subjekt hospodárskej mobilizácie. Na základe tejto zmluvy má Nemocnica vypracovaný traumatologický plán. V tejto súvislosti je letisko Piešťany stanovené ako jeden z článkov, ktorý slúži na mobilizáciu a evakuáciu obyvateľov a pacientov.

6) História a rozvoj mesta a regiónu
Rozvoj mesta a letiska je neoddeliteľne spätý a previazaný. Letisko vzniklo v roku 1926 a aj v tých najúspešnejších dobách piešťanského kúpeľníctva bolo nenahraditeľným činiteľom prosperity Piešťan. Dôvody na likvidáciu spoločnosti Letisko, a. s. nie sú jasné. Vyjadrenia akcionárov Mesto Piešťany a Trnavský samosprávny kraj sú protirečivé. Bezprostredným faktorom je zadlženie spoločnosti a nedostatok likvidity pre splácanie aktuálnych záväzkov. Zadlženie nie je spôsobené súčasnou prevádzkovou stratou, ale ide o dlhodobé hromadenie strát a systémové zlyhania z minulosti, ktoré  sa prenášali do ďalších období. Vysoko aktuálnou je aj otázka o zodpovednosti akcionárov, riadiacich orgánov a manažmentu spoločnosti, na základe kvalitnej zmluvy, ktorá by neumožňovala špekuláciu s jej budúcnosťou.

-Seniorský parlament mesta Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972