Na zasadaní mestského zastupiteľstva vo štvrtok 2. júla sa okrem iných vecí rokovalo aj o výsledkoch bezpečnostnej kontroly, ktorá sa uskutočnila po nie úplne štandardnom nákupe harddiskov na radnici, ešte v marci tohto roku. I keď hlavný kontrolór mesta Piešťany Peter Konečný zistil niekoľko nedostatkov v procese obstarávania, celistvé informácie o tom, čo presne sa odohralo na verejnosť však asi nepreniknú. Na včerajšom zastupiteľstve sa totiž stretli dva názory – podľa kontrolóra úrad nespolupracoval, prednostka Dáša Reháková to kategoricky odmietla. Na priame otázky poslancov Jozefa Malíka (nezávislý – Klub Spoločne pre Piešťany) a jeho klubového kolegu Tomáš Hudcoviča, ako napríklad, čo robili na radnici v sobotu večer, či kto dal podnet na nákup diskov, však neodpovedala. 

Otázka, prečo boli harddisky nakúpené v sobotu 7. marca, mimo pracovnej doby, nie je zodpovedaná ani v správe. Podľa prednostky je táto otázka irelevantná, primátor na ňu zase reagoval tým, že už odpovedal orgánom, ktorými bola táto situácia vyšetrovaná.

IMG_3110_resize

Hlavný kontrolór mesta Piešťany Peter Konečný položil úradu ohľadom situácie nasledujúce otázky a uvádzame aj odpovede, ktoré na ne dostal.

1. Z akého dôvodu bolo nakúpených celkom 5 + 8 HDD a kto rozhodol o ich nákupe?
Odpoveď na otázku č. 1: 8 kusov HDD bolo zakúpených ako náhrada originálnych pevných diskov z odobratých počítačov, a forma nákupu v hotovosti bola riešená z dôvodu, aby nebola narušená činnosť mestského úradu. 5 kusov externých HDD je využívaných nasledovne: 2 ks slúžia na zálohovanie, vyplývajúce z Bezpečnostnej smernice, 1 ks slúži pre pracovné potreby viceprimátora, 1 ks slúži pre pracovné potreby prednostky a 1 ks slúži pre pracovné potreby bezpečnostného správcu.

2. Z akého dôvodu boli HDD nakupované v hotovosti a nie na základe faktúry ako je to pri nákupe tohto druhu drobného majetku obvyklé a to v priebehu dní 07. –13.03.2015?

3. Aký vážny dôvod bol, aby sa nákup dvoch kusov HDD realizoval dňa 07. 03. 2015 t.j. v sobotu a teda nie v pracovný deň?

4. Prečo bol jeden HDD nakupovaný o 11 hod. a druhý HDD o 20 hod. uvedeného dňa a kto ich nakupoval?
Odpoveď na otázky č. 2, 3, 4: Žiadam Vás o úplné paragrafové znenie zákona, na základe ktorého ma ako hlavný kontrolór žiadate o odpoveď, a z ktorého by vyplývalo porušenie zákona, na základe Vašej otázky.

5. Prečo sa nákup jedného HDD (zo dňa 07.03.2015) realizoval z bežnej zálohy, ktorá sa poskytuje vedúcej sekretariátu primátora a ktorú konkrétne prijala ešte dňa 02.03.2015 na bežný chod sekretariátu, t. j. na nákup bežného materiálu potrebného pre potreby sekretariátu a nie HDD, majetku, ktorý bol podľa vyhodnotenia prieskumu trhu obstarávaný odborným garantom – pani prednostkou a ktorý slúži na odborné činnosti?

6. Prečo bol nákup druhého HDD (zo dňa 07.03.2015) realizovaný bez vydanej zálohy na jeho nákup a následne bol tento nákup v hotovosti zúčtovaný na časť nezúčtovanej zálohy poskytnutej vodičovi MsÚ o niekoľko dní neskôr? Ako bolo v tomto prípade zabezpečené vykonanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole?

Odpoveď na otázku č. 6: Predbežnou finančnou kontrolou bolo overené vyplatenie zálohy. V tom, že nákup bol uskutočnený v určitý deň a hodinu, nevidím porušenie zákona a nie je v mojej právomoci určovať čas nákupu.“

7. Bol majetok – obstarané HDD (s obstarávacou cenou do 333 eur) zaradený aj do operatívno-technickej evidencie, ak áno žiadam predložiť aj túto dokumentáciu.

Odpoveď na otázku č. 5 a 7: Vzhľadom na cenu HDD sa nejedná o majetok, ako uvádzate vo Vašej žiadosti o písomné vyjadrenie, ale sa jedná o drobný nákup, ktorý je účtovaný priamo do spotreby a je zaevidovaný v súlade s internou normou MsÚ do operatívno-technickej evidencie (OTE). Vo svojej vnútornej norme mesto Piešťany obmedzuje výšku poskytnutej zálohy, určuje spôsob a termín jej zúčtovania, ale neobmedzuje to, na čo môže byť záloha použitá, ak je použitie riadne zdokladované. V tejto súvislosti uvádzame taktiež zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý stanovuje sumy, ktoré je možné v hotovosti zaplatiť, ale neobmedzuje dôvod použitia finančných prostriedkov.

Hlavný kontrolór mesta Peter Konečný okrem toho  v správe uvádza, že za vykonanie predbežnej finančnej kontroly bol vo viacerých prípadoch uvedený ako zodpovedný primátor mesta alebo viceprimátor mesta. Podľa jeho zistení, ale nemôžu vykonávať predbežnú finančnú kontrolu, nakoľko primátor a ani viceprimátor nie sú zamestnancami mesta a primátor je vedúcim orgánu verejnej správy, ktorý dáva poverenie vedúcemu zamestnancovi na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.

„Po prečítaní tejto správy mi prišlo pána kontrolóra veľmi ľúto, pretože je medzi dvoma mlynskými kameňmi. Na jednej strane ho zastupiteľstvo poverilo, teda požiadalo o vykonanie kontroly a na druhej strane, kontrolovaný subjekt nebol súčinný. Dovolím si tomu dať inú terminológiu, že kontrolovaný subjekt maril kontrolu. Z môjho pohľadu by malo byť logické nejaké vyústenie celej tejto situácie. Malo by teda byť vo vašom záujme, aby sa celá táto vec nejako uzavrela a vyjasnila,“ povedal poslanec Jozef Malík.

„Ako môžete vidieť v správe, je tam uvedené, že nebola poskytnutá súčinnosť. Kategoricky odmietam takéto slovné vyjadrenie, pretože v mojich očiach neposkytnúť súčinnosť znamená nechcieť podať informácie a toto absolútne nie je pravda. Najväčší problém bol s časom,“ povedala prednostka mestského úradu Dáša Reháková.

IMG_3082_resize

O výsledkoch kontroly sa rokovalo až v neskorých nočných hodinách a k téme sa vyjadrilo viacero poslancov, prednostka mestského úradu a aj hlavný kontrolór mesta.

„Dovolím si tvrdiť, že to, čo predvádzate, je jasným cieľom nás absolútne znechutiť sa k tomuto vyjadrovať a vôbec niečo riešiť. Vy by ste si mali natoľko ceniť vlastných voličov, že presne poviete čo sa dialo, čo sa stalo. Vaši voliči si to zaslúžia,“ povedal k téme poslanec Tomáš Hudcovič.

„Už všetci pochopili, že v tejto kauze nebolo všetko celkom v poriadku. Koniec koncov aj hlavný kontrolór konštatuje, že nebolo všetko v súlade so zákonom. Počkajme si na výsledky kontrol, ktoré vykonávajú oficiálne štátne orgány, ktoré nám dosť napovedia,“ reagoval poslanec Andrej Klapica.

Príbeh o udalostiach, ktoré sa stali v sobotu 7. marca na radnici, tak stále pokračuje a jeho záverečné rozuzlenie, v podobe podania komplexného vysvetlenia, je zatiaľ v nedohľadne.

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972