Trnavský samosprávny kraj v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK vyhlásil pred niekoľkými dňami tri výzvy, na ktoré alokoval v rozpočte spolu 570-tisíc eur. Právnické osoboby a fyzické osoby podnikatelia sa môžu uchádzať o podporu kultúrnych aktivít, zdravia a sociálne odkázaných občanov i športových aktivít a mládeže. Oproti minulým rokom došlo k zníženiu počtu výziev a navýšeniu finančných prostriedkov.


Prvá z víziev je zameraná na podpora kultúrnych, umeleckých aktivít a mládeže. Druhá oblasť sa týka podpory zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov. Podpora športových aktivít a mládeže je treťou oblasťou kam poputujú krajské dotácie.

V rámci týchto výziev si môžu uplatniť žiadosť o dotáciu právnické a fyzické osoby – podnikatelia s trvalým pobytom alebo sídlom na území Trnavského samosprávneho kraja. Z prostriedkov rozpočtu TTSK je vyčlenených na každý z programov 190 000,- €. Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr dňa 29. marca 2018.

Detaily podmienok poskytnutia dotácií nájdete na tejto stránke spolu s potrebnými tlačivami projektu.

-red- Ilustr. foto: TTSK

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972