Krízový štáb mesta Piešťany zasadal v pondelok 9. marca popoludní v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území mesta Piešťany pred šírením ochorenia COVID-19, ktorého výskyt sa potvrdil na území Slovenskej republiky. V Piešťanoch do tejto chvíle dnešného podvečera nebol evidovaný žiaden potvrdený prípad tohto ochorenia

Opatrenia prijaté v pondelok 9. marca 2020:

Kultúra, šport, verejné podujatia

zrušenie všetkých kultúrnych, športových a iných hromadných podujatí v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany s platnosťou ihneď na dobu minimálne dvoch týždňov

zatvorenie kultúrnych inštitúcií pre verejnosť (Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, KSC Fontána – aj kino, Mestská knižnica mesta Piešťany) s platnosťou ihneď a predbežne na dobu dvoch týždňov

odporúča sa organizátorom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, aby prehodnotili realizáciu verejných podujatí

podobné opatrenie sa odporúča aj športovým klubom v Piešťanoch ohľadom zrušenia masových športových a verejných podujatí.

 

Školstvo

Riaditelia materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany jednomyseľne prijali odporúčanie primátora mesta a s platnosťou od stredy 11. 3. 2020 do 13. 3. 2020 vyhlásia riaditeľské voľno a uzavrú školy.

Rušia sa aj všetky prenájmy telocviční v školských zariadeniach.

V termíne 11. 3. – 13. 3. 2020 bude zatvorené aj CVČ Ahoj a ZUŠ. Zároveň CVČ ruší všetky verejné športové podujatia a ZUŠ ruší plánované predstavenia a vystúpenia svojich žiakov.

Primátor mesta odporučil riaditeľom škôl zrušenie lyžiarskych výcvikov a plánovaných výletov a exkurzií.

 

Sociálne zariadenia

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (mestské jasle) budú zatvorené v termíne od 11. – 13. 3. 2020.

Zatvorenie Denného centra Rozmarín na Teplickej ulici a Denného centra Svornosť na Vážskej ulici až do odvolania.

 

Mestský úrad mesta Piešťany

MsÚ sa snaží zabezpečiť pre zamestnancov dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška a rukavice. 

Zrušené sú všetky školenia, služobné cesty.

Pre verejnosť sa odporúča platenie poplatkov za komunálny odpad a iných platieb elektronickou formou.

Pozastavuje sa nezačatý roznos rozhodnutí o miestnych daniach za komunálny odpad a drobný stavebný odpad do domácností na obdobie približne jedného mesiaca.

Predlžuje sa termín na úhradu miestnych daní a poplatkov (bližšie informácie poskytneme neskôr).

Na MsÚ bude zavedený obmedzený režim pre stránky a odporúčaná je telefonická a elektronická komunikácia.

Podujatia organizované Mestom (napr. oceňovanie pedagógov) budú preložené na neskoršie termíny, o ktorých budeme verejnosť včas informovať.

O ďalších opatreniach na MsÚ budeme následne informovať

 

Ďalšie mestské organizácie:

Bytový podnik Piešťany na obdobie dvoch týždňov ruší schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Zároveň BPP obmedzuje stránkové dni pre verejnosť, stránky budú vybavované výlučne telefonicky a e-mailom (tel.: 033/77 22 571, 033/77 22 589, 033/79 14 831; info@bppy.sk).

Služby mesta Piešťany uzatvárajú budovu pre verejnosť, vybavovanie stránok bude zabezpečené prostredníctvom telefónu a e-mailu (tel.: 033/7914 101 alebo 033/7914 103; smp@sluzbymesta.sk). Zároveň organizácia obmedzí služobné cesty zamestnancov.

 

Ostatné

Budú oslovené obchodné reťazce na území mesta k zvýšenej dezinfekcii nákupných vozíkov a košíkov.

Budú vydané odporúčania zamestnávateľom – právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na potrebu prijatia opatrení v súvislosti s predchádzaním ochoreniu (dezinfekcia, zabezpečenie ochranných prostriedkov pre zamestnancov).

Spoločnosť Arriva Trnava na základe našej žiadosti bude vykonávať dezinfekciu všetkých autobusov MAD v meste. V súvislosti s prerušením vyučovania v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany spoločnosť od 11. do 13. marca 2020 zavádza prázdninový cestovný poriadok.

Mesto Piešťany nariadilo zrušenie výročných členských schôdzí záujmových organizácií naplánovaných v mesiaci marec.

Ďalšie zasadnutie Krízového štábu mesta Piešťany bude zvolané podľa potreby a ďalších dostupných informácií.

Mesto Piešťany Ilustr. foto: Ministerstvo zdravotníctva SR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972