Mobilná ľadová plocha pri obchodnom dome PRIOR bude zdarma dostupná pre verejnosť už v utorok 5. decembra. Závisieť to bude len od priaznivého počasia a návštevníci, ktorí sa budú chcieť korčuľovať ju budú môcť využívať tak počas pracovných dňoch ako aj cez víkendy. Tento rok budú rovnako ako v minulosti platiť prevádzkové podmienky, medzi nimi je napríklad návšteva detí v sprievode dospelého, maximálny počet 50 korčuliarov, ale aj zákaz vstupu na s nebezpečnými predmetmi, znečisťovanie klziska, či korčuľovanie pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok. Všetky dôležité informácie o prevádzke nájdete nižšie.

Mobilná ľadová plocha bude otvorená počas pracovných dní v čase od 10.00 do 21.00 hodiny, počas víkendov a sviatkov od 9.00 do 21.00 hodiny, s výnimkou Štedrého dňa, kedy ju budú môcť obyvatelia využiť len do 12.00. Korčuliari sa budú musieť popraviť aj na výluky v prevádzke potrebné na úpravu ľadu, prebiehať budú každé dve hodiny a vyžiadajú si približne 60 minút. Prevádzkové hodiny a čas údržby môžu byť upravované podľa snehovej triešte na ľadovej ploche, kvality ľadu, poveternostných podmienok, prípadne aj pri kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Piešťany.

Výluky na údržbu mobilnej ľadovej plochy:
12.00 hod. – 13.00 hod.
15.00 hod. – 16.00 hod.
18.00 hod. – 19.00 hod.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE MOBILNÚ ĽADOVÚ PLOCHU
Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe na Mobilnú ľadovú plochu /ďalej len MĽP/ s týmto prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.

VSTUP NA MOBILNÚ ĽADOVÚ PLOCHU
Vstup je povolený celodenne podľa časového harmonogramu korčuľovania a údržby ľadovej plochy na vlastné nebezpečenstvo.
Deťom do 6 rokov je povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov na korčuliach.
Počet korčuľujúcich na ľadovej ploche nesmie presiahnuť 50 osôb.

VYLÚČENIE NÁVŠTEVNÍKA Z MOBILNEJ ĽADOVEJ PLOCHY
Vstup na MĽP je prísne zakázaný osobám, ktoré prejavujú známky požitia alkoholických nápojov a iných psychotropných látok.
Vstup na MĽP je zakázaný osobám, ktorých návšteva by mohla dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu MĽP a ich chovanie je v rozpore s dobrými mravmi a spoločenskými zásadami.
Z MĽP môže byť vykázaný návštevník, ktorý napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, alebo neposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov /prevádzkovateľ Služby mesta Piešťany/.
V krajnom prípade , podľa povahy priestupku, môže prevádzkovateľ MĽP požiadať o zakročenie príslušníka Mestskej polície, alebo Policajného zboru.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV
Odporúčame nebrať na korčuľovanie cenné veci a väčšiu sumu peňazí, prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené krádežami.
Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniu a vybaveniu MĽP.
Každý návštevník je povinný uhradiť škody ním spôsobené jeho vinou, ako na majetku MĽP, tak aj na majetku ostatných osôb.
Všetci návštevníci musia dbať o čo najväčšiu čistotu, neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov a dbať o osobnú bezpečnosť a neohrozovať bezpečnosť ostatných osôb. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržiavaním prevádzkového poriadku, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
Korčuľovanie vykonávať len v jednom smere.

NA MOBILNEJ ĽADOVEJ PLOCHE JE ZAKÁZANÉ
Odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory MĽP.
Fajčiť v priestoroch MĽP, brať so sebou ostré predmety, sklené veci, ktoré môžu spôsobiť zranenie.
Na ľadovú plochu je zakázané vstupovať bez korčúľ, rukavíc, so zvieratami, taktiež je zakázané na ľadovej ploche používať puk, loptu, hokejky a pod.
Je zakázané vstupovať do priestorov strojovne.

-red/Zdroj: Služby mesta Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972