V kauze objektu Centroom v centre Piešťan, ktorý ma poškodenú statiku a hrozí jeho zrútenie, začala polícia vo štvrtok 22. októbra trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Náš portál o tom informovala Martina Kredatusová vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave. Mesto Piešťany sa obrátilo na ministerstvo vnútra či môže v vo veci vyhlásiť mimoriadnu situáciu, ako ho nabádala správcovská spoločnosť.

centroom (3)

Polícia teraz bude preverovať kto v procese výstavby objektu pochybil a spôsobil súčasnú situáciu. Zatiaľ neobvinila  nikoho konkrétneho.

Ďalšou témou, ktorá sa už niekoľko dní rieši je vytýčenie ochrannej zóny. Pásky a zábrany okolo objektu boli pred pár dňami roztrhané a popadané. Spoločnosť BK Group, ktorá je správcom objektu, žiadala mesto resp. stavebný úrad o súčinnosť v tejto veci v podobe metodického pokynu k vytýčeniu ochrannej zóny. Podľa spoločnosti mesto na túto žiadosť nereagovalo. Firma BK Group sa v tlačovej správe vyjadrila, že mesto má nástroje ako situáciu riešiť efektívnejšie v zmysle zákona o civilnej ochrane.

Podľa dnešného vyjadrenia na webovej stránke Mesta Piešťany mimoriadnu situáciu mesto vyhlásiť nemôže: „Správcovská spoločnosť si myslí, že Mesto Piešťany má k dispozícii právny rámec na efektívnejšie riešenie situácie a odvoláva sa na zákon o civilnej ochrane obyvateľstva. Od mesta žiadajú vyhlásenie mimoriadnej situácie, to však nie je možné. Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.“

Mesto sa opiera aj o vyjadrenie hovorcu Ministerstva vnútra SR Petera Lazarova, ktorý informoval kedy sa vyhlasuje mimoriadna udalosť: „Vyhlasuje sa pre celé územie obce alebo mesta, starostom alebo primátorom, ako reakcia na blížiacu sa alebo už alebo vzniknutú mimoriadnu udalosť s rozsiahlym ohrozením alebo následkami, predovšetkým typu prívalových dažďov, zosuvov pôdy, veterných smrští, snehových kalamít, rozsiahleho úniku nebezpečných látok a podobne (nie je možné jej vyhlásenie na plochu jednej budovy a blízkeho okolia s poškodenou statikou, tento prípad nespĺňa charakter mimoriadnej udalosti).”

Podľa infomácií na stránkach radnice dnes v piatok 23. októbra je posledný deň na doručenie projektovej dokumentácie potrebnej na nevyhnutné sanačné a zabezpečovacie úpravy v stavbe – najdôležitejšou časťou tohto dokumentu má byť vytýčenie ochranného pásma. Ak nebude doručená, Stavebný úrad Piešťany už upozornil vo výzve vlastníkov a správcovskú spoločnosť o hroziacich pokutách pre fyzické osoby 830 € a právnické viac ako 66 tisíc eur.

Stavebný zákon v súvislosti s nariadením zabezpečovacích prác hovorí, že ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb, prípadne značné majetkové alebo kultúrne hodnoty, a ak nie je nevyhnutné stavbu ihneď odstrániť, má povinnosť stavebný úrad nariadiť vykonať neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby.

Primátor Miloš Tamajka na svojom oficiálnom facebookom profile vyjadril v diskusii názor: „Netvrdím, že najradšej by som to tam neohradil a neurobil opatrenia. Ale boli by protizákonné. V konečnom dôsledku by uškodili mestu. Je tu správca a ten má svoje povinnosti. Mesto ich nemôže suplovať, aj keby chcelo. A tragédia nebude, keď si niekto začne plniť svoje povinnosti.“

Stavebný zákon hovorí tiež: „Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania a ak sa vykonanie zabezpečovacích prác alebo odstránenie stavby nedá zabezpečiť inak, stavebný úrad nariadi právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má oprávnenie na stavebné práce, vykonať neodkladné práce a určí pre ne podmienky. Neodkladné zabezpečovacie práce a odstránenie stavby sa robia na náklad vlastníka stavby.“

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972