Kamerový záznam, ktorý chceli poslanci zachovať, je už zmazaný

Kamerový záznam, ktorý chceli poslanci zachovať, je už zmazaný

27. marca 2015 Off Od PNky.sk

Vo štvrtok 26. marca popoludní zvolal primátor Piešťan Miloš Tamajka narýchlo mimoriadne zasadnutie mestskej rady.  Dôvodom bolo prerokovanie návrhu na pozastavenie uznesenia, v ktorom poslanci na poslednom zastupiteľstve žiadali nevymazanie záznamu z kamerového systému MsÚ zo soboty 7. marca v súvislosti s medializovanými informáciami o možnom úniku osobných údajov obyvateľov mesta zo zariadení Mestského úradu v Piešťanoch. Primátor tvrdí, že toto uznesenie odporuje zákonu o ochrane osobných údajov. Na mestskú radu nebol pozvaný náčelník mestskej polície, avšak podľa jeho neskoršieho vyjadrenia predmetný záznam už nejestvuje. Vymazaný bol v nedeľu 22. marca.

IMG_4755

REKLAMA

banner-marec01

Primátor zvolal mestskú radu vo štvrtok dosť neštandardným spôsobom. Členovia dostali pred druhou hodinou popoludní email, že rada sa uskutoční po skončení pracovného stretnutia s poslancami, ktoré bolo naplánované na 16:30 h. Na začiatku stretnutia prišiel primátor s informáciou, že rada zasadne o 17:30 h. Materiál na rokovanie dostali radní až na začiatku rokovania. Všetky tieto kroky odporujú rokovaciemu poriadku, ktorý hovorí, že pozvánka a materiály majú byť doručené najneskôr do 24 hodín pred zasadnutím. Členovia rada kritizovali postup primátora, avšak boli ochotní o navrhnutom bode rokovať.

Podľa primátora Miloša Tamajku dôvod, pre ktorý nechce podpísať uznesenie zastupiteľstva je, že odporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ktorým je stanovená lehota 15 dní na povinnú likvidáciu osobných údajov. „Osobné údaje musia byť zlikvidované, ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch. K dnešnému dňu polícia, prokuratúra alebo súd, prípadne úrad vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov nepožiadali o nelikvidáciu záznamu,“ povedal na rokovaní rady primátor Tamajka.  Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu. Podľa platných predpisov ak tak chce primátor urobiť, musí túto vec prekovať v mestskej rade, jej uznesením však nie je viazaný. Prelomiť primátorove veto môže následne zastupiteľstvo dvojtretinovou väčšinou.

V hlasovaní o pozastavení výkonu uznesenia bol za iba viceprimátor Michal Hynek. Ostatní členovia mestskej rady nehlasovali. Dali tak najavo, čo si myslia o postupe primátora a neschválením uznesenia nepodporili primátorov zámer pozastaviť výkon uznesenia.

Otázne však je, či v tomto prípade je ešte čo plniť, keďže podľa vyjadrenia náčelníka mestskej polície už predmetný záznam nejestvuje. Marcel Mihalik pre náš portál povedal, že pri vymazaní záznamu postupoval v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, keďže do pätnásteho dňa nikto nepožiadal o sprístupnenie predmetného záznamu. Na otázku členov rady, prečo nie je na rokovaní prítomný náčelník mestskej polície, ktorý tam štandardne býva, primátor neodpovedal.  Vrámci rokovania neodznela  z úst kompetentných infomácia, že by bol záznam už vymazaný.

IMG_4758

-ht- Foto: -ad-