Mestá Piešťany, Trnava i Hlohovec majú podľa výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava vykonať od apríla do polovice mája deratizáciu vo všetkých svojich objektoch. Rovnako sa majú do celoplošnej celomestskej deratizácie zapojiť aj podnikateľské subjekty a fyzické osoby. Dôvodom je regulácia premnoženia potkanov a myší v mestských aglomeráciach, ku ktorému dochádza pravidelne v jarných a jesenných mesiacoch.

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby majú vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a poživatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.

Fyzické osoby majú v zmysle výzvy a legislatívy zabezpečiť deratizáciu v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch. Podľa výzvy hygienikov objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby majú potvrdenie o deratizácii, ktoré získajú od firmy, ktorá deratizáciu vykonala, zaslať Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Trnave.

Hygienici apelujú na aktívny prístup k regulácii živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs vykonávaním pravidelnej deratizácie v stanovenom časovom intervale prípravkami určenými a schválenými na tento účel, pretože prispieva k ochrane verejného zdravia pred prenosnými ochoreniami ako salmonelóza, leptospiróza a podobne. Termín sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jesenných a jarných mesiacoch. Celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zabrániť migrácii škodcov z ošetrených objektov do objektov, ktoré neboli ošetrené prípravkami proti škodcom, určenými na tento účel.

Celé znenie nariadenia je možné nájsť tu.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972