Na webových stránkach Mesta Piešťany sa v uplynulých dňoch objavila verejná vyhláška, ktorá povoľuje stavebné úpravy a rozšírenie parkoviska pri hoteli ATÓM. Spoločnosť MS Finance 5 plánuje v lokalite Ružovej ulice realizovať rekonštrukciu a dostavbu parkoviska, ktorého súčasťou budú vnútroareálové komunikácie, spevnené a zelené plochy vrátane odvodnenia. Vo fáze prípravných prác dôjde k vybúraniu konštrukcie vozoviek a spevnených plôch, kde budú následne dobudované parkovacie miesta a územie čakajú tiež sadovnícke úpravy. Samotná rekonštrukcia má byť súčasťou rozsiahlejších prác na hoteli. 

Mestské zastupiteľstvo sa na svojom minuloročnom septembrovom zasadnutí zaoberalo odpredajom parkovacej plochy a okolia hotela ATÓM s celkovou rozlohou 667 metrov štvorcových. Poslanci riešili aj odpredaj pozemkov medzi ulicami Krajinská a Jozefská, ktorý však neprešiel a spoločnosť MS Finance 5 dostala pozemky v odhadovanej hodnote 56-tisíc eur do 30 rokov trvajúceho prenájmu za symbolickú cenu euro za rok. Obyvateľom má byť na tejto ploche po ukončení prác umožnené parkovanie od 18.00 do 8.00 hodiny, pričom spoločnosť sa zaviazala jestvujúce parkovisko zrevitalizovať na svoje náklady.

K schválenému stavebnému povoleniu sa vyjadrovali viaceré zúčastnené strany, ktoré sa zoberali najmä prekládkami existujúcich sietí. Námietky zaslalo Združenie domových samospráv, ktoré požadovalo podľa § 2 zákona č. 135/1961 cestného zákona zhotoviť státia a iné spevnené vodorovné plochy z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy.

„Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL(Odstraňovanie ropných látok pozn. redakcia) sa často používajú typové projekty, ktoré však nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie,“ argumentovali v námietkach zástupcovia Združenia domových samospráv.

Špeciálny stavebný úrad námietkam nevyhovel, vyhodnotil ich ako neopodstatnené, kvôli čomu ich zamietol. Podľa zdôvodnenia úradu jednotlivé časti predloženej projektovej dokumentácie stavby sú vypracované oprávnenými osobami v zmysle platnej legislatívy, noriem a technických podmienok. Hotel ATÓM by sa mal po dokončení plánovanej rozsiahlej prestavby zmeniť na administratívnu budovu, v ktorej by mohlo získať zamestnanie až 300 ľudí.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív, Hotel Atóm-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972