Závery hlavného kontrolóra, ktoré predložil na májovom zasadnutí mestskému zastupiteľstvu, poslancom nestačili. Podľa Ivety Babičovej (SDKÚ – DS) kontrolór pri šetrení nepostupoval podľa zákona a navrhla, aby mu plénum udelilo napomenutie a pozastavilo na pol roka dvadsaťpercentné odmeny k platu. Jej návrh podporili i ostatní poslanci. 

Hlavný kontrolór Peter Konečný mal podľa pôvodného návrhu poslankyne okrem iného preveriť nákup siedmych prenosných harddiskov a dvoch boxov s DVD-čkami v celkovej hodnote približne tisíc eur. Nákupy začali v sobotu 7. marca vo večerných hodinách a je otázne či boli dodržané náležitosti zákona o verejnom obstarávaní a o finančnej kontrole. Keďže išlo podľa neho o súvislosť s bezpečnostným incidentom a možným únikom informácií, kontrolór kontrolu pripojil ku kontrole, ktorou bol poverený v súvislosti s incidentom. Jeho odpoveď bola zakomponovaná do správy, kde píše, že  kontrola ešte nebola ukončená. (opravené a doplnené 4.6.2015 19:10 h)  Podľa Ivety Babičovej však malo ísť o preverenie použitia verejných financií a odpoveď, ktorú dostala od kontrolóra:  „K podnetu poslankyne MsZ bol kontrolovaný subjekt požiadaný o podanie písomného vyjadrenia a vysvetlenia skutočností súvisiacich s predmetom kontroly; do termínu určeného kontrolným orgánom na predloženie tohto vyjadrenia, potrebného k podrobnému prešetreniu zistených skutočností, kontrolovaný subjekt vyjadrenie nepredložil,“ jej nestačila. Označila ju dokonca za škandalóznu.

„Aký ty máš rešpekt u mestského úradu, keď si vyžiadaš nejaké doklady, ty im napíšeš, dopisuješ si s nimi, ale oni ťa odignurujú?“ uviedla v diskusii a pokračovala, že kontrolór si mal vyžiadať všetky doklady z mesiaca marec a odobrať ich na prešetrenie. Podľa nej bol povinný postupovať tak, aby nedošlo k mareniu výkonu kontroly, za ktoré sa považuje aj nepredloženie všetkých požadovaných dokladov. A ak k tomu predsalen dôjde, mal by bezodkladne konať. „Zrejme si nepostupoval podľa ustanovení zákona a tým aj ty porušuješ zákon,“ doplnila.

Poslanci ďalej diskutovali aj o správe z kontroly, súvisiacej s prijímaním zamestnancov, kde P. Konečný zistil niekoľko porušení predpisov,  napríklad že si úrad nesplnil povinnosť zverejnenia informácií o voľných pracovných miestach, ďalej až sedem miest nebolo písomne evidovaných na referáte PaM, s niekoľkými uchádzačmi neboli vedené komisionálne pohovory a o financiách na ich platy namiesto pracovníkov, zodpovedných za rozpočet, vedeli iba primátor alebo viceprimátor. Podľa záverov z tejto kontroly by mal úrad kontrolórovi do určeného termínu oznámiť, kto je za nedodržanie litery zákona zodpovedný a aké opatrenie prijme na odstránenie nedostatkov. Členovia zastupiteľstva si vyžiadali, aby ich ihneď po odpovedi mesta informoval.

-red- Foto: -mp-, -lt-

Čítajte tiež:

Nákup harddiskov preveruje kontrolór, výsledky kontroly zatiaľ nie sú

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972