Posledné rokovanie poslancov vo štvrtok 2. júla sa venovalo okrem iného pripomienkam ku zmenám územného plánu. O Malej Vrbine sme písali hneď po rokovaní. Ďalšími navrhovanými zmenami boli napríklad výstavba garáži na území Teplického parku, úprava textu v prípade železničky či obmedzenie výstavby na pripravovanom kúpalisku. 

Poslanci napríklad prerokovávali nesúhlas zástupcu cirkvi k projektom garáži v lokalite Teplického parku, ktorý sa nachádza na mieste bývalého cintorína za gymnáziom. Jozef Beňačka (nezávislý) apeloval na to, že priestory na parkovanie sú v okolí veľmi obmedzené a upozornil, že skratka PG v návrhu uznesenia neznamená podzemné garáže, ale parkovacie, takže nedôjde k narušeniu ostatkov. Pamiatkári však v lokalite aj kvôli vzrastlým stromom zasa neodporúčajú garáže nad zemou. Poslanci nakoniec väčšinou hlasov akceptovali pripomienku a garáže v parku neodsúhlasili.

Priestor dostali aj zmeny ohľadom železničky Piešťany – Vrbové, kde mesto navrhlo zmenu textu vedenia cyklistickej cestičky a slovo „pozdĺž“ upraviť na „po“ nevyužívanej železničnej trati Piešťany – Vrbové. Napriek návrhu Tomáš Hudcoviča, aby úrad najskôr spracoval overovaciu štúdiu možnosti vedenia cyklotrasy súbežne s koľajiskom v prípade preklasifikovania trate na špeciálnu dráhu, ktorý poslanci odobrili, nakoniec zastupiteľstvo schválilo aj mestom navrhovanú úpravu. Do územného plánu sa tak dostane možnosť vedenia cyklotrasy po telese železničky. 

cyklista kroj zeleznica

Pripomienka, aby budúci investor pri výstavbe kúpaliska zachoval minimálne 20 % plochy pre zeleň, zastupiteľstvom neprešla – za hlasovalo len osem poslancov, ostatní nechali voľnú ruku projektantom.

Návrh projektu termálneho parku pri polikilinike

Návrh projektu termálneho parku pri polikilinike

Poslanci teda prijali k všetkým prerokovávaným zmenám celkové uznesenie, v ktorom uložili mestu spracovať analýzu nákladov na odkúpenie, resp. nájom pozemkov v lokalite Malá vrbina a Heinola s vyčíslením nákladov na údržbu Službami mesta Piešťany, ďalej dostalo mesto úlohu rokovať s vlastníkmi o možnosti kúpy alebo nájmu pozemkov v predmetných lokalitách,  spracovať časový plán postupného odkúpenia pozemkov s návrhom finančného krytia tohto zámeru a zabezpečiť spracovanie PD – štúdie využiteľnosti, ktorá špecifikuje prírodné hodnoty a využitie lokality Malá vrbina a Heinola vo väzbe na okolité územie. Pripomienku na zachovanie lokality Malá vrbina v pôvodnom funkčnom využití plôch, t. j. ako „plochy verejnej zelene„ akceptovali, rovnako ako pripomienky na zachovanie lokality Heinola – Sihoť v pôvodnom funkčnom využití plôch, čiže ako „plochy ekostabilizačnej zelene“. Súhlasili tiež so zachovaním lokality Vážsky ostrov v pôvodnom funkčnom využití plôch, teda ako „plochy prírodnej zóny s hlavnou rekreačnou funkciou“.  

Vážsky ostrov

Vážsky ostrov

Zastupiteľstvo ďalej schválilo spracovanie overovacej štúdie možnosti vedenia cyklotrasy Piešťany – Vrbové súbežne s koľajiskom, v prípade preklasifikovania trate na špeciálnu dráhu, ako aj návrh zrušiť znenie „pozdĺž telesa železničnej trate“ v Genereli dopravy v súvislosti s cyklotrasou Piešťany – Vrbové. Zároveň schválili návrh upresniť v textovej časti ZaD ÚPN 10/2011 vedenie trasy „cyklistickej cestičky Vrbové -Piešťany“ po nevyužívanej železničnej trati Piešťany – Vrbové.

Členovia mestského parlamentu tiež súhlasili s akceptovaním pripomienky na zrušenie situovania parkovacích garáži v lokalite Teplického parku.

Pripomienku na doplnenie regulácie pre plochy Z6 – plochy občianskej vybavenosti, a to zachovať pri budúcej zastaviteľnosti plôch Z6 min. 20% plochy pre zeleň v lokalite pri poliklinike neakceptovali pomerom hlasov deväť ku osem. 

-red-,foto: archív PNky

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972