Connect with us

Aktuality

Dubovú po búrke opäť zaplavili splašky. Úhyn rýb sa opakuje. TAVOS poukazuje aj na ľudí, ktorí majú vypúšťať do potoka žumpy

Published

on

Po nočnej búrke potok dubová vo štvrtok 8. augusta opäť zaplavili splašky. Došlo taktiež k úhynu rýb v úseku od ulice Dominika Tatarku nižšie. Informovali o tom zástupcovia Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Piešťany. Škody by tento raz nemali byť vysoké, kedže od posledného úhynu v júni sa násada v tejto časti potoka nerobila. Ide teda len o ryby, ktoré prežili predošlú otravu, alebo sa do súseku dostali z vyšších miest potoka. Voda však páchne, vidieť zbytky toaletných papierov a potok vyzerá podľa rybárov skôr ako stoka.

Zbytky toaletného papiera v Dubovej – 20.6.2019

Po poslednom veľkom úhyne rýb koncom júna tohto roka sa  Inšpekcia životného prostredia vyjadrila, že odpadové vody z odľahčovacích objektov do povrchového toku Dubová vypúšťala spoločnosť TAVOS, a.s., Piešťany počas trvania prívalových dažďov dňa 20.06.2019 bez právoplatného povolenia orgánu štátnej vodnej správy (príslušný okresný úrad), čím došlo k porušeniu vodného zákona. Práve toto vypúšťanie malo podľa pracovníkov inšpekcie za následok nepredvídané zhoršenie kvality vody v toku, ktoré sa prejavilo najmä výskytom tuhých látok, zhlukmi splaškov v toku a úhynom rýb.

Vo vyjadrení, ktoré spoločnosť TAVOS zaslala našej redakcii v polovici júla, sa firma ohradzuje voči týmto tvrdeniam. Podľa generálneho riaditeľa Radovana Foltinského je tak vzbudzovaný dojem, že výlučným pôvodcom mimoriadneho zhoršenia vôd recipientu Dubová je TAVOS, a.s. „Pri úvahách o zodpovednosti za mimoriadne zhoršenú kvalitu vôd v recipiente Dubová je nutné zvážiť viaceré skutočnosti, ktorých podiel na celkovom škodlivom výsledku je nateraz neznámy, keďže správne konanie v danej veci stále prebieha a nebolo teda ukončené právoplatným rozhodnutím. Do tej doby nutne byť zdržanlivý pri poukazovaní na vinu konkrétnych subjektov, nakoľko aj na konanie o správnom delikte sa vzťahuje princíp prezumpcie neviny,“ uviedol R. Foltinský. 

Podľa jeho slov Trnavská vodárenská spoločnosť v tejto súvislosti disponuje podnetmi občanov, ktoré upozorňujú na neoprávnené vypúšťanie odpadových (najmä žumpových) vôd do recipientu Dubová. „Uvedené podnety boli postúpené na príslušné orgány verejnej moci, ktorým TAVOS, a.s. poskytuje v tejto súvislosti súčinnosť (vrátane sprístupňovania vlastných zistení získaných vlastnou operatívnou činnosťou na úseku recipientu Dubová). Konanie týchto osôb je závažným porušením platnej legislatívy, osobitne na úseku ochrany životného prostredia, a preto zodpovednosť týchto osôb za zhoršenú kvalitu recipientu Dubová nemožno opomínať,“ hovorí generálny riaditeľ.

TAVOS vlani investoval do zariadení, úhyny sa aj tak opakujú

Rybári sú už bezradní. Niekoľko rokov opakujúca sa situácia stále nemá definitívne riešenie. Podľa slov hospodára Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Piešťany Martina Rajčana, v úseku od kanalizačného prepadu pri ulici D. Tatarku nižšie, splašky z kanalizácie pravidelne zabíjajú všetko živé. Rybári tam preto už nové násady ani nerobia. Potok zarybňujú vo vyšších úsekoch. Život má však napriek tomu tendenciu vrátiť sa. Ide o ryby, ktoré prežijú zamorenie, alebo o ryby, ktoré sa dostávajú cez stavidlá z vyšších častí. Opakovane to však končí ďalším úhynom. 

Vyústenie kanalizačného prepadu do potoka Dubová pri ulici D. Tatarku

Podľa TAVOS pri mimoriadne výdatných búrkach dochádza k odľahčeniu náporovej prívalovej dažďovej vlny do recipientu Dubová v zmysle prevádzkovo-technologického princípu vyplývajúceho z projekcie jednotnej komunálnej kanalizácie. „Spoločnosť TAVOS, a.s. si zodpovedne plní svoje povinnosti na úseku ochrany životného prostredia a zabezpečuje prevádzku sietí tak, aby sa aj v prípade prírodných a mimoriadnych živelných udalostí v maximálne možnej miere predišlo význačným epidemickým, ekologickým ako aj materiálnym škodám. V roku 2018 TAVOS, a.s. preinvestoval finančné prostriedky vo výške 128 tis. Eur do rekonštrukcie všetkých odľahčovacích komôr ústiacich do recipientu Dubová. Účelom investičnej obnovy bol zámer zmaximalizovať environmentálnu ochranu recipientu Dubová, a to pri plnom rešpektovaní vyššej primárnej ekologickej, ako aj ekonomickej principiality ochrany životného prostredia, majetku občanov, majetku územnej samosprávy, ale aj regionálnych podnikateľských subjektov, vrátane majetku spoločnosti TAVOS, a.s. Cieľom predmetnej investície bolo tiež zosúladenie technického stavu a parametrov odľahčovacích komôr so súčasne platnou legislatívou,“ uviedol generálny riaditeľ R. Foltinský.

Podľa našich informácií zrealizované úpravy zachytia hrubé nečistoty, avšak to, že cez prepad sa do potoku dostávajú splašky zostáva nateraz stále rovnaké. 

TAVOS sa v zmysle ďalšieho vyjadrenia generálneho riaditeľa aktuálne v spolupráci s odbornou projekčnou a znaleckou spoločnosťou zameriava na spracovanie a návrh ďalších technických opatrení na odľahčovacích komorách OK2 a OK4. „Ide sa o komory, ktoré v prívalovom období technologicky odľahčovali líniovú jednotnú kanalizačnú sieť do recipientu Dubová tak, aby sa predišlo väčším nebezpečenstvám. V prípade, ak bude na základe vypracovanej štúdie existovať možnosť technického riešenia súčasného stavu, TAVOS, a.s. ich bez zbytočného odkladu zrealizuje,“ tvrdí Radovan Foltinský.

-th- Ilustr. foto: -th-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články