Obec Drahovce súťaž o vybudovanie kanalizácie. Celková predpokladaná hodnota prác je  závratnej výške 10 829 575,98 eur a vybudovaná by mala byť do 24 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena a obec si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ponuky budú na vyššiu sumu ako je predpoklad. Posledný termín na predloženie súťažných podkladov je 10.00 hodina dňa 6. februára 2018.

Predmetom zákazky je vybudovanie stokovej siete v obci Drahovce, ktorej súčasťou budú kvôli rovinatému územiu viac prečerpávačiek. Stoky majú byť podľa súťažných podkladov zaústené do čerpacích staníc, ktoré splaškové vody prečerpajú do ďalšieho gravitačného úseku stoky. Na konci obce v smere na Piešťany bude vybudovaná posledná čerpacia stanica ČSA1, ktorá dopraví vodu tlakovým potrubím do existujúcej šachty na prírodnej stoke pred Čističke odpadových vôd Piešťany.

Ako sa píše v Zmluve o dielo zhotoviteľ bude povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.

-red/Zdroj a foto: Úrad pre verejné obstarávanie–

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972