Finančná správa dáva do pozornosti pre podnikateľské subjekty ako aj fyzické osoby nepodnikateľov povinnosť podávania dovozných colných vyhlásení v štandardnom postupe od 01. mája 2017 už len elektronicky (systém eDovoz). Týmto napĺňa pracovný program týkajúci sa zavedenia elektronických systémov stanovených Európskymi colnými predpismi.

Prechodné obdobie na podávanie colných vyhlásení v dovoze pri štandardnom postupe v papierovej podobe končí 30. apríla 2017. Ako informoval hovorca Colného úradu Trnava Jozef Belan po uvedenom dátume príjmu colníci Colného úradu v Trnave na svojich pobočkách v Brodskom, Senici, Piešťanoch, Trnave, Galante a Dunajskej Strede podané colné vyhlásenie na dovážaný tovar z územia tretích štátov iba prostredníctvom elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Možnosť podania colného vyhlásenia v papierovej podobe bude stále k dispozícii, ale iba v prípade výpadku informačných systémov, či už na strane colného orgánu alebo na strane hospodárskeho subjektu – uplatnenie tzv. „havarijného stavu“.

O výpadkoch na strane colných orgánov bude verejnosť oboznámená prostredníctvom webového portálu Finančnej správy SR. V prípade výpadku informačného systému na strane hospodárskeho subjektu je možnosť aj naďalej využiť podanie colného vyhlásenia elektronickou formou (miesto papierovej) a to prostredníctvom zápisu colného vyhlásenia v prostredí workdesku obchodníka cez Centrálny elektronický priečinok. Takéto podanie je rovnocenné elektronickému colnému vyhláseniu vytvorenému v informačnom systéme hospodárskeho subjektu pričom je podpísané oprávnenou osobou (a teda predloženie colného vyhlásenia v papierovej podobe nie je potrebné).

Základnou podmienkou elektronickej komunikácie pri podávaní dovozných colných vyhlásení v štandardnom postupe je registrácia do Centrálneho elektronického priečinku, ktorý slúži subjektom na podávanie týchto colných vyhlásení. Tí, ktorí už elektronicky komunikujú prostredníctvom tohto priečinku pri podávaní colných vyhlásení vo vývoze a tranzite, nemajú povinnosť opätovne sa registrovať. Viac informácii k Centrálnemu elektronickému priečinku je možné získať na webovej stránke www.cep.financnasprava.sk, alebo prostredníctvom call centra finančnej správy na celoslovenskej infolinke 048/ 43 17 222 – voľba 5.

Podávanie colných vyhlásení v štandardnom postupe sa rovnako dotkne aj fyzických osôb nepodnikateľov, ktorí si dovážajú tovar z územia tretích štátov (prevažne objednávaný prostredníctvom internetových obchodov). Finančná správa preto pripravuje informačné materiály ako aj videoprezentácie postupov pri registrácii sa do Centrálneho elektronického priečinku a postupov pri podávaní colného vyhlásenia v systéme eDovoz. Tieto budú k dispozícii na webovom portály Finančnej správy SR i na facebookovej stránke Finančnej správy SR.

Elektronická komunikácia sa bude postupne týkať aj subjektov – držiteľov povolení na zjednodušenia v rámci colného konania, kedy colné konanie prebieha priamo u hospodárskeho subjektu. Títo už aktívne spolupracujú na nastavení podmienok s príslušnými colnými úradmi. „Termíny zavedenia elektronickej komunikácie pre tieto subjekty sú uverejnené na webovej stránke Centrálneho elektronického priečinku“, dodal Belan.

-TS Finančná správa Slovenskej republiky-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972