Ak máte dieťa, ktoré by ste radi zapísali do niektorej z materských škôl v Piešťanoch, teraz je ten čas. Zápis pre školský rok 2019/2020 začína 24. a končí 26. apríla. Vo všetkých materských školách sa uskutoční v čase od 10:00 h do 16:30 h.

Deti môžete zapísať v ktorejkoľvek materskej škole vrátane elokovaných pracovísk. Výnimkou je len elokované pracovisko MŠ Valová na Považskej ulici, ktoré je aktuálne zavreté. Zápis na Považskú sa uskutoční na Valovej ulici.

Podmienky prijatia detí budú zverejnené na jednotlivých materských školách, keďže ich okrem zriaďovateľa určuje riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré k 1. septembru 2019 dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti z dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

Prihlášku do MŠ nájdete na tomto linku. Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná.

Žiadosti prijíma aj Cirkevná materská škola

Cirkevná spojená škola pripravuje pre školský rok 2019/2020 otvorenie Cirkevnej materskej školy v priestoroch na Vodárenskej ulici s tým, že ešte stále prebiehajú stavebné práce na objekte.  Podávanie žiadosti o prijatie je školský rok 2019/2020 je po dohode so zriaďovateľom školy stanovené na čas od 15. 3. 2019 do 24. 5. 2019 osobne v priestoroch Cirkevnej spojenej školy Piešťany, Štefánikova 119, alebo poštou.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do CMŠ bude vydané  po skolaudovaní CMŠ na Vodárenskej ulici a zaradení do siete škôl a ŠZ. Zápis detí bude po vyhodnotení podaných prihlášok v závere mája. Podmienky prijímania detí do materskej školy – Prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,  deti, ktoré do 1.septembra 2019 dovŕšia 3. rok veku. Písomný súhlas obidvoch rodičov s kresťanským zameraním a cieľmi školy (je uvedený v žiadosti o prijatie, musí byť podpísaný oboma rodičmi). Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ“ je možné si vyzdvihnúť na sekretariáte CSŠ, Štefánikova 119 alebo stiahnuť tu.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972