Daňovníci, nezabudnite na daň z nehnuteľnosti, termín podania sa blíži

Daňovníci, nezabudnite na daň z nehnuteľnosti, termín podania sa blíži

17. januára 2018 Off Od PNky.sk

Tak ako každý rok sa aj tentokrát spájajú úvodné mesiace s povinnosťou  zaplatiť dane. Dôležitým dátumom pre daňovníkov je 31. január, ktorý je posledným termínom k podaniu priznania k dani z nehnuteľnosti. Týka sa všetkých obyvateľov mesta, ktorí v priebehu roka 2017 nadobudli nehnuteľnosť, zmenili účel jej využitia alebo im vlastníctvo naopak zaniklo. Piešťancov čaká aj povinnosť zaplatiť poplatky za komunálny odpad a samozrejme daň za psa.

Daň z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podajú fyzické a právnické osoby, ktoré v priebehu roka 2017 nadobudli nehnuteľnosť alebo im zaniklo vlastníctvo a vklad do katastra sa uskutočnil do 31.12.2017. Daňové priznanie podávajú aj tí daňovníci, ktorým sa v priebehu roka 2017 zmenil účel využitia stavby, pozemku, bytového alebo nebytového priestoru.

Občanom, ktorí nehnuteľnosť nadobudnú v priebehu roka 2018 dedením, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dražbou v priebehu roka 2018 vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad zaplatí fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo osoba, ktorá je na území mesta Piešťany oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha.

Poplatková povinnosť vzniká dňom zaevidovania trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta /vznik vlastníctva/ alebo dňom užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Poplatková povinnosť zaniká po dni zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo po dni zrušenia oprávnenia užívať alebo po dni zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Platca dane je povinný každú zmenu oznámiť do 30 dní.

Odpustenie alebo zníženie poplatku

Odpustenie poplatku alebo zníženie poplatku ( ak sa poplatník zdržiava alebo bude zdržiavať viac ako 90 dní mimo mesta) na rok 2018 si môže poplatník uplatniť na základe žiadosti a predložených podkladov, ktoré sú nasledovné:

-potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
-potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
-potvrdenie študentského domova alebo internátu v SR alebo v zahraničí o ubytovaní alebo originál nájomnej zmluvy(k nahliadnutiu),
-potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná,
-potvrdenie o zaplatení v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava alebo originál nájomnej zmluvy, pričom nie je vlastníkom nehnuteľností v Piešťanoch,
-potvrdenie o pobyte v zahraničí a potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad alebo -potvrdenie od zamestnávateľa ak sa poplatník v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí
-v prípade celoročného pobytu v zahraničí je odpustenie poplatku v rodinnom dome podmienené vrátením zbernej nádoby a v byte potvrdením správcu bytov

Ak je potvrdenie v cudzom jazyku je potrebné doložiť preklad (nemusí byť úradný). Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Potvrdenia k úľave treba predložiť do 31.12.2018

Daň za psa

Čiastkové daňové priznanie na psa musí daňovník podať pri každej zmene /napr. úhyn psa, odsťahovanie, prihlásenie nového psa…./ najneskôr do 30 dní, od kedy sa táto udalosť udiala.

-red/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-