Coca-Cola pomôže zrealizovať prospešné projekty v okolí Lúky, na podporu pôjde až 30 000 eur

Coca-Cola pomôže zrealizovať prospešné projekty v okolí Lúky, na podporu pôjde až 30 000 eur

31. mája 2016 Off Od PNky.sk

Spoločnosť Coca-Cola HBC SR v spolupráci s Trenčianskou nadáciou vyhlásila grantový program Coca-Cola pre región. Podporiť chce projekty prospešné pre región katastrálnych území obcí Lúka, Modrová, Modrovka a Hrádok a s nimi súvisiace aktivity obyvateľov komunity. Hlavným cieľom grantového programu je udržanie existujúcich a vytváranie nových zdrojov na zvyšovanie kvality života v regióne. V období od júna 2016 do decembra 2017 spoločnosť Coca-Cola HBC Slovenská republika v spolupráci s Trenčianskou nadáciou prerozdelí prostriedky v celkovej hodnote 30 000 eur.

Projekty je potrebné cieliť na vekovú skupinu 12+. O grant môžu žiadať mimovládne organizácie, organizácie s inou právnou formou, neformálne skupiny obyvateľov a individuálni žiadatelia (18 +). O najzaujímavejších a najpotrebnejších projektoch rozhodne grantová komisia. Projekty môžete prihlasovať do 30. júna 2016, 22. júla 2016 zverejní grantová komisia výsledky. V období od augusta do októbra prebehne realizácia podporených projektov. Viac informácií nájdete na webovej stránke Trenčianskej nadácie.

„Spoločnosti Coca-Cola HBC Slovenská republika záleží na regióne v okolí obce Lúka. Radi by sme v tejto oblasti po dlhoročnom pôsobení zanechali viditeľné pozitívne stopy a zlepšili tak kvalitu života miestnych obyvateľov,“ hovorí Marián Pavelka, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Coca-Cola HBC SR.

Máte šancu „vylepšiť“ región.

Cieľom programu Coca-Cola pre región je podporiť existujúce aktivity a projekty alebo vytvoriť nové, a zvýšiť tak kvalitu života v regióne z dlhodobého hľadiska, zviditeľniť región a urobiť ho atraktívnejším. V spolupráci s Trenčianskou nadáciou vyhlásila spoločnosť Coca-Cola HBC SR grantovú výzvu, kde môžete prihlásiť aj svoj projekt, a to v oblastiach kultúry a umenia v zmysle budovania dlhodobých hodnôt pre región, akými sú napríklad záchrana a budovanie zázemia kultúrnych pamiatok. Výzva podporí aj rozvoj turizmu a cestovného ruchu v zmysle otvorenia regiónu návštevníkom, teda budovania turistických chodníkov, cyklotrás, či sprístupnenia pamiatok. Výchovno-vzdelávacie aktivity môžu pomôcť v zvyšovaní angažovanosti obyvateľov propagáciou výnimočného prírodného bohatstva alebo histórie.

Prostriedky je možné získať aj v oblasti životného prostredia na ochranu vodných zdrojov, údržbu chránených území, záchranu chránených živočíchov. Coca-Cola podporí aj voľnočasové aktivity miestnych iniciatív, v ich rôznorodej kultúrno-spoločenskej i športovej činnosti. Najlepšie prihlásené projekty vyberie grantová komisia a prvé budú zrealizované ešte do konca roka 2016. Celkovo bude na podporu regiónu v priebehu rokov 2016 a 2017 prerozdelených 30 000 eur. Projekty je potrebné zacieliť na vekovú skupinu 12+.

Aké projekty uspejú?

Projekty môžete prihlásiť do konca júna. Komisia bude pri ich posudzovaní prihliadať na kritériá, ako sú prínos pre miestnu komunitu, miera zviditeľnenia regiónu, miera dobrovoľníckej práce, reálnosť projektu, efektívnosť využitia finančných prostriedkov a pod. Ak váš projekt osloví grantovú komisiu, máte 3 mesiace na jeho realizáciu. O grant môžu žiadať mimovládne organizácie, organizácie s inou právnou formou, neformálne skupiny obyvateľov a individuálni žiadatelia (18 +).

Ak v zásuvke skrývate skvelý nápad prospešný pre región, máte príležitosť oprášiť ho a dať mu reálne kontúry. Trenčianska nadácia pomôže so spracovaním žiadosti a poskytne potrebné konzultácie. Viac informácií získate na webovej stránke.

-lt/Zdroj: TS Coca-Cola HBC SR/Foto: archív-