Cirkevná spojená škola Piešťany hľadá riaditeľa. Výberové konanie bolo vyhlásené 19. februára, záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. marca. Pod školu patria organizačné zložky Cirkevná základná škola sv. Márie Goretti a Cirkevné gymnázium sv. Michala Archanjela.

Css

Nový riaditeľ musí mať potrebné vzdelanie podľa zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a v súlade s vyhláškou, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ďalšími požiadavkami sú najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku. Záujemca musí byť katolík, pobirmovaný, ak nie je slobodný – žijúci v platnom manželstve, požiadavkou sú tiež osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky, schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu a vytvárať duchovné spoločenstvo, pozitívny vzťah k deťom a mládeži a znalosť všeobecnej legislatívy a legislatívy pre cirkevné školstvo.

Podrobné informácie o všetkých dokladoch a požiadavkách potrebných k prihláseniu sa do výberového konania, nájdete na stránke školy.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972