Mesto Piešťany dnes zverejnilo návrh všeobecne záväzného o miestnom poplatku za rozvoj. Samospráva ním plánuje ustanoviť platby v zmysle zákona za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby budovanej v katastrálnom území Piešťan a Kocuríc.

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj platí od roku 2016 a je na samospráve, či ho zavedie na svojom území, alebo nie. Predošlé vedenie mesta po tejto forme získania príjmov nesiahlo.

Aktuálne je navrhnuté spoplatnenie každého začatého m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby na bývanie sumou 3 eur. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu majú byť spoplatnené desiatimi eurami. Pri priemyselných stavbách a stavbách využívaných na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu je výška poplatku navrhnutá na 15 eur. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou majú mať sadzbu 10 eur a všetky ostatné stavby majú byť rovnako spoplatnené 10 eurami.

Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2, pričom na účely zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.

Poplatok za rozvoj sa podľa zákona vypočíta  ako súčin základu poplatku znížený o 60 m2 a sadzby platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.

Znamená to, že za stavby do 60 m2 sa poplatok platiť nebude. Za dom s podlahovou plochou 100 m2 Mestu Piešťany bude musieť investor zaplatiť okrem správnych poplatkov a následnej dane z nehnuteľností aj poplatok za rozvoj v sume 120 eur. (Upravené 21.11.2019 14:50 h)

Výnos z poplatku za rozvoj použije Mesto Piešťany podľa VZN na úhradu svojich kapitálových výdavkov. Nariadenie má vstúpiť do platnosti od 1. januára 2020. Radnica zatiaľ nezverejnila informácie o dopadoch zavedenia tohto poplatku ani o plánovaných príjmoch z jeho zavedenia.

Zákonodarca dôvodil využitím poplatku na rozvoj infraštruktúry, kde nastáva stavebný rozvoj

Dôvodová správa k zákonu z roku 2016 hovorí, že jeho cieľom je ustanoviť do samosprávnej pôsobnosti obcí finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie na základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením. Tento nástroj má mať funkciu príjmovú tam, kde sa predpokladá stavebný rozvoj. Ďalej má mať funkciu rozvojovú tam, kde vznikne na základe stavebného rozvoja územia potreba vybudovania sociálnej a technickej infraštruktúry. Tento poplatok má slúžiť jeden zo zdrojov na vybudovanie tejto infraštruktúry. Vláda zároveň považovala tento poplatok za nástroj proti korupcii. Mal vylúčiť, alebo aspoň podstatne obmedziť ochotu zúčastnených strán „dohodnúť sa“ na rôznych plneniach, ktoré súvisia, alebo aj nesúvisia s výstavbou v obciach a stanoviť jasné pravidlá, z ktorých sa budú dať predvídať náklady stavebníka.

Dnešným dňom začína plynúť lehota 11 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972