Connect with us

Aktuality

Ceny na cintorínoch majú byť vyššie, mestská rada VZN vrátila pre nezrovnalosti

Published

on

Piešťanský mestský úrad zverejnil 7. marca návrh novely  všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011, určujúceho prevádzkový poriadok pohrebísk. Občania mali na jeho pripomienkovanie jedenásť dní, mestská rada ho však stiahla 13. marca z rokovania a vrátila ho na prepracovanie.
Podľa prednostky mestského úradu Denisy Bartošovej bol hlavným dôvodom nesúlad materiálu zverejneného v úradných tabuliach a materiálu predloženého na rokovanie [singlepic id=21661 w=320 h=240 float=left]mestskej rady. „Nesedeli kódy, pomenovania či jednotkové ceny. Poslanci by nevedeli o čom vlastne hlasujú, takže materiál po rozprave mestská rada vrátila spracovateľke Eliške Gockej a predkladateľovi, ktorým je riaditeľ Služieb mesta Piešťany na prepracovanie,“ informovala D. Bartošová.
Vlani v júni, keď mesiac predtým bolo prijaté aktuálne VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk v Piešťanoch, vystúpila na rokovaní zastupiteľstva obyvateľka Piešťan Jaroslava Holíčková. Pripomienkovala ceny a kvalitu poskytovaných služieb. Pri aktuálnej zamýšľanej zmene J. Holíčková upozorňuje znovu na podľa nej vysoké ceny  jednak činností a prenájmov súvisiacich so smútočným obradom, ale i na ceny prenájmu samotného hrobového miesta, ktorý má byť pri dvojhrobe dvojnásobkom ceny jednohrobu, teda 90 eur na 10 rokov. Pre porovnanie prenájom dvojhrobu na cintorínoch v Martine stojí na 10 rokov 49,38 eura. Vyššia cena je na martinskom Národnom cintoríne, konkrétne 99,5 eura. V Liptovskom Mikuláši je cena na menších cintorínoch 40 eur a na hlavnom cintoríne Vrbica 80 eur. V Bojniciach je cena 97,87 eura. Naopak v Seredi stojí prenájom hrobového miesta napríklad len 19,91 eura na desať rokov.

Cena prenájmu Domu smútku má rásť pre energetickú náročnosť

[singlepic id=23334 w=320 h=240 float=right]Zvýšiť sa má aj cena za poskytnutie Domu smútku na cintoríne na Žilinskej ceste. Počas rekonštrukcie Domu smútku to bolo 85 eur, návrh hovorí o zvýšení na 115 eur. Podľa Elišky Gockej, manažérky Strediska pietnych služieb Služieb mesta Piešťany a zároveň mestskej poslankyne, ktorá je spracovateľkou novely VZN, sa ku zmene cien pristupuje hlavne z dôvodov pokrytia zvýšených nákladov. „Cena za poskytnutie krátkodobého užívania – nájom Domu smútku a pohrebiska na Žilinskej ceste v Piešťanoch k vykonaniu pohrebného obradu bola vo VZN č. 3/2011, ktoré nadobudlo platnosť 4. 5. 2011,  stanovená s ohľadom na „rekonštrukciu Domu smútku“ vo výške 85 eur. Dom smútku bol po rekonštrukcii odovzdaný do prevádzky v decembri minulého roka. Pretože sa odvtedy nevyskytli žiadne „prevádzkové problémy“ súvisiace s rekonštrukciou, predkladáme návrh na zvýšenie ceny, pretože v Dome smútku sú všetky priestory určené pre pohrebný obrad – obradná miestnosť, miestnosť určená pre rečníka, resp. farára, verené WC,… vykurované. V Dome smútku na Bratislavskej ceste nie. Mesto investovalo z daní nás všetkých viac ako 260 tis. eur na túto rekonštrukciu a len za január a február 2012 bola vzhľadom na „novostavbu“ spotrebovaná energia v hodnote 1 841 eur, pretože bolo nevyhnuté [singlepic id=23343 w=320 h=240 float=right]denne všetky priestory vetrať vzhľadom na vlhkosť, ktorú novopristavená časť produkovala a ešte produkuje, aby steny nenapadla pleseň. Vykurovacia sezóna v roku trvá minimálne 6 – 7 mesiacov,  ale po „vyzretí“ stavby energetická náročnosť poklesne. Vyhodnotenie budeme môcť vykonať až po celoročnej prevádzke. V tomto roku však náklady na energie odhadujeme  vyššie, ako  príjmy z navrhnutého zvýšenia a k tomu je potrebné pripočítať aj náklady spojené s údržbou týchto priestorov. Pri navrhnutom zvýšení ceny a dodržaní počtu pohrebných obradov sa tržby zvýšia o len 2 370. V roku 2011 bolo na pohrebisku na Žilinskej ceste zorganizovaných 79 pohrebných obradov. Takže hlavným dôvodom na zvýšenie tejto ceny je energetická náročnosť priestorov určených k pohrebným obradom,“ vysvetľuje E. Gocká.
Cena za poskytnutie užívacieho práva na 10 rokov sa podľa spracovateľky VZN, len zosúlaďuje s textom „pri prenájme dvoj, troj-, a viac hrobov sa účtujú násobky jedno hrobu na 10 rokov“. Cena jednohrobu je v platnom VZN 45 eur, cena dvojhrobu 80 eur, takže je o 10 eur nižšia ako hovorí text VZN.

Cenník by mal byť prehľadnejší

Eliška Gocká povedala, že cieľom pri návrhu zmeny VZN bolo aj sprehľadnenie cenníka. Ten bol tiež občanmi kritizovaný. „Cenník navrhujeme „sprehľadniť“, ceny sú zoradené vzostupným spôsobom podľa cenníkový kódov a do cenníka sú doplnené ceny, ktoré podliehajú schváleniu – v zmysle cenových predpisov Trnavskému samosprávnemu kraju. Sú to ceny za výkop hrobov a prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení. Technické údaje sú presunuté do textovej časti. Cenník tvorí prílohu VZN,“ vysvetlila E. Gocká.
Pri vrátení materiálu požiadala mestská rada spracovateľku  o bližšiu špecifikáciu jednotlivých platieb, aby občania vedeli, za čo vlastne platia. Podľa prednostky Denisy Bartošovej by sa prepracované VZN mohlo dostať na rokovanie zastupiteľstva v apríli.

Mesto dotuje cintoríny sumou 30-tisíc eur

Náklady Strediska pietnych služieb v roku 2011 boli vo výške 181552 eur a výnosy 183441 eur. Zisk vytvorený podnikateľskou činnosťou bol podľa E. Gockej vo výške 1889 eur. „Prevádzku strediska pietnych služieb nemôžno posudzovať čiastočne, iba v súvislosti s pochovávaním, pretože okrem toho patrí do jej náplne aj predaj rakiev a prevozy zomrelých a predaj vencov, kvetov, kahancov. Tržby za služby súvisiace s poskytnutím krátkodobého užívania domov smútku a kopanie hrobov boli 71676 eur. Príjem z prenájmu hrobov patrí do hlavnej činnosti, týka sa prevádzky a údržby pohrebísk (vývoz odpadu, údržba zelene..), dosiahol výšku 34799 eur a mesto na túto činnosť poskytlo ešte dotáciu vo výške 30443 eur,“ konštatovala Eliška Gocká.

Autor: T. Hudcovič Foto: M. Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články