Connect with us

Aktuality

Bývalá ekonómka úradu reaguje na list primátora: Prišla o rozpočtára a zablokovali jej počítač

Published

on

V jednom z článkov o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Piešťanoch, ktoré sa diali v búrlivej atmosfére a ich dopad na prácu úradu primátorovi vytýkali aj poslanci sme zverejnili list dlhoročného „investičiara“ Igora Kováča. Okrem iného v ňom primátorovi vyčítal, že s ním nehovoril z očí do očí a podpísal bianco dokumenty. Dnes vám prinášame reakciu bývalej vedúcej ekonomického odboru Lucie Duračkovej, ktorá reagovala na písomné vyjadrenie Miloša Tamajku, zaslané členom Mestského zastupiteľstva 13. septembra. Podľa L. Duračkovej dôvodmi, prečo sa rozhodla ďalej na úrade nezotrvať, bolo najmä prepustenie kolegyne – rozpočtárky a zablokovanie vstupu do počítača. Oba listy zverejňujeme v plnom znení bez redakčných úprav.

List primátora poslancom:

V Piešťanoch, dňa 11.9.2015

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

dovoľujem si touto formou reagovať na žiadosti niektorých z Vás o informovanie ohľadom zmien organizačnej štruktúry na MsÚ v Piešťanoch a taktiež na dezinformácie, ktoré sa po meste šíria.

V prvom rade Vás chcem uistiť, že funkčnosť úradu je zabezpečená a dezinformácie ohľadom nefunkčnosti úradu, ktoré sa šíria, nie sú pravdivé.

Tieto dezinformácie rozširujú hlavne zamestnanci dotknutí organizačnými zmenami a piešťanské periodikum, ktorého jediným cieľom je dlhodobo znemožňovať a diskreditovať aktuálne vedenie mesta. Netreba preto podľahnúť týmto tendenčným informáciám a na základe nich si vytvárať hodnotiaci úsudok.

Nová organizačná štruktúra bola zverejnená na webstránke Mesta Piešťany dňa 31.8.2015 s tým, že od 1.9.2015 je účinná, pričom sa jedná o realizovanie dlhodobo plánovaných organizačných zmien na MsÚ. Väčšina z Vás hovorila pred voľbami o prezamestnanosti na MsÚ v Piešťanoch a o potrebe zefektívniť fungovanie úradu. Ja som túto tému mal tiež vo svojom volebnom programe, avšak nedovolil som si realizovať zmeny hneď po tom, ako som sa ujal funkcie primátora. Týmto zmenám predchádzalo niekoľkomesačné študovanie stavu a analýza fungovania všetkých odborov, referátov, taktiež aj analýza pracovných náplní zamestnancov a efektivity ich práce, ako aj zisťovanie fungovania mestských úradov miest veľkosťou a funkciami podobných mestu Piešťany (benchmarking). Nové organizačné zmeny preto nie sú žiadnym výmyslom ani unáhleným rozhodnutím, ale ide o zmeny opierajúce sa o reálne dáta s cieľom zefektívniť fungovanie úradu, ktorý musí v prvom rade dobre slúžiť našim obyvateľom.

Hlavnou zmenou v organizačnej štruktúre účinnej od 1.9.2015 je zrušenie trojstupňového riadenia a zavedenie dvojstupňového riadenia pod vedením prednostky MsÚ. Zrušilo sa 14 vedúcich pozícií referátov a 4 vedúce pozície odborov. Namiesto toho bolo vytvorených 6 nových oddelení a teda 6 vedúcich pozícií. Novovytvorené oddelenia riadia na základe poverenia súčasní zamestnanci MsÚ do doby, kým budú ukončené výberové konania na tieto pozície, najdlhšie však na 6 mesiacov.

Novými oddeleniami MsÚ s poverenými vedúcimi a v zátvorke uvedenými druhmi poskytovaných služieb, sú:

Oddelenie IT a majetkových služieb, poverený vedúci Ing. Peter Mihalik (IT, Majetkové služby a VO, Služby prevádzky a údržby, služby podnikateľom),

Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, poverený vedúci pán Ivan Pauer (Stavebné služby a doprava, Výkon ŠFRB, Životné prostredie, Projektové služby, Zberné stredisko),

Oddelenie sociálnych a školských služieb, poverená vedúca PhDr. Ema Žáčková (Sociálne služby, Školstvo, kultúra a šport, Zariadenia sociálnych služieb),

Oddelenie právnych a klientskych služieb, poverená vedúca JUDr. Lívia Damboráková (Právne služby, Klientske centrum, Organizačné služby, Súpisné čísla, int. predpisy, Evidencia obyvateľov, Matričný úrad, Ostatné klientske služby, Podateľňa, Archív),

Oddelenie finančných služieb, poverená vedúca prednostka MsÚ Ing. Dáša Reháková (Príprava, kontrola finančných podkladov a finančný manažment, Účtovníctvo, Dane a poplatky, Fakturácia, Pokladňa),

Oddelenie personálnych služieb, poverená vedúca Ing. Viera Mičurová (Mzdy a personalistika).

Taktiež sa zrušila Kancelária prednostky MsÚ a Kancelária primátora a vytvorila sa spoločná Kancelária vedenia mesta, ktorej riaditeľkou sa stala Ing. Ľudmila Kiššová.

Som si istý, že tieto organizačné zmeny prinesú také fungovanie úradu, s ktorým budú naši obyvatelia, ale aj Vy poslanci, spokojní.

Zachytil som od niektorých z Vás obavu ohľadom toho, či sa nám podarí zostaviť rozpočet na rok 2016. Túto obavu môžem veľmi jednoducho vyvrátiť. Napriek zmenám na bývalom ekonomickom oddelení (organizačnými zmenami bolo zrušené jedno miesto a Ing. Duračková sa z vlastného rozhodnutia rozhodla neprijať ponúknuté poverenie vedúcej oddelenia finančných služieb a ani miesto referentky oddelenia finančných služieb, taktiež pani Barabasová odmietla prijať pozíciu referentky oddelenia finančných služieb), a napriek tomu, že niektorí odchádzajúci zamestnanci sa snažia všemožne komplikovať  situáciu, som presvedčený o tom, že nebudeme mať problém rozpočet zostaviť.

Čo sa týka ďalšej agendy oddelenia finančných služieb, ale aj iných oddelení, zamestnanci, ktorí z organizačných dôvodov odchádzajú sú zodpovední za svoju agendu až do času, kým ju v súlade so zákonmi a internými predpismi Mesta Piešťany riadne odovzdajú príslušným zamestnancom.

Od zmeny organizačnej štruktúry si sľubujem zefektívnenie chodu úradu, zlepšenie služieb pre obyvateľov a v neposlednom rade aj šetrenie finančných prostriedkov v budúcnosti.

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení budem Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany informovať o organizačných zmenách na jeho najbližšom zasadnutí.

Miloš Tamajka, M. B. A., primátor mesta Piešťany

IMG_5018_resize

List Lucie Duračkovej poslancom:

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

Dovoľte, aby som zareagovala na informácie, ktoré Vám boli zaslané zo strany primátora Mesta Piešťany Miloša Tamjaku, M.B.A. v liste zo dňa 11.9.2015.

Primátor M. Tamajka, M.B.A. Vás  v uvedenom liste informuje  o organizačných zmenách na MsÚ v Piešťanoch a uvádza, medzi iným, moje meno ako aj meno pani D.  Barabasovej. Zároveň uvádza, že som neprijala poverenie vedúcej Oddelenia finančných služieb a spolu s pani Barabasovou ani  pozíciu referenta na tomto oddelení.

Moje rozhodnutie neprijať ponúkané pozície sa mi prijímalo veľmi ťažko, pretože práci pre mesto Piešťany, jeho obyvateľov a návštevníkov som sa venovala 12 rokov. Táto práca ma uspokojovala a vykonávala som ju  s najlepším vedomím a svedomím. Rozhodnutie z mojej strany neprijať ponúkané pozície však malo racionálne dôvody.

Jedným z veľmi vážnych dôvodov bolo prepustenie kolegyne, pracujúcej na pozícii referent – rozpočtár. Toto rozhodnutie vedenie mesta so mnou, do 31.08.2015 ako vedúcou Odboru ekonomického, nekonzultovalo ani sa nikto neopýtal, aký to môže mať dopad na fungovanie odboru resp. novovzniknutého oddelenia. Samozrejme, že som sa pýtala na dôvod a žiadala som vysvetlenie tohto postupu, ale do dnešného dňa som žiadnu odpoveď zo strany vedenia mesta nedostala. K tomuto, podľa môjho názoru, nekoncepčnému rozhodnutiu pristúpilo vedenie mesta Piešťany navyše vo veľmi nevhodnom období, kedy sa malo už naplno pracovať na tvorbe rozpočtu, ako najdôležitejšieho dokumentu mesta. Zodpovedne pripravený rozpočet  je totiž  základom dobre fungujúcej samosprávy.

Ďalším dôvodom, ktorý mal vplyv na moje rozhodnutie, bolo zablokovanie počítača dňa 2.9.2015, ktorý som používala ako môj pracovný nástroj. K tomuto kroku zamestnávateľ pristúpil bez predošlého upozornenia. Dňa 3.9.2015 mi bol počítač odblokovaný s upozornením, že v prípade, ak niečo pozmením alebo vymažem, bude to mať súdnu dohru.

V neposlednom rade malo vplyv na moje rozhodnutie aj prepustenie mojich kolegov, ktorí zastávali kľúčové pozície v bývalej štruktúre MsÚ, mali dlhoročné skúsenosti, boli  to odborníci na vysokej profesionálnej úrovni a dovolím si tvrdiť, že  tvorili mozgový trast MsÚ.

Za takýchto podmienok, kedy by som nemohla zaručiť fungovanie zdecimovaného oddelenia,  bezchybnosť výstupov a dodržanie termínov voči  štátnym a iným inštitúciám, bezchybnosť a úroveň materiálov, predkladaných na rokovania komisií, MsR a MsZ, som sa rozhodla neprijať ponúkané pozície a odísť po uplynutí výpovednej doby.

Zároveň si dovolím Vám poďakovať za spoluprácu a zaželať Vám veľa úspechov  v pracovnom ako aj v osobnom živote.

Piešťany, 25.9.2015

Ing. Lucia Duračková 

IMG_2870_resizeNa poslednom mestskom zastupiteľstve 1. októbra, ktoré trvalo rekordných 13 hodín, sa s obyvateľmi Piešťan „rozlúčili“ a poďakovali za spoluprácu aj ďalšie bývalé vedúce odborov – Eva Pobjecká a Sylvia Mezovská. Poslanci počas zasadania aj za nezvládnutie procesu organizačných zmien na úrade návrhom Juraja Brnu (nezávislý – Spoločne pre Piešťany) vyslovili vedeniu mesta – primátorovi Milošovi Tamajkovi, viceprimátorovi Michalovi Hynekovi a prednostke Dáše Rehákovej nedôveru. Pri hlasovaní boli Za: Iveta Babičová, Juraj Brna, Zita Bruncková, Remo Cicutto, Martin Cifra, Adriana Drahovská, Jozef Drahovský, Michal Fiala, Tomáš Hudcovič, Peter Jančovič, Denis Kristek, Matúš Kromholc, Jozef Malík, Peter Tremboš, Eva Wernerová. Proti: Michal Hynek. Zdržali sa: Eliška Gocká, Andrej Klapica. Nehlasovali: Jozef Beňačka a Martin Valo. Zároveň zastupitelia požiadali hlavu mesta o odvolanie svojho zástupcu. Na post novovytvorenej pozície vedúceho oddelenia finančných služieb už mesto vypísalo výberové konanie. Lucia Duračková podľa svojich slov nemá v pláne sa do neho prihlásiť.

-red-, foto: L. Turňa

Čítajte tiež:

Zamestnanci mesta sedia doma a poberajú plat, poslanci sa obávajú aj dopadu na rozpočet

Radnica hľadá nového šéfa finančných služieb

Poslanci dnes vyslovili vedeniu mesta nedôveru

Continue Reading

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články